Servei de mediació intercultural
PRESENTACIÓLa mediació intercultural és un recurs professional que pretén facilitar les relacions i la integració intercultural entre persones o grups presents en un mateix territori, i pertanyent a una o vàries cultures.


El mediador intercultural actua de pont entre els actors amb dificultats de comunicació i/o conflictes de convivència per algun dels següents motius: • Desconeixement mutu dels codis de referència cultural i dels processos de relació intercultural.

 • Desconeixement dels serveis que ofereixen les institucions públiques i privades i de les vies per accedir-hi.

 • Desconeixement de la realitat social i cultural de les persones a les que s´atén per part dels agents socials.

 •  Situació de desigualtat i existència de prejudicis i estereotips en les relacions entre persones i grups culturalment diversos.

 • Vulnerabilitat psicosocial de persones i minories immerses en processos d´adaptació social i de canviEn definitiva, la mediació és la intervenció d´un tercer “mediador”, amb capacitat per donar a conèixer les claus, les representacions culturals i socials dels actors implicats, per superar situacions de desconeixement i incomunicació, conflictes de valors o interessos, o l´existència de diferències o desigualtats.


 • OBJECTIUS DEL SERVEIConstruir una societat intercultural, és a dir, transformar la comunicació i la relació entre persones i grups de cultures diverses per a que sigui possible unir sense confondre i distingir sense separar.


Més concretament, pretenem: • Facilitar les relacions i la integració intercultural entre persones o grups diversos.

 •  Millorar el coneixement per part de les persones nouvingudes dels codis de referència presents a la societat d´acollida, així com del funcionament dels recursos i serveis amb els que interactuen.

 • Aportar als professionals informació sobre codis culturals que facilitin una intervenció més adequada.

 • Facilitar la presa d´acords i el posterior seguiment.


 • FUNCIONS DEL MEDIADOR INTERCULTURAL

Les principals funcions del mediador intercultural són les següents:


Assessorar i acompanyar els professionals en la seva relació amb els col·lectius migratoris, en temes de diversitat cultural i de relacions intercomunitàries:


·          Aportar la informació pertinent sobre la cultura i la societat d´origen dels usuaris.

·          Orientació cultural en el plantejament d´objectius de treball i en el disseny de l´estratègia d´intervenció.

·          Identificar i contextualitzar els principals focus de tensió psicològica inherents a l´atenció a la població immigrada, amb la finalitat de que puguin relativitzar-los.


Atendre els conflictes detectats, posar en pràctica polítiques de prevenció i col·laborar a resoldre´ls.


Millorar la comunicació, la relació i la integració social:


·          Interpretació lingüística i cultural

·          Interpretació sociocultural.


Assessorar a les persones que són usuàries dels serveis en la seva relació amb els professionals d´atenció a la població immigrada:


·          Conscienciar sobre preconcepcions, prejudicis, estereotips i sabers, i relativitzar-los quan apareixen.


·          Aportar-los els elements necessaris per decidir i actuar independentment.


·          Acompanyar i/o donar suport en les tasques que ho requereixin, transmetent les pautes i la confiança necessària perquè puguin realitzar-los per sí mateixos.


Dinamització comunitària, a través de col·laborar en projectes de participació social i comunitària, en la relació entre col·lectius minoritaris i la societat d´acollida.


 • ACCIONS QUE REALITZA EL MEDIADOR INTERCULTURAL

 Intervencions de mediació intercultural amb usuaris/es de serveis a petició dels professionals o dels propis usuaris (casos):


·          Posar-se en contacte amb la persona que realitza la sol·licitud per conèixer el cas i acordar intervenció.


·          Presentar el servei a l´altra part que hi intervé per presentar el servei, saber si accepten la mediació.


·          Intervenció conjunta amb les dues parts, facilitant l´apropament entre aquestes i l´adopció d´acords.


·          Seguiment dels acords presos.


Intervencions de mediació intercultural comunitària:


·          Posar-se en contacte amb la persona que realitza la sol·licitud per conèixer el cas i acordar intervenció.


·          Presentar el servei a l´altra part que hi intervé per presentar el servei, saber si accepten la mediació.


·          Intervenció amb cadascuna de les parts, si el cas ho requereix.


·          Intervenció conjunta amb totes les parts, facilitant l´apropament entre aquestes i l´adopció d´acords.


·          Seguiment dels acords presos.


Xerrades a mares i pares d´alumnes nouvinguts en centres escolars:


·          Posar-se en contacte amb la persona que realitza la sol·licitud per conèixer i valorar les necessitats, presentar una nostra proposta d´intervenció i acordar l´actuació i continguts a tractar.


·          Trucar a les famílies per reforçar la convocatòria, incidint en la importància de la seva participació.


·          Participar a la xerrada amb les famílies, facilitant l´apropament entre l´escola i les famílies.


·          Seguiment dels acords presos.


 Altres actuacions de dinamització comunitària, a petició dels ajuntaments, serveis i/o entitats, que requereixin del servei.


 • SOL·LICITUD DEL SERVEI

Podeu fer la sol·licitud d’aquest servei, emplenant el formulari que trobareu CLICANT AQUÍ


El rebrem per correu electrònic i un cop analitzada la sol·licitud, el mediador intercultural es posarà en contacte amb la persona que ha cursat la demanda.


 • DADES DE CONTACTE

Abdelkader El Kadiri


Tel. 93 741 16 16 (ext. 413)


A/e: abdel.mediacio@ccmaresme.cat