Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 15 de juliol


El proper dimarts, 15 de juliol a les 19.00h, el Consell Comarcal del Maresme celebrarà un Ple ordinari amb el següent ordre del dia: 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 20 de maig de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.-Presa de possessió de la Sra. María Angeles Montoya Benzal, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
-3.-Presa de possessió de la Sra. Núria Sans i Palau, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
-4.-Presa de possessió del Sr. Salvador Casas i Burgués, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme
-5.-Aprovació, si s´escau, del Compte General de 2008. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 6.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la cessió de la titularitat de la concessió administrativa de l´edifici situat al Passeig del Callao s/n de Mataró
-7.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la integració dels centres universitaris de l´EUM i l´EUPMT a la Fundació Pública Tecnocampus.
-8.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb la Diputació de Barcelona per a la redacció de la Xarxa Viària Local i Comarcal (per a la millora de la mobilitat interna al Maresme).
-9.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb el Departament d´Acció Social i Ciutadania per al suport al Pla Comarcal de Joventut per a l´any 2008.
-10.-Aprovació, si s´escau, de la modificació del conveni de col·laboració amb l´Escola Universitària del Maresme per a la regulació del funcionament del Maresme Centre de Negocis.
-11.-Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 8 reguladora del preu públic dels serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis.
-12.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Canet de Mar per a la realització d´un curs de formació de monitors de menjador escolar.
-13.-Aprovació, si s´escau, de la creació del Grup de Treball sobre la Mobilitat al Maresme.
-14.-Incoació, si s´escau, d´expedient per a la cessió gratuïta de les accions de CETEMMSA a la Fundació CETEMMSA.
-15.-Aprovació, si s´escau, de l´annex al conveni de col·laboració amb Comissions Obreres – CCOO per l´acció “Assessorament i orientació sociolaboral per a joves”.
-16.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb La Caixa de Pensions per a gestionar la línia de microcrèdits presentada per MicroBank dels usuaris del Centre de Negocis del Maresme.
-17.-Adscripció, si s´escau, a l´EUM de l´ús del bé del servei públic vehicle OPEL COMBO matrícula B-9315-WY.
-18.-Modificació, si s´escau, de l´Ordenança núm. 4 de la taxa d´ocupació de l´edifici de l´Escola Universitària del Maresme.
-19.-Ratificació, si s´escau, del text de la modificació dels Estatuts del Consorci Digital Mataró Maresme.
-20.-Resolució de les al·legacions formulades i aprovació definitiva, si s´escau, de l´ordenança núm. 4 reguladora del preu públic per prestació de serveis de transport escolar.
-21.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 174/08 de 30/05/08, referent a l´aprovació d´un conveni amb l´Escola Pia Santa Anna de Mataró per a la formació en pràctiques d´un alumne.
-22.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 189/08 de 12/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni amb l´Escola Pia Santa Anna de Mataró per a la realització dels cursos de monitor/a de menjador i de transport escolar.
-23.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 200/08 de 27/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni amb IAESTE per a la realització de pràctiques de formació per a estudiants estrangers. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 24.-Aprovació, si s´escau, de la liquidació del cànon del primer semestre del Servei Comarcal d´Abastament d´Aigua potable en alta als municipis del Maresme Nord per a l´exercici 2008.
-25.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l´Observatori del Paisatge i els ajuntaments d´Alella, El Masnou i Teià per a la realització de la Carta del Paisatge d´Alella, El Masnou i Teià.
-26.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament del Masnou per a la realització del mapa acústic del municipi i serveis d´assessoria.
-27.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els ajuntaments d´Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius, Mataró i Òrrius per a la realització de la Carta del Paisatge de la Vall de la Riera d´Argentona.
-28.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de delegació al Consell Comarcal del Maresme de la gestió de la deixalleria de la Vallalta, Sant Pol- Sant Cebrià.
-29.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 197/08 de 25/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni de cooperació amb la Universitat de Barcelona per a la formació en pràctiques d´un alumne. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 30.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda de modificació del conveni de col·laboració amb la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena signat l´any 2005, per a l´equip d´atenció a les persones víctimes de maltractaments.
-31.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 188/08 de 11/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Pineda de Mar i Alella, per a la prestació de serveis de la borsa de lloguer social i jove de l´oficina comarcal d´habitatge.
-32.-Informes, precs i preguntes.

