15.12.2018Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Proposta d'indicadorsBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
Indicadors de DIN
 • Tipologia dels casos: RUMI. Els serveis que detectin introduiran al RUMI les dades que permetin fer estadístiques sobre totes les dades de tipologies.
 • Nombre de cops que s´activa el circuit de preferents a la comarca: recull de les dades de la UDEPMI, així com l´equip que activa per atendre la urgència
  • Servei que l'ha detectat
  • Municipi
  • Edat del Menor
  • Tipologia del maltractament
  • Intervenció de mossos si/no
  • Serveis activats per la UDEPMI-
  • Valoració del funcionament del circuit: per part de cada servei que ha intervingut i notificació d´incidències
 • Nombre de cops que s´activa el circuit ordinari. Recull les dades la xarxa municipal o serveis socials. Dades que s´han de recollir quan s´activa el circuit ordinari:
  • Servei que l'ha detectat
  • Municipi
  • Activació de la xarxa municipal si/no
  • Edat del menor
  • Tipologia del maltractament
  • Derivacions a Serveis especialitzats.
  • Valoració del funcionament del circuit: per part de cada servei que ha intervingut i notificació d´incidències

Els casos que es reben per circuit ordinari, es classifiquen en:
 • Intervenció al territori ( si ha quedat en intervenció de Serveis Socials/xarxa municipal // si ha passat a assessorament amb l´EAIA)
 • Derivació a l´EAIA,
 • Notificació a la UDEPMI per activar el circuit d´atenció preferent.
 • Quin servei ha activat la UDEPMI

Les fitxes s´han d´omplir des de:
 • la xarxa municipal/serveis socials cada vegada que s´activi el circuit.
 • l´EAIA quan sigui activat: assessorament, estudi, prioritari, seguiment.
 • La UDEPMI quan sigui activada

FITXA DE RECOLLIDA DE DADES

Indicadors de coordinació
 • Nombre de vegades que es reuneixen les diferents plataformes i comissions de treball.
 • Serveis representats a cada reunió (recollir actes)

Ha de recollir la informació: el grup impulsor de la XIAF

Indicadors de formació
 • Oferta formativa en infància en risc que s´ha presentat per àmbits.
 • Han de recollir la informació els referents comarcals de cada àmbit.
 • Nombre de professionals per àmbit existent a la comarca/ nombre de professional per àmbit que han rebut formació especialitzada en infància en ris, duran l´últim any.


Indicadors de recursos:
 • Nombre de recursos per a infància que s´obren o es tanquen anualment
  • Municipals
  • DGAIA
  • Altres àmbits d´intervenció.

Cada municipi que obri un nou recurs ho ha de comunicar oficialment  al CCM.

La DGAIA ha de comunicar els nous recursos que s´obrin a la comarca.

Els referents de cada servei han de comunicar els nous recursos que es dediquin a la infància en risc.

Les dades que es recullin al observatori seran processades per les persones que compon


Altres indicadors per àmbits:
 • Educació: situació dels menors tutelats escolaritzats
 • Absentisme escolar
 • Salut: Serveis que fan servir els nens tutelats 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12