Inici Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OCIC)

Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OCIC)

El president de l’Agència Catalana de Consum visita el CCM

 

El president de l’Agència Catalana de Consum, Alfons Conesa, ha visitat avui el Consell Comarcal del Maresme on ha mantingut una reunió amb el president comarcal Miquel Àngel Martínez i Camarasa i amb el conseller delegat de Benestar Social, Cultura, Consum i Salut Pública, Jordi Mir. El CCM disposa d’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) des de 2010.

El president del CCM ha informat Conesa de l’activitat que desenvolupa l’OCIC en quant a informació, atenció i gestió de les consultes, reclamacions, queixes i denúncies dels maresmencs i maresmenques.

Només 5 municipis del Maresme disposen d’oficina municipal d’informació al consumidor (Mataró, Premià de Mar, Pineda de Mar, El Masnou i Montgat). Els consumidors dels 25 municipis restants són atesos personalment a l’OCIC -ubicada a les mateixes dependències del Consell Comarcal- o online. També des de l’Oficina Comarcal es gestionen totes les reclamacions que els maresmencs i maresmenques tramitin a través de la pàgina web de l’Agència Catalana de Consum, amb independència que el seu lloc de residència estigui establert en un municipi que disposi d’oficina municipal.

En el decurs d’aquest any, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor ha atès 1.215 consultes; ha tramitat 389 reclamacions; ha mediat en 385 conflictes entre consumidor i empresa i ha realitzat 16 vistes arbitrals

El sector de la telefonia és el que mès reclamacions genera en el Maresme, seguit de subministraments bàsics com la llum i l’aigua i el gas.

LLUM: Tarifa d’ultim recurs i Bono social

{+}  

{+} El sistema de tarifes regulades va deixar pas l’1 de juliol de 2009 a la liberalització del mercat energètic per a tots els usuaris d’electricitat. Tot i això, el Reial decret 485/2009, de 3 d´abril, regula la posada en funcionament de la tarifa de l´últim recurs(TUR) i l’aplicació de l’anomenat Bono Social, al qual s’hi poden acollir determinats col·lectius.

Podeu solucionar dubtes sobre la liberalització del mercat elèctric consultant el document elaborat per l’Agència Catalana de Consum que trobareu,
clicant aquí

TUR, Tarifa d’Ultim Recurs
Què és la tarifa d’últim recurs (TUR)?
La Tarifa d´Últim Recurs és el preu màxim i mínim que estableix l´Administració per a determinats consumidors, per als quals el subministrament elèctric es considera servei universal. Aquests preus estan regulats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i poden ser revisats almenys semestralment.

En tenen dret tots aquells consumidors amb una potència contractada menor o igual de 10 kW que, automàticament, sense fer cap tràmit, passen a la TUR de l´empresa Comercialitzadora d’Últim Recurs pertanyent al grup empresarial propietari de la xarxa elèctrica de la zona.

{taula61}
•Si el vostre subministrament es realitza al preu de la TUR, verifique si compleixes les condicions necessàries per sol·licitar el “bono social”.

EL BONO SOCIAL{N}
{.C}
Què és el “Bono Social”?
El bono social permet gaudir als beneficiaris de tarifes reduïdes en el consum d’electricitat. Aquest “bono social” cobreix la diferència entre el cost de la tarifa d´últim recurs i un valor de referència, que marca el Ministeri d´Indústria, Comerç i Turisme, que es denomina tarifa reduïda


Qui es pot beneficiar?
•Tenir en el domicili habitual una potència contractada menor de 3kW.
•Tenir 60 o més anys d´edat, acreditar ser pensionista del Sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i acreditar també percebre les quantitats mínimes vigents en cada moment per aquestes pensions.
•Tenir més de 60 anys d´edat i ser beneficiari de pensions de l´extinta Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) i de pensions no contributives de jubilació i invalidesa.
•Ser família nombrosa.
•Acreditar formar part d´una unitat familiar que tingui tots els seus membres a l´atur.