1.-Selecció del soci privat que haurà de subscriure un percentatge del capital social de l’empresa d’economia mixta que gestionarà els serveis delegats següents: servei de monitors de serveis educatius i servei d’assistència domiciliària del CCM

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Selecció soci privat per empresa d’economia mixta

Pressupost base licitació:
capital social de l’empresa d’economia mixta serà de 60.000 euros

Procediment d´adjudicació:
obert

Termini de presentació d’ofertes:
Les proposicions es presentaran en la forma i amb el contingut establerts a la article 12 del Plec de clàusules administratives, al registre general del Consell Comarcal del Maresme, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, durant el termini de 15 dies naturals a comptar des de l´endemà de la darrera publicació del present edicte de segona convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.º

Obertura de pliques:
En el termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’exhauriment del termini per presentar les ofertes

Obtenció d’informació:
Secretaria General del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró) tots els dies hàbils de 9 a 14 hores o consultant els documents incorporats en aquest perfil del contractant

DOCUMENTS:
Anunci de licitacióHipervincle


 
Anunci suspensió convocatòria

Hipervincle


Anunci sobre la composició de la Mesa de Contractació
Hipervincle


Anunci d’ampliació del termini de presentació d’ofertes en la licitació:
Hipervincle


Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle


 
Plecs Administratius

– 
Annex I a. Creació del Servei de Monitors dels Serveis Educatius

– 
Annex I b. Reglament de funcionament

– 
Annex I c. Jornades laborals del servei de monitors

– 
Annex II a. Creació del Servei d’Atenció Domiciliària per a persones amb dependència

– 
Annex II b. Reglament dels Serveis d’Atenció Domiciliària

– 
Annex III. Estatuts de la societat mercantil amb capital social mixt

– 
Plecs tècnics Selecció Soci Privat Empresa d’Economia Mixta

Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 18 de març


El Consell Comarcal del Maresme celebrarà un Ple ordinari el dimarts 18 de març de 2008, a les 19.00h, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 22 de gener de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.-Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 76/08 de data 29 de febrer de 2008, referent a la liquidació del Pressupost consolidat per a l´exercici 2007.
-3.-Donar compte, si s´escau, de l´informe de fiscalització 27/2007 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, referent al Consell Comarcal del Maresme.
-4.-Modificació, si s´escau, del règim retributiu i dedicació de membres de la corporació. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 5.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda a l´Acord sobre condicions de treball dels funcionaris del Consell Comarcal del Maresme
-6.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda al Conveni Col·lectiu aplicable al personal laboral al servei del Consell Comarcal del Maresme.
-7.-Aprovació, si s´escau, del conveni tipus entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments adherits per a projectes de infraestructura de banda ampla, la Xarxa Man.
-8.-Aprovació, si s´escau, del Pla Comarcal de Joventut per l´any 2008.
-9.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Escola Universitària del Maresme per a la gestió del Maresme Centre de Negocis.
-10.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni marc per a l´acolliment d´empreses.
-11.-Aprovació, si s´escau, de l´ordenança núm. 8 reguladora del preu públic de la prestació dels serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis.
-12.-Aprovació definitiva, si s´escau, del Reglament de funcionament intern del Maresme Centre de Negocis.
-13.-Aprovació, si s´escau, de les bases de la convocatòria per a la concessió d´ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs escolar 2008/2009.
-14.-Aprovació, si s´escau, de les bases de la XXV Mostra Literària del Maresme.
-15.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració tipus amb els ajuntaments que participin en les properes edicions de la Mostra Literària del Maresme.
-16.-Aprovació, si s´escau, de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions del Consell Comarcal del Maresme en l´àmbit del Servei de Suport a la gestió de les activitats extraescolars.
-17.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrera de Mar per a la realització d´un curs de formació de monitors de menjadors.
-18.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació entre els ajuntaments de l´Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CEE l´Horitzó de Pineda de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per creat un marc de cooperació econòmica per promoure activitats educatives complementàries.
-19.-Renunciar, si s´escau, al dret preferent d´adquisició d´accions de l´empresa CETEMM SA.
-20.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 40/08 de data 31 de gener de 2008, referent a l´atorgament de poders generals per plets en defensa del Consell Comarcal del Maresme a favor de diversos professionals. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 21.-Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació de la Taxa per a la prestació del servei d´alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric.
-22.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Alella i el Consell Comarcal del Maresme per a l´assessorament tècnic en l´àmbit de la contaminació acústica.
-23.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Cabrera de Mar i el Consell Comarcal del Maresme, per a la realització del mapa acústic del municipi i serveis d´assessoria.
-24.-Aprovació, si s´escau, de la pròrroga per a l´exercici 2008 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Agència Catalana de l´Aigua per el càlcul i l´atribució de fons corresponent a les despeses indirectes de gestió dels sistemes de sanejament.
-25.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Palafolls per a l´assessorament en la gestió de les franges de protecció perimentral d´urbanitzacions a executar l´any 2008.
-26.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Alella i el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en matèria de llicències municipals innòcues i ambientals dels annexos I, II i III.
-27.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 37/08 de 30 de gener, referent a l´aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractaments de Residus, per a la derivació temporal a l´ECOPARC 2 de FORM.
-28.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 41/08 de 31 de gener, referent a comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs contenciós ordinari núm. 707/2007 interposat per Asecat, SA.
-29.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 62/08 de data 19 de febrer, referent a aprovar les esmenes introduïdes per l´Agència Catalana de l´Aigua en el Conveni de col·laboració per al desenvolupament de les actuacions contingudes en el primer escenari temporal 2006-2008 del programa PSARU 2005. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 30.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb la Fundació Rafael Campalans i el Consell Comarcal del Maresme per la realització d´unes pràctiques del postgrau “Lideratge per a la Gestió Política i Social”.
-31.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació de la Federació Catalana de Futbol per el Projecte esportiu, social, educatiu i de foment de l´ús de la Llengua Catalana en el marc del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Maresme.
-32.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant ADIGSA, empresa pública, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria General del Departament d´Acció Social i Ciutadania, i el Consell Comarcal del Maresme, per la gestió del Programa de mediació per al lloguer social en la comarca del Maresme.
-33.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 13/08 de data 23 de gener, referent a aprovar la signatura d´una addenda al conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i el Consell Comarcal del Maresme en matèria d´actuacions comunitàries i cíviques.
-34.-nformes, precs i preguntes

