Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del 21 de desembre de 2010


ORDRE DEL DIA {.q}1.-Aprovació, si s´escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2011, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació.
-2.-Aprovació, si s´escau, del directori de competències professionals d´acord amb “Model de gestió pública d´avaluació de competències” de l´organització i del personal del Consell Comarcal del Maresme.
-3.-Aprovació, si s´escau, del requeriment a l´Ajuntament de Mataró pel perfeccionament dels Convenis de data 28.09.2001 i 16.07.2008 pel que fa al traspàs de la concessió de l´edifici situat al Passeig del Callao, s/n de Mataró, i la incoació de forma subsidiària d´expedient de renúncia a la titularitat de la concessió administrativa.{.q} MOCIÓ {.q}4.-Moció que presenten els grups comarcals del PSC, CIU, ERC, PP i ICV, de suport als alcaldes que han estat injustament imputats per la Fiscalia de Medi Ambient del TSJC, per abocaments d´aigües residuals urbanes. {.q}

Data: 2010-12-21

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

Oferta Pública d’Ocupació de 2009

Inspector/a ambiental

 • Resultats globals obtinguts en la fase d’oposició.

 

 

 

 • Resultats de la prova teòrica i determinar la data de la prova pràctica de la fase d’oposició.

 

 • Convocatoria dels candidats admesos que no van acreditar els coneixements de català i determinar la data de la prova teòrica de la fase d’oposició.

  

 

 • Rectificació de l’anunci per la convocatòria del català

 

 • Anunci de la llista d’admesos i exclosos plaça Inspector Ambiental OPO 2009 

 

 • Termini per presentar les reclamacions contra la relació d’admesos i exclosos: 20 de juliol de 2011
 • Anunci de modificació de les Bases específique 
 • Anunci de les bases publicat al BOP i al DOGC, Cliqueu aquí (5)
  • Bases Generals per a la selecció de les places incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació de 2009-2011, Cliqueu aquí(4)
  • Bases específiques reguladores del procediment selectiu de la plaça d’Inspector/a Ambiental, Cliqueu aquí(3)
 • Per descarregar-vos el model d’instància per adreçar al Consell Comarcal del Maresme, Cliqueu aquí(2)
 • Per descarregar-vos el model de currículum, Cliqueu aquí(1)
 • Termini per presentar les instàncies plaça Inspector/a Ambiental: 14 de juny de 2011

 

 

Concurs, per procediment obert, per a la contractació d’un estudi d’anàlisi de la xarxa i el subministrament d’energia elèctrica de la comarca del Maresme

En la Comissió Permanent del Ple de 9 de març de 2004, s’ha aprovat la convocatòria del concurs, per procediment obert, per a la contractació d’un estudi d’anàlisi de la xarxa i el subministrament d’energia elèctrica de la comarca del Maresme.  
Edicte
– 
Plec de clàusules administratives particulars
– 
Plec de clàusules tècniques El termini de presentació de proposicions finalitza el 16 d’abril

Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme.Cabrils

Edicte d’aprovació inicial del Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Cabrils.

 

Ordre del dia de la Comissió Informativa de Serveis Personals que se celebrarà l’11 de maig a les 17:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 76 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS, el proper DIMARTS 11 de maig de 2004, a les 17:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Personals de 13 d´abril de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de l´Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CPEE l´Horitzó de Pineda de Mar i el consell Comarcal del Maresme, de 26 de novembre de 2002.


-2.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 106/04, de 27 d´abril de 2004, referent a l´adjudicació dels lots A, B i C i les rutes del lot de transport adaptat individual (TAI) del concurs per a l´adjudicació, mitjançant procediment obert de la gestió del servei públic, modalitat concessió, del transport adaptat “porta a porta”.


-3.- Informes, precs i preguntes.


Mataró, 6 de maig de 2004

El President de la Comissió Informativa
de Serveis Personals

Francesc Xavier Serra i Vigil

Desenvolupament de l´acció “Connecta´t Maresme 08 per a 21 ajuntaments”

ESTAT: Adjudicació definitiva DADES DEL CONTRACTE: Organisme: Consell Comarcal del Maresme Tipus: Serveis Procediment d´adjudicació: Procediment Negociat sense publicitat Adjudicatari: INSERCOOP SCCL DOCUMENTS: Adjudicació provisional Hipervincle
Adjudicació definitiva Hipervincle