Química

 


Pel que fa l’activitat Química el grau de contractació indefinida va ser molt baixa un any més, només el 4,06% de tots els contractes generats, 6.052, van ser indefinits (246).

L’activitat amb menys contractes pel conjunt del subsector, la de Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques, va ser aquella que presentà un pes major de contractes indefinits en relació a la pròpia activitat (13,11%). En termes de volum però, la que més en generà fou la de Fabricació de productes farmacèutics amb el 44,72% dels indefinits del sector.


En aquest cas van necessitar-se 83 ocupacions diferents l’any 2016.


L’ocupació en què més es van repetir contractes va ser la dels Peons de les indústries manufactureres amb un total de 3.957 contractes. Ull, el 65,38% dels contractes generats al subsector i en què tan sols el 0,6% van ser indefinits. Una dada que impacta i a tenir ben present.


D’entre les ocupacions amb 10 o més contractes l’any aquella en què el pes de la contractació indefinida fou major va ser la dels operadors de màquines de fabricar productes de matèries plàstiques amb un 61,1%. I només una altra va igualar el llindar del 50%, la dels agents i representants comercials.