19.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
URGÈNCIESBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
QUÈ ÉS UN CAS URGENT?

PREFERENTS TIPUS 1

(situacions en les quals cal una INTERVENCIÓ INMEDIATA per tal de protegir la integritat física i psíquica del menor que presenta un risc imminent manifest)

 • Abús sexual actiu
 • Maltractament físic o psíquic present
 • Abandonament efectiu o rebuig explícit dels pares o adults responsables
 • Prostitució activa

PREFERENTS TIPUS 2

(situacions en les quals hi ha greus indicadors de risc, peò cal valorar la situació de manera prioritària per un equip especialitzat)

 • Rebuig implícit per part dels pares o adults responsables
 • Indicis de maltractaments físics i psíquics
 • Indicis d'abusos sexuals
 • Indicis de prostitució
 • Indicis de desatenció per part dels pares o cuidadors en menors amb malalties greus
 • Desemparament a menors de 0 a 6 anys
 • Embarassos de risc

En el cas d'alguna d'aquestes situacions,

TRUCAR AL 116 111

PASSOS A SEGUIR QUAN ES DETECTA UN CAS URGENT

CAP - ESCOLES - POLICIA LOCAL - EBAS - HOSPITALS - JUTJATS -

MOSSOS D'ESQUADRA - ALTRES SERVEIS MUNICIPALS

imatge fletxa

UDEPMI (Infància Respon 116 111)

En horari laboral, es pot consultar amb Serveis Socials Municipals o EAIA (93 741 16 16)

UDEPMI: . VALORA el tipus d'atenció preferent i

  . ACTIVA l'equip corresponent

(Si el cas es detecta a l'hospital, s'ACTIVA l'EVAMI)

imatge fletxa esquerraimatge fletxaimatge fletxa dreta

Si valora que és un cas Preferent tipus 1, adopta la protecció immediata i s'activa

CENTRE D'ACOLLIDA

Si valora que és un cas Preferent tipus 2, ACTIVA l'estudi/intervenció prioritària a l'equip especialitzat

EAIA

Si valora que el cas NO requereix d'atenció preferent, s'activa

CIRCUIT ORDINARIpàgina principal

 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12