Aspirants admesos i exclosos per a la plaça de tècnic/a mig d’immigració

Es comunica que les quatre persones aspirants a la plaça de tècnic/a mig d´immigració que convoca el Consell Comarcal del Maresme reuneixen els requisits demanats. Per tant, els aspirants admesos són els que tenen els números d´instància 0610, 0634, 0682 i 0587 Dimarts dia 6 de febrer es convoca als aspirants admesos a les 12,30 al Consell Comarcal per fer la valoració dels mèrits i passar a la fase d’entrevista els aspirants que hagin assolit la puntuació mínima.