Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 17 de juliol

El Consell Comarcal del Maresme celebrarà la sessió ordinària del Ple el dimarts 17 de juliol a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 15 de maig de 2012.
 • 1.- Presa de possessió del Sr. Joan Solà Vila com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
 • 2.- Aprovació, si s´escau, del Compte General 2011.
 • 3.- Despatx oficial.
 • 4.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 5.- Donar de baixa, si s´escau, diversos drets d´exercicis tancats.
 • 6.- Aprovació, si s´escau, de la modificació, derogació i aprovació de diverses ordenances del Consell Comarcal del Maresme.
 • 7.- Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 8 reguladora del preu públic per Serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis i creació de l´Ordenança núm. 20 reguladora del preu públic per les accions formatives.
 • 8.- Ratificació, si s´escau, de l´expedient de modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
 • 9.- Aprovació, si s´escau, de la constitució de la Comissió mixta de traspassos entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i nomenament de representants.
 • 10.- Adhesió, si s´escau, del Consell Comarcal del Maresme al Protocol General del Pla “Xarxa de governs locals 2012-2015”, aprovat per la Diputació de Barcelona.
 • 11.- Declaració, si s´escau, de l´especial importància i transcendència per a l´economia del Maresme de l´empresa Viserma, Serveis i Manteniments, SLU., als efectes del que preveu l´article 100 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.
 • 12.- Aprovació, si s´escau, de la liquidació del primer semestre 2012 del cànon de la concessió del Servei comarcal d´abastament d´aigua potable en alta al Maresme Nord.
 • 13.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit del Departament d´Interior per l´adhesió al sistema d´informació i atenció a les víctimes i afectats d´accidents de trànsit a Catalunya.
 • 14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 134/12 de data 22 de maig sobre el nomenament de la Sra. Neus Serra i Bosch, representant del Consell Comarcal del Maresme a la Junta General de l´empresa d´economia mixta SESMAR.
 • 15.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 160/12 de data 12 de juny sobre l´aprovació inicial de la modificació número 6/12 dins del Pressupost definitiu de la Corporació per a l´any 2012.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 16.- Aprovació, si s´escau, de la revocació de la delegació de competències en matèria de recollida, atenció o acollida d´animals domèstics abandonats a la via pública del terme municipal de Canet de Mar.
 • 17.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 166/12 de data 19 de juny sobre l´aprovació del Conveni de cooperació amb Aigües de Mataró, SA, per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre al municipi de Mataró.
 • 18.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 169/12 de data 20 de juny sobre l´aprovació de l´adhesió a la campanya de sensibilització promoguda per l´Institut Català d´Energia (ICAEN) durant el mes de juny.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 19.- Aprovació, si s´escau, del Conveni amb l´Ajuntament de Santa Susanna per a la delegació de competències en matèria de salut pública per inspeccions sanitàries d´inici i control d´activitats alimentàries.
 • 20.- Aprovació, si s´escau, del Conveni amb l´Ajuntament de Teià per a la delegació de competències en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària de dependència.
 • 21.- Aprovació, si s´escau, del Conveni amb l´empresa d´economia mixta Serveis Educatius i Socials del Maresme S.L. “SESMAR” per a la coordinació i supervisió dels serveis prestats a la comarca.
 • 22.- Informes, precs i preguntes.