Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 18 de novembre

D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 18 de novembre de 2003, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de 16 de setembre de 2003.
-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.- Designació, si s´escau, d´un representant del Consell Comarcal del Maresme a la Fundació Privada GIMM. TERRITORI I SOSTENIBILITAT
-3.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda anual del conveni de col·laboració entre la Federació de les ADFs del Maresme i el Consell Comarcal del Maresme. SERVEIS PERSONALS
-4.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la gestió del servei de transport adaptat “porta a porta” dels ciutadans de Mataró per a accedir a serveis socials d´atenció especialitzada.
-5.- Designació, si s´escau, d´un representant al Consell Municipal de la Gent Gran de l´Ajuntament de Mataró.
-6.- Acceptació, si s´escau, de competències de diferents municipis en matèria d´atenció d´animals domèstics de companyia.
-7.- Ratificació, si s´escau, el Decret de Presidència número 285/03, de 30 de setembre, referent a l´aprovació de l´addenda econòmica al conveni amb el Dept. d´Ensenyament de 26 de juliol de 1996, de delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions, i facultar a la presidència per a resoldre l´atorgament dels ajuts individuals de menjador i desplaçament obligatoris pel curs 2003-2004.
-8.- Ratificació, si s´escau, el Decret de Presidència número 291/03, de 3 d´octubre, referent a l´atorgament d´ajuts individuals de menjador a 17 alumnes que el curs 2001/2002 estaven escolaritzats en el CPEE Les Aigües i que no varen rebre l´ajut corresponent. RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL
-9.- Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació del pressupost del Consell Comarcal del Maresme número 10/03.
-10.- Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació administrativa amb CATCert per a la prestació dels serveis de certificació i complementaris.
-11.- Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació de l´ordenança número 1 reguladora del preu públic per serveis a prestar per l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.
-12.- Emissió d´informe favorable, si s´escau, per a la dissolució de la Mancomunitat de Municipis de Vilassar de Mar i Cabrils.
-13.- Donar suport, si s´escau, al projecte de dinamització i posada en valor de les restes romanes localitzades al jaciment arqueològic del veral de Vallmora al municipi de Teià.
-14.- Ratificació, si s´escau, el Decret de Presidència número 238/03, de 10 de setembre, referent a l´aprovació de l´adhesió a l´extranet de les administracions catalanes, eaCat.
-15.- Ratificació, si s´escau, el Decret de Presidència número 289/03, de 2 d´octubre, referent a ordenar el pagament a FERROVIAL SA de la quantitat de 104.946,70 € en concepte d´interessos de demora determinada en la sentència núm. 793/2003 de la Secció cinquena de la Sala del contenciós- administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
-16.- Ratificació, si s´escau, el Decret de Presidència número 297/03, de 9 d´octubre, referent a ordenar el pagament a FERROVIAL SA de la quantitat de 19.041,14€ en concepte d´interessos legals dels interessos de demora determinats en la sentència núm. 793/2003 de la Secció cinquena de la Sala del contenciós- administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
-17.- Ratificació, si s´escau, el Decret de Presidència número 290/03, de 3 d´octubre, referent a informar favorablement el Programa d´Orientació per als equipaments comercials que ha presentat l´Ajuntament de Mataró.
-18.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 12 de novembre de 2003. El President accidental Antoni Soy i Casals