Ordre del dia del Ple del CCM (20 de gener de 2004)


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 20 de gener de 2004, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de 18 de novembre de 2003 i de la sessió extraordinària de data 16 de desembre de 2003.


-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos decret de Presidència.

MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA

2.- Aprovació, si s´escau, la modificació en la composició de la Comissió Permanent del Ple.

CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Extinció de mutu acord, si s´escau, del conveni de delegació del servei de recollida selectiva de vidre, paper/ cartró i envasos/ embalatges lleugers, signat en data 17 de novembre de 1998 amb l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.


-4.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 341/03 de data 28 de novembre de 2003, sobre l´aprovació de l´annex del conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consell Comarcal del Maresme.

CI SERVEIS PERSONALS

5.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per a l´acompanyament i vigilància dels alumnes usuaris del transport escolar del CEIP Sobirans.


-6.- Aprovació, si s´escau, de la distribució econòmica als ajuntaments que formen part de l´Àrea Bàsica del Consell Comarcal pel finançament dels Equips Bàsics d´Atenció Social Primària (EBASP), per a l´any 2003.


-7.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 353/03 de data 5 de desembre de 2003, sobre l´aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya per a la programació i el finançament del servei d´atenció a la infància i l´adolescència (EAIA) per a l´any 2003.

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL

8.- Aprovació, si s´escau, del model de conveni d´adhesió dels ajuntaments de la comarca al Servei de l´Observatori del Mercat Laboral.


-9.- Aprovació, si s´escau, del model de conveni d´adhesió dels ajuntaments de la comarca al Servei de Recursos Europeus.


-10.- Aprovació, si s´escau, del conveni per a l´extinció de mutu acord del conveni de col·laboració per a l´elaboració de la revisió del Pla General d´Argentona.


-11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 343/03 de data 2 de desembre de 2003, sobre l´aprovació del conveni de cooperació amb l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme per a l´elaboració de les accions “diagnosi i disseny de l´observatori de la qualitat empresarial al Maresme” i el “diagnòstic i estudi de viabilitat del telecentre del Maresme per a professionals i microempresaris”.


-12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 352/03 de data 5 de desembre de 2003, sobre l´aprovació de l´Acord Marc del Pacte Territorial per a l´Ocupació del Maresme (2004-2007).


-13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 361/03 de data 12 de desembre de 2003, sobre la resolució d´autoritzar i disposar les transferències respectives a les administracions locals i agents sindicals implicats en les accions incloses en el Pacte Territorial per a l´Ocupació del Maresme (2001-2003).


-14.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 15 de gener de 2004.

El president

Manuel Mas i Estela