Com obtenir el “Bono Social”?.
{.D}AUTOMÀTICAMENT PER A CONSUMIDORS AMB UNA POTÈNCIA CONTRACTADA INFERIOR A 3KW.
Són beneficiaris del “bono social” els titulars de punts de subministrament d´electricitat que compleixin tots els requisits següents:
{.q}Ser titular del subministrament elèctric.

-Ser persona física.

-Tenir contractada una potència inferior a 3KW.

-El contracte de la llum ha de ser del seu habitatge habitual.

-Estar acollit a la TUR.Els consumidors podran sol·licitar el “Bono Social” a l´empresa comercialitzadora d´últim recurs que realitzi el subministrament d´energia elèctrica, d’acord amb el procediment regulat: la Resolució de 26 de juny de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Energia.{.q}


-L´HAN DE SOL·LICITAR: pensionistes, famílies nombroses, unitat familiar que tingui tots els seus membres a l’atur.

{.q}
Pensionistes
Tenen dret al “bono social” els titulars de punts de subministrament d´electricitat que reuneixin els requisits següents:
– Ser titular del subministrament elèctric.

– Tenir 60 o més anys d´edat i acreditar ser pensionista del Sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i percebre les quanties mínimes vigents en cada moment per aquestes classes de pensió respecte al titular amb cònjuge a càrrec o al titular sense cònjuge que visqui en una unitat econòmica unipersonal, o bé

– Ser beneficiari de pensions del SOVI (assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa) major de 60 anys, o bé

– Ser beneficiari de pensions no contributives de jubilació i invalidesa major de 60 anys.

– En tots els casos, estar acollit a la TUR.

– En tots els casos, el contracte de la llum ha de ser del seu habitatge habitual.

Documentació:
Han de lliurar una sol·licitud. Us podeu descarregar el model,
clicant aquí
i aportar:
– Una fotocòpia del DNI del titular del punt de subministrament d´electricitat.
– El certificat d´empadronament del titular del punt de subministrament.
– Una fotocòpia de l´última factura.
– Una
declaració de la veracitat
de la documentació presentada.
– Un certificat emès per la Secretaria d´Estat de la Seguretat Social que acrediti que és beneficiari del “Bono Social”.


Famílies nombroses
Tenen dret al “Bono Social” els titulars de punts de subministrament que reuneixin els requisits següents:
– Ser titular del subministrament elèctric.

– Acreditar ser família nombrosa segons allò establert en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a las famílies nombroses.

– Estar acollit a la TUR.

– En tots els casos, el contracte de la llum ha de ser del seu habitatge habitual.

Documentació:
Han de lliurar una
sol·licitud
i aportar:
– Una fotocòpia del DNI del titular del punt de subministrament d´electricitat.
– El certificat d´empadronament del titular del punt de subministrament.
– Una fotocòpia de l´última factura.
– Una
declaració de la veracitat
de la documentació presentada.
– Una fotocòpia del carnet de família nombrosa.


Unitat famliar que tingui tots els seus membres a l’atur
Tenen dret al “bono social” els titulars de punts de subministrament que reuneixin els requisits següents:
– Ser titular del subministrament elèctric.

– Acreditar formar part d´una unitat familiar que tingui tots els seus membres en edat de treballar en situació d´atur. A aquests efectes es consideren en situació d´atur aquells sol·licitants i membres de la unitat familiar que, sense tenir la condició de pensionistes, no realitzen cap activitat laboral per compte aliè o propi.

– Estar acollit a la TUR.

– En tots els casos, el contracte de la llum ha de ser del seu habitatge habitual.

