Consel Comarcal del Maresme

Els nous ajuntaments es constituiran  en sessió pública el dissabte 13 de juny. En el cas que s´hagués interposat un recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes, la constitució de les corporacions municipals es farà el dia 3 de juliol de 2015.

Els consells comarcals es constitueixen en sessió pública el primer dia hàbil després que hagin transcorregut 15 dies naturals des de l´acte de proclamació dels membres electes.

Els terminis per a la proclamació d´electes i suplents, el lliurament de credencials i la tramesa als consells comarcals de les acreditacions són els següents:

  • Del 15 al 20 de juny de 2015, en el cas que no s´hagi interposat recurs contenciós electoral contra la proclamació de regidors electes.
  • Del 5 al 10 de juliol de 2015, en el cas que s´hagi interposat recurs contenciós electoral contra la proclamació de regidors electes.