Ordre del dia del Ple del CCM (18 de març de 2003)


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 18 de març de 2003, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària extraordinària de 11 de febrer de 2003.
-1.- Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 67/02 de data 14 de febrer de 2003, d´aprovació de la liquidació del Pressupost del l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme corresponent a l´exercici econòmic 2002.
-2.- Donar compte de diversos Decrets de Presidència. SERVEIS PERSONALS 3.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments de Canet de Mar, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle de Vallalta per a la programació i el finançament de la UBASP del sector.
-4- Aprovació, si s´escau, de l´annex modificatiu i d´actualització del conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró de desembre de 2002, per a la utilització del centre d´acollida municipal de Mataró per part dels Ajuntaments que formen l´Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Maresme.
-5.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 76/03, de 4 de març de 2003, d´aprovació de l´adhesió a la Xarxa Local de Serveis d´Atenció Domiciliària promoguda per la Diputació de Barcelona.
-6.- Aprovació inicial, si s´escau, de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d´ajuts individuals de menjador i convocar, simultàniament, la concessió d´ajuts individuals de menjador per al curs 2003-2004. COOPERACIÓ MUNICIPAL, PLANIFICACIÓ I MEDI AMBIENT 7.- Aprovació, si s´escau, de les certificacions d´obra de la 1 a la 6 de l´obra “Instal·lació de tractament de fangs de l´estació de tractament d´aigua potable del Maresme Nord, 2a fase”. RÈGIM INTERIOR I ECONOMIA 8.- Aprovació, si s´escau, de la modificació de la periodicitat de celebració de les sessions ordinàries del ple de la corporació pel que fa a la sessió prevista pel 13 de maig de 2003.
-9.- Aprovació, si s´escau, del conveni marc de cooperació amb els Ajuntaments de Cabrera de Mar i Vilassar de Mar, per a l´execució, per altre ens diferent de l´ens local responsable, de l´actuació local “Vial de connexió Zona Industrial- Els Garrofers”, cofinançada pel FEDER, període 2000-2006.
-10.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 74/03 de data 27 de febrer de 2003, d´aprovació del conveni de col·laboració amb l´Organisme Autònom Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme per la traducció a l´anglès de l´informe final del programa europeu RECITRAVE.
-11.- Moció del Grup Comarcal del Partit Popular de sol·licitar, si s´escau, al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya del canvi d´ubicació del nou centre de psiquiatria.
-12.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 13 de març de 2003.
El President Josep Jo i Munné