Un 72 % de les empreses creades amb l’assessorament del Servei d’Emprenedoria subsisteix tres anys després

A través del Servei d’Emprenedoria, l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme dóna suport i assessorament específic a persones emprenedores en la creació de noves empreses.

A primers d’any, el Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona va publicar un informe en el que s’analitzava la situació d’aquestes empreses. 

 

L’informe es va realitzar enquestant aquests emprenedors que tres anys enrere, és a dir, el 2014, havien iniciat l’aventura de muntar la seva pròpia empresa.

Els principals objectius de l’estudi, dut a terme pel GESOP, són comprovar quin percentatge d’aquelles empreses continua funcionant tres anys després del seu naixement, quina és la seva situació actual i quines són les seves expectatives.

En el projecte general d’anàlisi, s’han estudiat els resultats de 45 centres locals de serveis a les empreses (CLSE) de la demarcació de Barcelona, de manera que les dades corresponents al Consell Comarcal del Maresme poden ser comparades amb les recollides en la totalitat de centres participants.

L’any 2014, aquests centres van proporcionar assessorament a un total de 1.698 emprenedors, dels quals 72 van ser atesos al Consell Comarcal. A l’estudi s’ha pogut entrevistar a 58 d’ells, és a dir, al 80,6% del total.  

En base a aquestes dades, se sap que el 72,4% de les persones entrevistades manté la seva empresa en funcionament a dia d’avui, una xifra lleument superior a la mitja comarcal.

Aquestes empreses tenen 5,7 treballadors de mitjana (si bé el 50% d’elles té només un empleat), un augment significatiu si es té en compte que en el moment de la seva creació tenien una mitjana de 1,4 treballadors.

En termes de facturació, el 54,8% de les empreses en funcionament ha facturat fins a 50.000 € en l’últim any, un 14,3% ha facturat entre 50.001 i 100.000 € i un 9,6% més de 100.000 €. De mitjana, la facturació d’aquestes empreses se situa en els 62.424 €.

Pel que fa a les perspectives de cara a l’any vinent, el 59,5% dels empresaris creu que seran bones, mentre que un 9,5% les considera dolentes.

Finalment, les empreses que no han reeixit, 10 en total, van tancar principalment per motius econòmics (90%), i el 70% ho va fer l’any següent al de la seva creació. Gairebé tres quartes parts dels emprenedors que no van aconseguir mantenir-se confessen que no pensen crear cap altre empresa en el futur, però hi ha un 30% d’aquestes persones que ja ha iniciat un nou projecte empresarial.

En base a totes aquestes dades, i a les hipòtesis emprades, la taxa de supervivència al cap de tres anys de les empreses que el 2014 van rebre assessorament del Consell Comarcal del Maresme se situa en el 70,7%; superior a la del conjunt dels centres locals analitzats, tant a nivell de la pròpia comarca com de la demarcació de Barcelona.

Aquests bons resultats concorden amb les apreciacions dels emprenedors del Maresme, entre els quals el comentari espontani més habitual va ser una opinió positiva sobre l’assessorament o l’ajuda rebuda per part del Servei d’Emprenedoria de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme.