Requisits per accedir als ajuts de lloguer (3)
NO PÒDEN SER PRECEPTORS D’AQUESTA SUBVENCIÓ – BASE 4.2

 


·          Les UC en què la persona titular del contracte d’arrendament, o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores, tant físiques com judiques.


·          Les UC en què la persona titular del contracte, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat


·          Les UC quan l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de lIRPF (casella 405) sigui superior a 500€.s’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en que aquest import sigui el resultat d’una dacen pagament conseqüència


d’una execució hipotecaria relativa a un habitatge que hagi constituïel domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.


·          Les personearrendatàries o sotsarrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per lAHC (aquestes persones poden demanar lajut implícit)


·          No poden tenir deutes AEAT/TGSS/ATC


·          Ingressos superiors a 2,80 IRSC (22.365,41


INCOMPATIBILITATS – BASE 17

Aquesta prestació és incompatible  amb:


·          El cobrament daltres ajuts, per les mateixes mensualitats, provinents de qualsevol administració púbica o d’entitats privades, que tinguin la mateix finalitat.


·         Els ajuts al lloguer atorgats pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona