1.-Selecció del soci privat que haurà de subscriure un percentatge del capital social de l’empresa d’economia mixta que gestionarà els serveis delegats següents: servei de monitors de serveis educatius i servei d’assistència domiciliària del CCM

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Selecció soci privat per empresa d’economia mixta

Pressupost base licitació:
capital social de l’empresa d’economia mixta serà de 60.000 euros

Procediment d´adjudicació:
obert

Termini de presentació d’ofertes:
Les proposicions es presentaran en la forma i amb el contingut establerts a la article 12 del Plec de clàusules administratives, al registre general del Consell Comarcal del Maresme, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, durant el termini de 15 dies naturals a comptar des de l´endemà de la darrera publicació del present edicte de segona convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.º

Obertura de pliques:
En el termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’exhauriment del termini per presentar les ofertes

Obtenció d’informació:
Secretaria General del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró) tots els dies hàbils de 9 a 14 hores o consultant els documents incorporats en aquest perfil del contractant

DOCUMENTS:
Anunci de licitacióHipervincle


 
Anunci suspensió convocatòria

Hipervincle


Anunci sobre la composició de la Mesa de Contractació
Hipervincle


Anunci d’ampliació del termini de presentació d’ofertes en la licitació:
Hipervincle


Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle


 
Plecs Administratius

– 
Annex I a. Creació del Servei de Monitors dels Serveis Educatius

– 
Annex I b. Reglament de funcionament

– 
Annex I c. Jornades laborals del servei de monitors

– 
Annex II a. Creació del Servei d’Atenció Domiciliària per a persones amb dependència

– 
Annex II b. Reglament dels Serveis d’Atenció Domiciliària

– 
Annex III. Estatuts de la societat mercantil amb capital social mixt

– 
Plecs tècnics Selecció Soci Privat Empresa d’Economia Mixta

El CCM oferta una plaça de Tècnic/a Auxiliar d’Immigració

Termini de presentació d’instàncies: 30 de març de 2010

El Consell Comarcal del Maresme obre el procés de selecció d’un Tècnic/a Auxiliar d’Immigració. El termini de presentació d’instàncies amb la documentació requerida és de 10 dies hàbils a partir de l´endemà de la publicació de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En aquest web informarem de la data concreta en el moment que es faci la publicacióPodeu veure l’edicte i les bases clicant sobre cadascun dels documents
 

Clic aquí per a pdf


 

Clic aquí per a pdf

Aprovació relació inicial dels aspirants admesos i exclosos oferta pública d’ocupació 2008

Edicte per convocar als aspirants admesos per realitzar la prova teòrica i pràctica de la fase d’oposició del procés selectiu

 

 

 

Edicte Aprovació de la relació inicial dels aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la selecció de les places incloses en l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal del Maresme per a 2008.

 
 

Concurs per a la contractació del subministrament del material d’oficina tant del CCM com de l’EUM

Concurs per procediment obert per a la contractació del subministrament per preus unitaris del material d’oficina que consumeix tant el Consell Comarcal del Maresme com l´Organisme Autònom Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme  
Edicte i Anunci de licitació
– 
Plec de clàusules administratives L’última dia de presentació d’ofertes serà el 19 de juny de 2006

Concurs per procediment obert, modalitat concessió, per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del Servei de Transport Adaptat “porta a porta”

El termini de presentació de proposicions finalitza el 15 de març

 
Edicte
– 
Plec de Clàusules Administratives particulars i econòmiques
– 
Plec de Prescripcions Tècniques
– 
Annex 1
– 
Annex 2
– 
Models 1, 2, 3 i 4
– 
Model 5 Document excel El termini de presentació de proposicions finalitza el 15 de març

Oferta de treball: 2 places d’educador/a social per l’EAIA Maresme


El Consell Comarcal del Maresme convoca un procés de selecció per cobrir dues places d’educador/a social, mitjançant procediment de concurs lliure, per l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) Maresme.
Edicte de la convocatòria

– 
Bases Reguladores del Concurs
L’últim dia per presentar-se a la convocatòria és el proper dia 16 de novembre de 2010.

Concurs per a la contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme i dels seus organismes autònoms

ATENCIÓ! havent-se detectat un error en les clàusules segona i novena dels Plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el concurs per a la contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme i dels seus organismes autònoms, s’ha procedit a substituir els Plecs incorrectes per una versió esmenada.  
Edicte
– 
esmenes a l’edicte
– 
Plec de clàusules administratives i tècniques
– 
Relació de personal que presta serveis de neteja al Consell Comarcal del Maresme i a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme
– 
PB CCM
– 
P1 CCM
– 
P2 CCM
– 
P3 CCM
– 
P4 CCM
– 
Planta baixa EUM
– 
P1 EUM
– 
P2 EUM
– 
Planta Edifici CAAD El termini de presentació d’ofertes finalitza el 26 de juny de 2006