Antics preceptors d’ajuts de lloguer, sense canvis


Qui són?

Els antics perceptors són les persones que el 2008 se´ls hi va concedir l´ajut i enguany volen renovar-lo. Si no hi ha hagut cap canvi en la unitat de convivència (U.C) respecte el 2008 tenen la possibilitat de renovar la sol·licitud, sempre que acceptin que se´ls concedeixi aquest any la mateixa quantia que l´any anterior. En aquest cas, el/la sol·licitant ha d´omplir la sol·licitud del MODEL 1 on declararà “ que va ser perceptora durant el 2008 de l´ajut , que sol·licita l´ajut per la mateixa quantia que l´any 2008 i que segueix mantenint les mateixes condicions per a ser beneficiària”.


Documentació que cal presentar:
La documentació que han de presentar els antics perceptors si renoven l´ajut i declaren que no hi ha hagut cap canvi en la U.C:

{.d}1) 2 fulls de sol·licitud normalitzada {H}MODEL 1{|}./ARXIUS/2009/HABITATGE/Sol_licitud_model_1.doc{h} i degudament complimentats (una per a l´usuari i l´altre per l´entitat que gestiona l´ajut).


-2) Fotocòpia i l´original (o fotocòpia compulsada) dels rebuts de lloguer de l´any 2009 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.{.d}


Terminis:
La data de lliurament de les sol·licitud és fins el 30 de juny de 2009 al Consell Comarcal del Maresme (CCM).