Consel Comarcal del Maresme
INDICADORS DE RISC
Absentisme escolar reiterat
Explotació infantil
Mendicitat
Negligència lleu, quan l´omissió no atempta contra la integritat física i/o psíquica del menor
Consum de tòxics
Conductes predelictives i/o activitats delicitves (conductes desadaptades en general)
Problemes relacionats amb l´escolaritat (dificultats d´aprenentatge, fracàs escolar ...)
Embaràs
Escapolides de la llar
Conductes autolesives o intent de suïcidi
Manifestacions conductuals o comportaments sexuals inadequats a l´edat del menor
Dificultats d´adaptació social (retraïment, aïllament, pors, ...)
Agressivitat
Trastorns emocionals
Assumpció de rols parentals inadequats
Hàbits de menjar i son irregulars i/o inadequats
Seguiment mèdic excessiu, absent o amb mancances
Vestit inadequat i/o falta d´higiene
Desenvolupament pondoestatural inferior a la seva edat cronològica
Manca d´atenció i concentració del menor
No progrés en els estadis evolutius a nivell de llenguatge i psicomotriu