Ple del Consell Comarcal del Maresme

La sessió es farà el dimarts 16 de setembre a les 19:00h


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 16 de setembre de 2003, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària constitutiva de 7 d´agost de 2003.
-1.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària extraordinària celebrada en data 7 d´agost de 2003.
-2.- Presa de possessió del Sr. Joaquim Fernández i Oller com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
-3.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. TERRITORI I SOSTENIBILITAT
-4.- Contractació, si s´escau, de les sessions didàctiques per a la realització d´una campanya de sensibilització ambiental a les escoles de la comarca.
-5.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 157/03, de 26 de maig, d´aprovació de la certificació d´obra número 1 de 1 única de l´obra “Adequació de les instal·lacions d´abastament d´aigua potable en alta als municipis d´Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta”.
-6.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 162/03, de 3 de juny de 2003 de desestimació de la sol·licitud formulada per la Sra. M. Teresa Dalmau i Alañá en relació a una finca situada a Montgar afectada per l´ampliació de l´antiga carretera de Montgat BV-5008.
-7.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 165/03, d´11 de juny, de contractació de contenidors inclosos en el pressupost de l´obra d´ampliació de la deixalleria conjunta d´Arenys de Munt/Arenys de Mar.
-8.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 204/03, de 21 de juliol, d´aprovació del dret de cobrament del primer trimestre de 2003 del cànon de la concessió del servei comarcal d´abastament d´aigua potable al Maresme Nord.
-9.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 206/03, de 22 de juliol, de sol·licitud a l´Agència Catalana de l´Aigua de l´atribució de fons definitiva per a l´exercici 2003 per a l´explotació, conservació i manteniment dels diferents sistemes de sanejament de la comarca del Maresme.
-10.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm 236/03, de 4 de setembre, que nomena els membres de la Ponència Ambiental Comarcal. RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA i COOPERACIÓ LOCAL
-11.- Aprovació, si s´escau, de la modificació 8/03 del Pressupost comarcal vigent.
-12.- Aprovació, si s´escau, de la modificació 4/03 del Presssupost de l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.
-13.- Aprovació, si s´escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d´Institucions, entitats i/o empreses.
-14.- Acceptació, si s´escau, de diverses subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya en el Programa Xarxa 41.
-15.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona com a interlocutor del “Pacte territorial de promoció econòmica i ocupació Maresme”.
-16.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona com a integrant del “Pacte territorial de promoció econòmica i ocupació Maresme”.
-17.- Acceptació, si s´escau, de la subvenció atorgada pel Departament de Treball, Indústria , Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya per a la realització de tasques de dinamització ocupacional a l´àmbit comarcal.
-18.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 177/03, de 17 de juny, de sol·licitud al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de la pròrroga de la subvenció per a la contractació de l´agent d´ocupació i desenvolupament local adscrit al servei comarcal de Recursos Europeus.
-19.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 196/03, de 8 de juliol, referent a assumir les atribucions conferides a l´OAEUEEM en quant a l´aprovació del projecte d´obra ordinària de reforma a la planta baixa de l´Escola Universitària del Maresme per a Centre d´Aprenentatge i la seva licitació i adjucicació. SERVEIS PERSONALS
-20.- Aprovació, si s´escau, de les bases que han de regir el procés de selecció d´una plaça funcionarial interina de Pedagog/a de l´EAIA.
-21.- Acceptació, si s´escau, d´una subvenció de la Diputació de Barcelona per a la realització de la XXª Mostra Literària del Maresme.
-22.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona en desenvolupament del protocol General Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat per a la realització de l´activitat de suport tècnic i econòmic a la gestió dels serveis municipals de Benestar Social.
-23.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 191/03, de 30 de juny, referent a declarar deserts els lots B, C, D i EE i adjudicar el lot A del concurs de la gestió del servei públic, modalitat concessió, del transport escolar col·lectiu als centres docents de la comarca del Maresme.
-24.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 193/03, de 3 de juliol, d´incoar procediment negociat per a la selecció del/s contractista/es per a la gestió del servei públic, modalitat concessió, del transport escolar col·lectiu als centres docents de la comarca del Maresme, pel que fa als lots B, C, D i EE.
-25.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 210/03, de 4 d´agost, de desestimació en tots els seus pediments del recurs de reposició interposat en data 16 de juliol de 2003 per Asistencia y Servicios-Casas-Calella-Barba, UTE, contra el Decret de la presidència en funcions núm. 191/03, de 30 de juny de 2003.
-26.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 211/03, de 4 d´agost, d´admetre a tràmit el recurs de reposició presentat pel Sr. Lluís Barrera i Sureda en nom i representació d´Autocars Barrera, SL contra el Decret de la Presidència en funcions núm. 191/03, de 30 de juny de 2003.
-27.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 231/03, de 3 de setembre, de desestimar íntegrament les al·legacions primera, segona, tercera i quarta del recurs de reposició presentat pel Sr. Lluís Barrera i Sureda en nom i representació d´Autocars Barrera, SL contra el Decret de Presidència en funcions núm. 191/03, de 30 de juny de 2003.
-28.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 237/03, de 9 de setembre, d´ adjudicació dels lots B, C, D i EE del contracte de transport escolar als centres docents de la comarca del Maresme.
-29.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 200/03, de 16 de juliol, de contractació, sota la modalitat de contracte administratiu menor de consultoria i assistència, de l´empresa Voxpública Marketing & Opinion Pública, SA per a la realització de l´estudi sobre participació juvenil al Maresme.
-30.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 10 de setembre de 2003. El President Manuel Mas i Estela