Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 22 de desembre de 2015

A les 17:00h a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 29 de setembre de 2015.

1. Informació de la futura gerència del Consell Comarcal del Maresme.

2. Presentació del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2016, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació.

3. Presentació de la Llei 19/2014 (de 29 desembre) de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern, a càrrec del secretari de Cooperació i coordinació de les Administracions locals del Departament de Governació.

4. Informació sobre la creació de la Comissió per a la preservació i gestió del litoral i informació de les gestions fetes amb les administracions competents.

5. Presentació del projecte “borsa comarcal de personal”, a càrrec de la Sra. Annabel Moreno Nogué, Consellera Delegada de l’Àrea de Serveis als Municipis i Planificació del Consell Comarcal del Maresme.

6. Presentació del nou contracte per a la gestió del “Servei de recollida de residus municipals”, a càrrec del conseller delegat de l’Àrea de Medi Ambient Sr. Josep Triadó i Bergés.

7. Presentació dels serveis mancomunats que ofereix l’Associació Catalana de Municipis.