29.03.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor del MaresmeAnimació en format flash
banner Agència catalana de Consum
banner escola de consum
banner Junta Arbitral del Consum de Catalunya
banner díptic de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Maresme
Consultes, queixes, reclamacions i denúncies
 • CONSULTA: és un dubte o aclariment que tenim com a persona consumidora i usuària sobre els nostres drets i obligacions i les formes d´exercitar-los.
 • QUEIXA: Informar a l´Administració d´un fet que, sense ser infracció administrativa i sense que la persona consumidora demani cap rescabalament, és convenient que transcendeixi perquè l´empresa millori els seus serveis.
 • RECLAMACIÓ: és una exposició d´uns fets que fa un consumidor a un establiment comercial i/o a l´Administració amb la pretensió d´obtenir, mitjançant una mediació o un arbitratge la reparació d´un dany, el rescabalament de determinades quantitats, o bé la rescissió d´un contracte i/o anul·lació d´un deute.
 • DENÚNCIA: Posar en coneixement de l´Administració un fet que pugui constituir infracció administrativa.
 • ARBITRATGE: L'arbitratge de consum té les següents característiques:
  • És voluntari
   Per poder resoldre un conflicte mitjançant l´arbitratge de consum n'hi ha prou que la persona consumidora presenti una sol·licitud i que l'empresa, o accepti aquesta via de manera expressa i voluntària o estigui adherida al Sistema Arbitral de Consum (vegeu). Un cop es produeix aquest fet, podem parlar que hi ha conveni arbitral.

   Prèviament, el conveni arbitral es pot incorporar com a clàusula d´un contracte. El conveni arbitral haurà de constar per escrit, en un document firmat o en un intercanvi de cartes, telegrames, tèlex, etc.

  • És gratuït
   Es tracta d'un procediment sense costos judicials. No obstant això, si les parts opten per contractar un advocat que els representi o els assessori, les despeses que generi seran a càrrec de qui l'hagi contractat.

   D´altra banda, en cas que faci falta un peritatge, el cost anirà a càrrec de la part o parts que l'hagin demanat, o bé a càrrec de l´Administració si és l´Òrgan Arbitral qui ho demana.

  • És executiu:
   La decisió de l´Òrgan Arbitral vincula ambdues parts en conflicte, i té els mateixos efectes que una sentència judicial i no és possible un recurs sobre el què ha decidit.

   A més, si una de les parts no compleix el que estableix el laude o resolució final del conflicte, l'altra té la possibilitat de demanar al jutge de primera instància que l'obligui a fer-ho. Aquest jutge no entra en el fons de l'assumpte, només fa complir el laude.

  • És àgil:
   El procediment arbitral de consum és àgil, i té uns terminis curts per donar audiència a les parts i per dictar el laude.
  • És objectiu:
   És un mecanisme eficaç per donar una solució a un conflicte amb total imparcialitat i independència.
 
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12