Convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans (ref. BDNS 604731)

Núm: 3/2022Data: 17 de gener de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans (ref. BDNS 604731).

DOGC : 8585- 17/01/2022
Resolució: RESOLUCIÓ ACC/3922/2021, de 30 de desembre

CONVOCATÒRIA
 BASES REGULADORES

Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu la Base reguladora 2)

les entitats locals o agrupacions d’ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a la plataforma EACAT, dins de Tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua: MCL002 – Subvencions per a actuacions de manteniment i conservació de lleres 2022-2023 a les conques internes de Catalunya.
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació  (vegeu de la Base reguladora 6)

Informació:
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036  Barcelona
 
Tel. 93 567 28 00
 
Termini presentació de sol·licituds:


31 de gener de 2022
Objecte: Són objecte de subvenció les inversions per a la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres a desenvolupar en els trams urbans de les lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya.

Es considera una actuació de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic la consistent en un o diversos treballs especificats a la base 1.2, i que es plantegen en un tram d’una mateixa llera pública que confronta amb sòl urbà i/o sòl urbanitzable com a mínim en un 75% de la seva longitud.

La tipologia d’actuacions de conservació i manteniment de lleres objecte de subvenció són:

a) Retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua per la seva excessiva densitat.
b) Erradicació de vegetació invasora, incloent els treballs de replantació amb espècies autòctones.
c) Retirada d’arbres morts o de brancatge excessiu mitjançant poda.
d) Retirada de sediments que puguin reduir la capacitat de desguàs de la llera.
e) Retirada d’arrossegaments vegetals.

No són objecte de subvenció:

a) Les inversions per a la realització de manteniment d’estructures de pas (guals, obres de fàbrica, ponts).
b) Les inversions per a la retirada exclusiva de residus, deixalles i restes d’andròmines.
c) Les inversions per a actuacions de tipus geomorfològic, ni les actuacions de recuperació d’hàbitats fluvials o hàbitats propis, ni les actuacions de millora de la connectivitat longitudinal i/o transversal, que són objecte d’una línia específica de subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua.
d) Les inversions o despeses associades a actuacions de protecció enfront d’avingudes que beneficiïn una zona
urbana, que són objecte d’una línia específica de subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15