Vot de poble 2003 – ARGENTONA

Un any més, com a Alcalde de la Vila i en representació de tots els vilatans i vilatanes, estem aquí per a renovar el vot de poble. En el segle XVII s’havia de lluitar contra les plagues, avui tenim també els nostres propis problemes i preocupacions. D’aquí l’actualitat de renovar cada any el vot de poble.{X}

Vivim una època de canvis profunds i ràpids: a les idees, a la societat, i a la vida de les persones i dels pobles. En aquest context, el gran repte de la nostra època és el d´aconseguir l´equilibri entre tradició i progrès. I això requereix tenir valors positius.

Cal, doncs, tenir un referent, cal una àncora. I aquesta àncora és la identitat. La cultura, les creences, les tradicions, l´art i la literatura, etc., són molt importants en la vida i l´experiència personal i en les identitats col.lectives.

La identitat, però, la de les persones, la dels pobles o la de les nacions, implica assemblar-se en determinades coses encara que no es coincideixi exactament en cap. Perquè la identitat és rica i diversa i va canviant al llarg del temps.

Cal, doncs, que hi hagi una cultura de referència, una identitat. Tanmateix, les identitats varien, es transformen, s´adapten a les noves circumstàncies per causes diverses. Hem de ser capaços de viure la nostra identitat de forma oberta, ja que identitat i canvi o millora no han de ser incompatibles.

A vegades els canvis poden tenir un component dolorós, perquè la identitat és una cosa integrada a la pròpia personalitat, tant individual com col.lectiva. Tanmateix, un internacionalisme universal i desarrelat pot ser tant inadequat com una regressió premoderna i fonamentalista en la manera de viure la identitat i la pertinença a una comunitat.

Tot pot ser canviat i transformat. I la identitat també. De fet, la normalitat està en que les identitats variin. El més important és que no perdin el seu sentit, es a dir, no poden deixar de ser útils a les persones individual i col.lectivament. Al contrari, la identitat tindrà més sentit quant més capaç sigui d´adaptar-se, de transformar-se per a ser profitosa per a les persones, els pobles i les nacions.

Argentona té una identitat pròpia, clara i definida, i tots ens hi identifiquem. Una identitat històrica, cultural, social, que ve de molt lluny, que contínua present avui i que volem mantenir en el futur.

Tanmateix, la personalitat de la nostra Vila es va transformant al llarg del temps, com no podia ser d’una altre manera en el món d´avui. I això es positiu, per què del que es tracta és de mantenir la nostra pròpia manera de ser i de fer, la nostra identitat rica, però diversa i canviant. Ja que la nostra identitat agafa el seu ple sentit quant més capaç és d´adaptar-se per a ser útil a les persones del nostre poble, individual i col.lectivament.

Com a batlle d’Argentona, seguint la tradició, i en nom dels vilatans i vilatanes, ofereixo aquest ciri a Sant Domingo. Que la seva flama ens recordi els nostres anhels i les nostres esperances, i aquest vot de poble que ens vol comprometre en la nostra identitat com a poble: una identitat rica, però diversa i canviant.