Pla de Polítiques de Dones del Maresme 2011-2015. Accions i indicadors

El Pla de Polítiques de Dones del Maresme 2011-2015 (PPDM) és resultat del compromís polític i la priorització estratègica del Consell Comarcal del Maresme d´avançar en l´assoliment de la plena igualtat entre dones i homes en tots el àmbits de la societat i de la convicció de que només les intervencions que garanteixen l´aplicació de la perspectiva de gènere i la transversalitat de gènere propicien transformacions reals. Els Plans de Polítiques de Dones es constitueixen com un instrument fonamental de les institucions públiques per abordar la problemàtica de la desigualtat i la discriminació per raó de gènere.

El PPDM constitueix un conjunt ordenat de mesures dirigides a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes i adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació que ens ha permès identificar les principals necessitats pràctiques i els interessos estratègics de les dones del Maresme.
El PPDM s’ordena en 6 eixos estratègics d’intervenció dins els quals han quedat fixats els objectius específics i els resultats a assolir, així com les accions que han de permetre assolir-los i els indicadors que permetran mesurar el seu grau d’assoliment. Per determinar aquesta lògica d’intervenció, d’una banda, s’ha pres com a referència el Pla de Polítiques de Dones de l’Institut Català de les Dones per al període 2008 a 2011 i els sis eixos d’actuació en base als quals s’articula la definició dels objectius, d’altra, han estat considerades les necessitats i interessos de les dones del Maresme identificades durant el diagnòstic i els àmbits de competència del Consell Comarcal del Maresme. Igualment el PPDM ha permès ordenar i integrar el conjunt accions que des del CCM es duen a terme per transformar i millorar la situació de les dones de la comarca així com articular amb acciones que es desenvolupen des dels ens locals.

Podeu consultar el document d’Accions i Indicadors clicant sobre la imatge: