27.05.2017Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Educació i Joventut
Arxiu històric comarcal del Maresme

ARXIU COMARCAL DEL MARESME

Adreça: Carrer d'en Palau, 32-34 -Can Palauet- 08301 Mataró (Maresme)

Tel.  93 758 24 59

Adreça electrònica: acmaresme.cultura@gencat.cat

Horari hivern: Matí: dilluns a divendres, 9-14 h. Tarda: dilluns a dijous, 15,30-18 h.

Horari estiu: 1 de juny a 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Fons documental: Abast cronològic segles XII-XX

Difusió: 

 • Organització periòdica en la seu de l´Arxiu, i també a equipaments culturals de la comarca de conferències, cursos, jornades i tallers arxivístics dins del projecte Dissabtes a l´Arxiu.
 • Col·laboració amb institucions públiques per exposicions amb fons documentals dipositats a l´ACM.
 •  Col·laboració amb els centres d´estudis i entitats de recerca local del Maresme, per a l´organització de la Jornada de la trobada anual.
 • Activitats didàctiques adreçades a alumnes de secundària i d´universitat.
 • Publicació de monografies locals i ponències o comunicacions, en coedició amb institucions i entitats del Maresme.
 • Ressenya periòdica de les activitats de l´arxiu a la publicació trimestral Arxius. Butlletí de la Subdirecció General d´Arxius del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés: Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa:

 • Sala de consulta amb 22 punts de lectura, equipats per a ús d´ordinador personal.
 • Sala d´activitats docents i de reunions amb capacitat per a 60 persones.
 • A disposició de l´usuari hi ha els inventaris dels fons custodiats a l´ACM.
 • Facilitem adreces i telèfons, per tal que es pugui adreçar a les institucions titulars del fons, per a consultes o reproduccions documentals que no siguin amb finalitat d´investigació científica.
 • Oferim orientacions prèvies a la consulta dels inventaris dels fons històrics.
 •  Servei de referència sobre els fons de l´Arxiu, i sobre fons del Maresme conservats en altres arxius públics. La informació es dona en forma presencial, per correu convencional, correu electrònic i telèfon.
 • Servei de préstec i consulta documental a les Administracions titulars dels fons custodiats a l´ACM.
 • Servei d´assessorament a totes les administracions ubicades a la comarca, sobre la gestió i conservació dels seus fons documentals.
 • Servei d´assessorament arxivístic i de conservació als titulars de fons privats (personals, empreses, patrimonials, etc.).
 • Expedició de compulses de documentació històrica custodiada a l´ACM.
 • Hemeroteca antiquària local bàsicament de Mataró i biblioteca de suport d´obres generals de referència i monografies locals, pels usuaris de la sala de consulta de l´Arxiu.
 • Servei de reprografia en suport digital i suport paper (DIN-A4).
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12