Documentació:
Han de lliurar una
sol·licitud
i aportar:
– Una fotocòpia del DNI del titular del punt de subministrament d´electricitat.
– Una fotocòpia del llibre de família (només en el cas d´unitats familiars de dos o més membres).
– Un certificat expedit per l´ajuntament amb la llista d´empadronats en el domicili del punt de subministrament.
– Una fotocòpia de l´última factura.
– Una
declaració de la veracitat
de la documentació presentada, en què constin els components de la unitat familiar.
– L´autorització de la comprovació de les dades, relatives a la seva condició d´aturats, en els registres públics corresponents i, si escau, de les Mutualitats de Previsió Social alternatives.
– Pel que fa a aquest tema, la comercialitzadora d´últim recurs farà arribar, per mitjans telemàtics o electrònics, les sol·licituds a la Tresoreria General de la Seguretat Social perquè aquesta acrediti el compliment que la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar de la qual forma part es troben en situació d´atur, en els termes disposats a la Resolució.{.q}{.d}


Com i on es pot sol·licitar?
Es pot sol·licitar per algun dels mitjans següents:
{.d}
Personalment: han d’emplenar la sol·licitud i presentar-la a les oficines de la distribuïdora (qui traslladarà al comercialitzador d´últim recurs).


Per fax o correu electrònic: han d’enviar la sol·licitud, emplenada i escanejada, al número de fax o adreça electrònica que comuniqui el comercialitzador d´últim recurs en la seva web i factura.


Per correu postal{n}: han d’emplenar la sol·licitud i enviar-la a l´adreça de correu postal que comuniqui el comercialitzador d´últim recurs en la seva pàgina web i en la seva factura.{.d}

La COVID-19 dispara les consultes relacionades amb consum

L’Oficina comarcal de Consum (OCIC) del Maresme ha atès 742 consultes des del moment en què es va decretar l’estat d’alarma. Gairebé el 60% dels temes plantejats per les persones consumidores estan directament relacionades amb la situació generada per la COVID-19.

Destaquen les consultes vinculades amb serveis relacionats amb les vacances, sent el transport aèri el que planteja més queixes. El 30,76% són per aquest motiu, principalment per la cancel·lació de vols i la manca de voluntat de les companyies aèries de reemborsar els imports dels bitllets pagats per les persones consumidores.

Davant d’aquesta problemàtica, cal recordar que les companyies aèries han de donar compliment al Reglament Europeu 261/2004, que indica el dret de les persones consumidores al reemborsament dels diners en cas de cancel·lació del vol, i l’Agència Catalana de Consum alerta de sancions en el cas que es detectin males pràctiques comercials al respecte.

Les resolucions de contractes de compra-venda de béns i de prestació de serveis, les telecomunicacions i els subministraments bàsics (aigua i llum) són els altres 3 blocs amb més consultes plantejades. També s’han atès consultes sobre els serveis funeraris, el dret de desestiment i les devolucions i garanties de productes i serveis.

Contextualitzant les xifres, les atencions realitzades per l’OCIC Maresme entre el 16 de març i el 31 de maig representen el 37% de la mitjana de peticions que rep anualment l’Oficina comarcal d’informació al consumidor del Maresme.

L’OCIC Maresme amplia les seves competències amb la realització d’arbitratges de consum

 

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Maresme ha rebut les competències d’arbitratge que li permeten realitzar vistes entre consumidors i empreses que tenen un conflicte. Divendres passat es van realitzar les pimeres sessions. Es van veure 5 reclamacions de maresmencs contra empreses de telefonia, el sector que concentra més queixes per part dels consumidors.


L’OCIC Maresme va entrar en funcionament el 9 de febrer de 2010. En el seu primer any de funcionament ha tramitat 691 reclamacions, 36 sol·licituds de mediació i 28 queixes, a més d’atendre 793 peticions d’informació per part de consumidors i consumidores de la comarca. Aquest 2011 assumeix també la celebració de vistes arbitrals després que la Generalitat hagi delegat al Consell Comarcal, de qui depén l’OCIC, les competències corresponents.

L’arbitratge de consum consisteix en un sistema extrajudicial i voluntari que ofereix als consumidors i a les empreses la possibilitat de resoldre els conflictes de consum amb caràcter vinculant i executiu, i de manera objectiva i gratuïta. L’Òrgan Arbitral escolta les argumentacions de les dues parts i dicta un laude que té el mateix valor que una sentència judicial i, per tant, és d’obligat compliment.

