PROCÉS PARTICIPATIU: Enquesta per a la diagnosi del III Pla d’Igualtat

El Consell Comarcal del Maresme obre un procés participatiu per conèixer l’opinió ciutadana sobre les desigualtats entre homes i dones i sobre les actuacions que duen a termes les administracions locals i comarcal per promoure la igualtat de gènere.

El resultat d’aquesta enquesta, que també recull propostes i suggeriments, serà el punt de partida per a la redacció d’una diagnosi en la qual es basarà el nou Pla d’Igualtat de gènere de la comarca del Maresme que marcarà el full de ruta per al desenvolupament de polítiques públiques que promoguin una major igualtat de gènere.

El Pla comarcal d’igualtat de gènere que es derivarà de tot aquest procés serà un marc col·laboratiu que guiarà els esforços dels ajuntaments participants cap a una societat més justa i igualitària.

Poden contestar AQUEST QÜESTIONARI les persones majors de 16 anys que viuen al Maresme. Les respostes són anònimes i confidencials. No tardaràs a contestar-lo i ens serà molt útil,