Requisits per accedir als ajuts de lloguer (2)

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ – BASE 6

 


·          Aquesta subvenció s’atorga per a l’any 2018


 


·          Quantia : 40% de limport del lloguer anual amb un màxim de 2.400 € anuals.


 


·          Per determinar aquesta quantia es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer corresponent al mes anteriora la presentació de la solicitud.


 


·          Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se resolució, el sol·licitant  aporta un nou contracte d’arrendament, una addenda al contracte vigent, o un pacte signat entre les parts, sempre i quan amb la documentacinicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l’import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.


 


·          Per els contractes de lloguer signats  entre l’1.1.18 i la data en que sacaba el termini de presentació de sol·licituds: la prestació serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2018


( Import màxim 200 € mensuals).


 


Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte limport del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la solicitud. Sinclou en aquest import: la renda, els endarreriments, les obres de millora i la repercussde lIBI i de la taxa descombraries


CRITERIS DE PRIORITZACIÓ I VALORACIÓ – BASE 11

 Les sol·licituds es resoldran segons la dotació pressupostària per concurrència competitiva, amb l’ordre següent:  •  Sol·licituds amb la major puntuació resultant de l’aplicacde [1(IUC/CLIUC) x 50]

  • A la puntuac obtinguda se li sumarà la puntuac més alta de les situacions descrites a la base 11.2 (nou: menors de 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud i persones amb una minusvalidesa igual o superior al 33% amb discapacitat de tipus paràlisis cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual o discapacitat de desenvolupament declarada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)


                                                                                                              següent