El procés comença quan el consumidor presenta la reclamació. Primer s’intenta la mediació per arribar a un acord entre les parts i si aquesta no prospera, el consumidor pot demanar el procediment arbitral. Si l’empresa està adherida a l’arbitratge, se celebra un vista arbitral. També hi ha empreses que no estan adherides al sistema però que accepten l’arbitratge. A la comarca del Maresme hi ha 153 establiments adherits. Al conjunt de Catalunya n’hi ha més de 5.500.

Els primers casos sobre els quals s’ha dictat {c}laude{n} han estat contra empreses de telefonia. De fet, el 74,2% dels arbitratges de consum celebrats a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya durant el 2010 van ser de temes relacionats amb telefonia i internet. Altres sectors objecte d’arbitratges van ser els relacionats amb l’energia (7,9% dels laudes) i els aparells d’ús domèstic (4,1%).

Bankia ha anunciat que retornarà els diners als petits inversors que van comprar accions el 2011

A partir de dijous, 18 de febrer, i durant un període de tres mesos, els petits inversors que van comprar accions de Bankia en la seva sortida a Borsa el 2011 poden demanar el retorn de la seva inversió. L’entitat bancaria s’ha compromès a efectuar la devolució de la inversió i pagar un interès de l’1%. AQUÍ podeu trobar la informació oficial emesa per Bankia. Si us voleu acollir a aquesta iniciativa, amb independència de què tingueu obert un procés judicial o extrajudicial, us heu d’adreçar a la vostra oficina i presentar AQUEST DOCUMENT DE RESTITUCIÓ DE LA INVERSIÓ 

clàusules terra i despeses hipotecàries

 Per poder reclamar la devolució dels imports de les clàusules terra i despeses de constitució de la hipoteca de manera gratuïta i mitjançant un procés extrajudicial, us recomanem que reviseu la documentació: prèstec, quadre d’amortització, rebut bancari… Les clàusules terra acostumen a trobar-se amb frases com: “límit de la variabilitat”, “tipus d’interés” o “límits a l’aplicació de l’interés variables”. Si aquestes clàusules han estat declarades abusives són nul·les i es pot reclamar els imports que s’han pagat durant aquests anys.Si esteu afectats us recomanem que seguiu les intruccions que trobareu en aquest servei de consum, al qual us podreu adreçar per resoldre els vostres dubtes.
 
 
 
 
 


 

Les queixes i reclamacions relacionades amb consum creixen un 68%

La COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma van provocar un terrabastall que va alterar l’activitat i els plans de la ciutadania. El confinament, el tancament de les activitats i la necessitat d’haver d’anul·lar serveis contractats van fer disparar els dubtes, les consultes, les queixes i reclamacions per part de les persones consumidores.

L’any passat, l’Oficina comarcal d’Informació i Atenció al Consumidor del Maresme (OCIC) va incrementar en un 68% la seva activitat, amb una concentració molt elevada en els mesos de març, abril i maig. Entre consultes, queixes, denúncies, reclamacions, arbitratges i actuacions en mediació es van obrir 3.367 expedients de consum, 1.367 més que els registats l’any 2019.

El 27,38% de l’activitat generada a l’Oficina comarcal va estar directament relacionada amb la situació originada per la COVID. Concretament, més del 75% de les consultes rebudes en referència a la pandèmia van estar estretament relacionades amb el sector turístic, de les quals, un 33% corresponen a consultes sobre els serveis de transport aeri i marítim i un 42% a serveis d’agències de viatges, hotels i viatges combinats.

El sector viatges ja sol generar nombroses consultes, però la pandèmia va posar el focus també en altres sectors que no solen formar part de les estadístiques de les oficines de consum. Així, l’any passat es va generar un important paquet de consultes relacionades amb l’àmbit docent i centrades principalment en el manteniment de les quotes mensuals per servei no prestat en escoles (privades i concertades) i escoles bressol privades.

