Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor del Maresme Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Benestar SocialBenestar SocialCCM - Benestar Social - Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OCIC)Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OCIC)CCM - Benestar Social - Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OCIC) - Consultes, queixes, reclamacions i denúnciesConsultes, queixes, reclamacions i denúncies
 • CONSULTA: és un dubte o aclariment que tenim com a persona consumidora i usuària sobre els nostres drets i obligacions i les formes d´exercitar-los.
 • QUEIXA: Informar a l´Administració d´un fet que, sense ser infracció administrativa i sense que la persona consumidora demani cap rescabalament, és convenient que transcendeixi perquè l´empresa millori els seus serveis.
 • RECLAMACIÓ: és una exposició d´uns fets que fa un consumidor a un establiment comercial i/o a l´Administració amb la pretensió d´obtenir, mitjançant una mediació o un arbitratge la reparació d´un dany, el rescabalament de determinades quantitats, o bé la rescissió d´un contracte i/o anul·lació d´un deute.
 • DENÚNCIA: Posar en coneixement de l´Administració un fet que pugui constituir infracció administrativa.
 • ARBITRATGE: L'arbitratge de consum té les següents característiques:
  • És voluntari
   Per poder resoldre un conflicte mitjançant l´arbitratge de consum n'hi ha prou que la persona consumidora presenti una sol·licitud i que l'empresa, o accepti aquesta via de manera expressa i voluntària o estigui adherida al Sistema Arbitral de Consum (vegeu). Un cop es produeix aquest fet, podem parlar que hi ha conveni arbitral.

   Prèviament, el conveni arbitral es pot incorporar com a clàusula d´un contracte. El conveni arbitral haurà de constar per escrit, en un document firmat o en un intercanvi de cartes, telegrames, tèlex, etc.

  • És gratuït
   Es tracta d'un procediment sense costos judicials. No obstant això, si les parts opten per contractar un advocat que els representi o els assessori, les despeses que generi seran a càrrec de qui l'hagi contractat.

   D´altra banda, en cas que faci falta un peritatge, el cost anirà a càrrec de la part o parts que l'hagin demanat, o bé a càrrec de l´Administració si és l´Òrgan Arbitral qui ho demana.

  • És executiu:
   La decisió de l´Òrgan Arbitral vincula ambdues parts en conflicte, i té els mateixos efectes que una sentència judicial i no és possible un recurs sobre el què ha decidit.

   A més, si una de les parts no compleix el que estableix el laude o resolució final del conflicte, l'altra té la possibilitat de demanar al jutge de primera instància que l'obligui a fer-ho. Aquest jutge no entra en el fons de l'assumpte, només fa complir el laude.

  • És àgil:
   El procediment arbitral de consum és àgil, i té uns terminis curts per donar audiència a les parts i per dictar el laude.
  • És objectiu:
   És un mecanisme eficaç per donar una solució a un conflicte amb total imparcialitat i independència.