Ordre del dia que celebrarà el CCM el 16 de setembre de 2008

A les 19.00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 15 de juliol de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 2.-Aprovació, si s´escau, de la modificació 7/08 del pressupost del Consell Comarcal del Maresme a càrrec de romanent de tresoreria.
-3.-Aprovació, si s´escau, de la cessió gratuïta a la Fundació Privada CETEMMSA de 500 accions de la societat Centro de Tecnologia Empresarial de Mataró Maresme SA.
-4.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament de Pineda de Mar per a la delegació de competències en matèria de Salut Pública per establiments de comerç minorista de nova creació.
-5.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament d´Alella per a la delegació de competències en matèria de Salut Pública per establiments de comerç minorista de nova creació.
-6.-Aprovació, si s´escau, del model d´acta d´inspecció i de l´annex pel Servei de Suport a la Gestió Local en matèria de Salut Pública.
-7.-Aprovació, si s´escau, de la Taxa pel Servei de Suport a la Gestió Local en matèria de Salut Pública.
-8.-Ratificació, si s´escau, de la modificació del Text dels Estatuts del Consorci Teledigital Maresme Nord.
-9.-Aprovació, si s´escau, de la declaració de nou elements arquitectònics- històrics com a BCIL (Bé Cultural d´Interés Local) del municipi de Santa Susanna.
-10.-Aprovació, si s´escau, dels criteris de liquidació de les aportacions dels municipis a incloure dins del conveni de finançament del Transport Escolar no obligatori.
-11.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació educativa amb la UPC.
-12.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 220/08 de data 24 de juliol, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Cultural Festival Shakespeare per a la col·laboració en el Festival Shakespeare 2008. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 13.-Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències corresponent a la gestió dels sistemes de sanejament en alta del terme municipal de Tordera al Consell Comarcal del Maresme.
-14.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 222/08 de data 29 de juliol, referent a la designació de lletrats per comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el recurs ordinari interposat per Tecnocrom Industrial SA. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 15.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Gressol- Projecte Home Catalunya per a la realització de programes i accions de rehabilitació i reinserció social de drogodependents per a l´any 2008.
-16.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació amb l´Associació Cultural Gitana del Maresme per a la realització d´accions formatives i de reforç escolar per als infants i adolescents del col·lectiu gitano per a l´any 2008.
-17.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per al desenvolupament de programes i actuacions d´acolliment lingüístic per a l´any 2008.
-18.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental- Maresme de CCOO per a la gestió d´accions d´orientació laboral i assessorament jurídic en matèria d´estrangeria.
-19.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració econòmica amb diversos ajuntaments per al desenvolupament de programes i accions d´acollida i integració de persones estrangeres immigrades per al 2008.
-20.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Adecco, Metalogenia per a cobrir les rutes del Servei de Transport Adaptat de persones amb discapacitat que s´hagin de traslladar al seu lloc de treball.
-21.-Aprovació, si s´escau, de la concessió d´ajuts econòmics a projectes de cooperació internacional i desenvolupament i campanyes de sensibilització del Consell Comarcal del Maresme per a l´any 2008.
-22.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 217/08 de data 23 de juliol, referent a l´aprovació del Contracte Programa 2008-2011 amb el Dept. d´Acció Social i Ciutadania per l´any 2008.
-23.-Informes, precs i preguntes.

Contracte privat “d´arrendament del local situat a la planta baixa de l´edifici situat a l´Avinguda Jaume Recoder 85-87 de Mataró”

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
privat

Adjudicatari:
Germans de Molina, C.B.

DOCUMENTS:
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle