Ple 20.11.12 Adjudicació concertació operació préstec per al CCM

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Tipus:
SERVEIS

Procediment d´adjudicació:
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

DOCUMENTS:

 

Concurs per procediment obert, modalitat concessió, per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del Servei de Transport Adaptat “porta a porta”

El termini de presentació de proposicions finalitza el 15 de març

 
Edicte
– 
Plec de Clàusules Administratives particulars i econòmiques
– 
Plec de Prescripcions Tècniques
– 
Annex 1
– 
Annex 2
– 
Models 1, 2, 3 i 4
– 
Model 5 Document excel El termini de presentació de proposicions finalitza el 15 de març

Aprovació definitiva del Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme


Havent estat sotmès a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant la inserció d´edictes al BOP núm. 314 de 31 de desembre de 2004 i al DOGC núm. 4295 de 5 de gener de 2005 i havent estat informat favorablement en el Consell d´Alcaldes celebrat en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2004, es fa públic que, d´acord amb allò previst a l´article 29.3 del DL 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei d´organització comarcal de Catalunya, en la sessió plenària ordinària de data 15 de març de 2005 s´ha aprovat el Programa d´Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme  
Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme

Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del 21 de desembre de 2010


ORDRE DEL DIA {.q}1.-Aprovació, si s´escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2011, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació.
-2.-Aprovació, si s´escau, del directori de competències professionals d´acord amb “Model de gestió pública d´avaluació de competències” de l´organització i del personal del Consell Comarcal del Maresme.
-3.-Aprovació, si s´escau, del requeriment a l´Ajuntament de Mataró pel perfeccionament dels Convenis de data 28.09.2001 i 16.07.2008 pel que fa al traspàs de la concessió de l´edifici situat al Passeig del Callao, s/n de Mataró, i la incoació de forma subsidiària d´expedient de renúncia a la titularitat de la concessió administrativa.{.q} MOCIÓ {.q}4.-Moció que presenten els grups comarcals del PSC, CIU, ERC, PP i ICV, de suport als alcaldes que han estat injustament imputats per la Fiscalia de Medi Ambient del TSJC, per abocaments d´aigües residuals urbanes. {.q}

Data: 2010-12-21

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

Concurs per a la contractació de la “Reenginyeria i implantació d’una gestió informatitzada d’expedients als Consell Comarcal del Maresme i diversos ajuntaments de la comarca”


La Comissió Permanent del Ple de 12 d’abril de 2005 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques, així com la corresponent licitació, per a la contractació de la reenginyeria i implantació d’una gestió informatitzada d’expedients per als ajuntaments d’Argentona, Cabrera de Mar, El Masnou, Mataró, Premià de Dalt, Premià de Mar, Vilassar de Mar i el Consell Comarcal del Maresme.  
Anunci de licitació del concurs
– 
Plec de Clàusules Administratives Particulars
– 
Plec de Clàusules Administratives Generals
– 
Plec de Condicions Tècniques de Gestió d’Expedients ANNEXOS:  
Activitats Fluxes d’Ocupació de Via Pública
– 
Activitats. Fluxe de Comunicació Prèvia
– 
Activitats. Fluxe de Comunicació Prèvia.CUB
– 
Activitats. Fluxe de Llicència, Annex I
– 
Activitats. Fluxe de Llicència, Annex II.1
– 
Activitats. Fluxe de Llicència, Annex II.2
– 
Activitats. Fluxe de Llicència, Annex III
– 
Activitats. Fluxe d’Adequacions
– 
Obres Fluxe Bàsic. Llicència Obra Major
– 
Disciplina Fluxe de Comunicació Prèvia
– 
Disciplina Fluxe de Disciplina
– 
Disciplina Fluxe de Llicència. Annex I
– 
Disciplina Fluxe de Llicència. Annex II
– 
Disciplina Fluxe de Llicència. Annex II.2
– 
Disciplina Fluxe de Llicència. Annex III
– 
Disciplina Fluxe d’Ocupació Via Pública
– 
Disciplina Fluxe d’Adequacions El termini de presentació de propostes per part de les empreses interessades finalitza el 10 de maig de 2005

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs 2011/12

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 15 de juliol de 2011.

Els informem que hi ha hagut una modificació a les Bases, en el següent enllaç estan actualitzades.