Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 20 de setembre a les 19:00h

 

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de constitució de data 22 de juliol de 2011.
 • 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària extraordinària i urgent de data 22 de juliol de 2011.
 • 2.- Despatx oficial.
 • 3.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de resolució que presenta el Grup Comarcal Socialista per rebutjar la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la immersió lingüística a l’escola.
 • 4.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 5.- Aprovació, si s’escau, de la correcció d’un error material de fet en el nomenament d’un representant del Consell Comarcal del Maresme al Consorci Sanitari del Maresme.
 • 6.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’estructura organitzativa del Consell Comarcal del Maresme aprovada en el ple extraordinari i urgent de data 22 de juliol de 2011.
 • 7.- Aprovació , si s’escau, de la modificació i/o derogació de diverses ordenances del Consell Comarcal del Maresme.
 • 8.- Aprovació, si s’escau, de la modificació núm. 8/11 del Pressupost de l’exercici 2011 del Consell Comarcal del Maresme.
 • 9.- Aprovació, si s’escau, de la declaració de crèdits no disponibles respecte de diversos crèdits de partides pressupostàries del pressupost vigent.
 • 10.- Acceptació, si s’escau, de la revocació de la delegació de competències de la gestió del servei de recollida selectiva per part de l’Ajuntament de Santa Susanna.
 • 11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 166/11 sobre l’aprovació de l’addenda al conveni amb l’Ajuntament de Mataró de la fibra òptica.
 • 12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 176/11 sobre instar a la formalització del contracte de la Xarxa de Banda Ampla a l’empresa adjudicatària.
 • 13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 202/11 sobre l’aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per reciprocitat del tracte del personal funcionari.
 • 14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 210/11 sobre la sol•licitud de subscripció al Conveni de l’Agència d’Habitatge Lloguer Social segon semestre 2011.
 • 15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 215/11 sobre l’aprovació del dret de cobrament del cànon de l’aigua.
 • 16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 230/11 sobre l’aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Canet de Mar per la borsa de lloguer social.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 17.- Aprovació, si s’escau, de la cessió en precari de motoserres i altre utillatge forestal propietat del Consell Comarcal del Maresme a ajuntaments i entitats de la comarca.
 • 18.- Aprovació, si s’escau,  del conveni de col•laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per a desenvolupar el programa “Nous CAadMINS” del centre Quatre Camins en el Centre d’Atenció d’Animals Abandonats.
 • 19.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda tipus al conveni de col•laboració amb els municipis interessats “per a la realització de proves pilot de tractament larvicida contra el mosquit tigre en el marc del pla de treball del servei comarcal de suport al Control de mosquit”.
 • 20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 226/11 sobre la modificació dels membres de la Ponència Ambiental Comarcal.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 21.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració amb l’Agència Catalana de Consum per a la coordinació de les actuacions en matèria de consum per l’any 2011.
 • 22.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda per l’any 2011 del conveni de col•laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar pel Servei d’Atenció Domiciliària.
 • 23.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda per l’any 2011 del conveni de col•laboració amb l’Ajuntament del Masnou pel Servei d’Atenció Domiciliària.
 • 24.- Aprovació, si s’escau, del conveni de delegació de competències de l’Ajuntament del Masnou en matèria del Servei d’Assistència Domiciliària SAD.
 • 25.- Aprovació, si s’escau, de diversos convenis de col•laboració per al finançament del transport escolar no obligatori per part dels ajuntaments de la comarca que tenen alumnes usuaris del servei el curs escolar 2011-2012.
 • 26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 175/11 sobre l’aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Canet de Mar per a les oportunitats de persones immigrades.
 • 27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 206/11 sobre l’aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Mataró pel transport adaptat porta a porta per l’any 2011.
 • 28.- Ratificació, si s’escau, del Decret del Presidència núm. 221/11 sobre l’aprovació del Protocol Addicional 2011 del contracte programa de Benestar Social.
 • 29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 223/11 sobre l’aprovació del Contracte Programa 2011 de l’Institut Català de les Dones.
 • 30.- Informes, precs i preguntes.