Consel Comarcal del Maresme

INDICADORS DE DESEMPARAMENT:

  • Maltractament prenatal
  • Abandonament o renúnica del menor 
  • Maltractament psíquic
  • Maltractament físic
  • Abús sexual
  • Prostitució infantil i/o explotació sexual
  • Corrupació (inducció a la prostitució, delinqüència o al tràfic de drogues)
  • Sotmetiment a consum de tòxics
  • Negligència greu