Els casaments i tots els serveis relacionats amb aquesta important data per a moltes parelles, que solen ser residuals en l’Oficina comarcal de consum del Maresme, també ha generat un allau de consultes: vestits de núvia que no es van poder recollir a la botiga, pagues i senyals a restaurants i serveis vinculats: fotografia, música, lloguer de material….

Tanmateix, el tancament físic de botigues va fer crèixer el comerç electrònic i també les reclamacions en compres realitzades per internet principalment de productes informàtics: portàtils, tablets i altres accessoris; productes vinculats amb l’esport: bicicletes estàtiques, roba esportiva i, productes per la llar: mobles.

D’altra banda, les telecomunicacions (telefonia fixe, mòbil i internet) segueixen sent les que més reclamacions aglutinen a l’Oficina comarcal

Les dades de 2020

ACTIVITAT A L’OCIC
Consultes: 956 (+148)
Queixes: 25 (+19)
Denúncies: 62 (+31)
Reclamacions:1.270 (+636)
Arbitratges: 104 (+40)
Actuacions en mediació: 950 (+493)
RECLAMACIONS (PERCENTATGES PER SECTORS)
Telecomunicacions: 25%
Transport aeri: 21%
Comerç fora de l’establiment: 17%
Subministraments bàsics (llum, aigua, gas): 14,8%
Agències de viatges: 12,2%
Assegurances: 5,9%
Bancs: 4,1%


JORNADA:  Aspectes claus de gestió empresarial després de l´entrada en vigor del nou Codi de Consum de Catalunya.

Les Garanties, la seguretat dels productes i la documentació perceptiva en les relacions amb les persones consumidores.

L´objectiu de la jornada és explicar el contingut del Codi de Consum de Catalunya, especialment  des del punt de vista de la gestió empresarial.
L´activitat s´emmarca dins de la programació de cursos de la Universitat d’Estiu 2011 de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i està  adreçada al  sector empresarial, acadèmic i al públic en general.

El proper 23 de juliol ja serà plenament aplicable a les PIMES el nou  Codi de Consum de Catalunya, una normativa que regula tots els aspectes de les relacions de consum entre els empresaris i empresàries i les persones consumidores.
Per donar-lo a conèixer i per facilitar als sectors empresarials i comercials la seva implantació, el Servei de Salut Pública i Consum de l´Ajuntament de Mataró i el servei de formació permanent de la Fundació TecnoCampus Mataró, han programat una sessió informativa on es tractaran de forma pràctica els elements claus d´aquesta normativa.

Data: 2011-07-20

Lloc: Sala d´actes del  Parc TecnoCampus Mataró-Maresme. Av. Ernest Lluch, 32 08302 Mataró

Adreça: de 10 h a 12 h

Ho organitza: Ajuntament de Mataró i Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme.

Preu: jornada gratuïta, però requereix preinscripció :http://www.tecnocampus.cat/web/formacio-permanent/programacio-de-cursos

Tipus d’acte: -7-

Xerrada: Consum. emocions i gènere. Jo decideixo el que vull consumir

Xerrada col•loqui del Dia Mundial de les persones consumidores 2012.

La publicitat té un fort impacte en els models socials i en la conducta de les persones consumidores i és per això que obrim un debat entorn d’alguns interrogants:
– Les creences i valors personals tenen a veure amb el que consumim? – És cert que l´estat emocional influeix en la conducta de les persones consumidores? – Què en diu la normativa dels productes miracle? – Quins són els mecanismes de control que existeixen actualment pel que fa a la publicitat dels productes i serveis?

Data: 2012-03-14

Lloc: Mataró. Espai e-Àgora del Mercat de la Plaça de Cuba

Ho organitza: Ajuntament de Mataró

Preu: Activitat gratuïta. Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 758 2131, extensió 1680 (de dilluns a divendres de 9 h a 13 h).

Tipus d’acte: -7-