4. Entitat col·laboradora del Consorci AOC en la gestió de subvencions


El Consell Comarcal col·labora amb el Consorci AOC en la gestió de les subvencions concedides als ajuntaments de la comarca en les convocatòries anuals de subvencions als ens locals per a la participació en les iniciatives promogudes pel Consorci AOC.

La nostra tasca és revisar la justificació de les despeses incorregudes en els projectes subvencionats i avaluar-ne la correcta execució i implantació.

Els ajuntaments han de justificar la despesa a través de l´EACAT mitjançant els models estàndard de certificació de la despesa. Aquest procediment es detalla en {h}aquest enllaç{|}http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SUBVENCIONS/Justificació-de-subvencions-per-part-dels-ajuntaments