Inici Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OCIC)

Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OCIC)

Drets del consumidor

Dret a la protecció de la salut i la seguretat
{.d}Prevenció dels riscs

-Etiquetats complerts

-Composició regulada

-Control de la producció i la distribució{.d}


Dret a la protecció dels legítims interessos econòmics i socials
{.d}Ofertes, promocions i publicitat

-Pràctiques deslleials

-Clàusules abusives- Contractes tipus o d´adhesió

-Les garanties: El règim de comprovació i reclamació

-Les regles en el servei post-venda{.d}


Dret a la informació
{.d}La indentitat dels productes i els serveis i la identificació del proveïdor

-Informació suficient i fàcilment accessible sobre els preus, les tarifes i les condicions de venda o utilització en els punts de venda de béns i en els establiments de prestació de serveis.

-Etiquetat i presentació dels bens i serveis {.d}


Dret a l´educació i formació en matèria de consum
{.d}Formació per al consum a l´ensenyament.

-Posar a disposició dels adults els mitjans educatius adequats per a llur formació permanent com a consumidors.

-Fomentar en els mitjans de comunicació social informació i orientació al consumidor.{.d}


Dret a la participació, representació i consulta
{.d}Les organitzacions de consumidors són les entitats sense ànim de lucre que defensen els drets i representen els interessos de les persones consumidores.
{.d}

Xerrada sobre els drets dels consumidors

 

El Consell Comarcal explicarà al col·lectiu de persones sordes del Maresme els drets que tenim com a consumidors i com podem exercir-los. La xerrada serà a càrrec d’Olga Safont, responsable de l’Oficina Comarcal d’Atenció al Consumidor.

Data: 2014-11-15

Lloc: CENTRE DE PERSONES SORDES DEL MARESME (C/ Sant Cugat 120 de Mataró)

LLUM: Tarifa d’ultim recurs i Bono social

{+}  

{+} El sistema de tarifes regulades va deixar pas l’1 de juliol de 2009 a la liberalització del mercat energètic per a tots els usuaris d’electricitat. Tot i això, el Reial decret 485/2009, de 3 d´abril, regula la posada en funcionament de la tarifa de l´últim recurs(TUR) i l’aplicació de l’anomenat Bono Social, al qual s’hi poden acollir determinats col·lectius.

Podeu solucionar dubtes sobre la liberalització del mercat elèctric consultant el document elaborat per l’Agència Catalana de Consum que trobareu,
clicant aquí

TUR, Tarifa d’Ultim Recurs
Què és la tarifa d’últim recurs (TUR)?
La Tarifa d´Últim Recurs és el preu màxim i mínim que estableix l´Administració per a determinats consumidors, per als quals el subministrament elèctric es considera servei universal. Aquests preus estan regulats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i poden ser revisats almenys semestralment.

En tenen dret tots aquells consumidors amb una potència contractada menor o igual de 10 kW que, automàticament, sense fer cap tràmit, passen a la TUR de l´empresa Comercialitzadora d’Últim Recurs pertanyent al grup empresarial propietari de la xarxa elèctrica de la zona.

{taula61}
•Si el vostre subministrament es realitza al preu de la TUR, verifique si compleixes les condicions necessàries per sol·licitar el “bono social”.

EL BONO SOCIAL{N}
{.C}
Què és el “Bono Social”?
El bono social permet gaudir als beneficiaris de tarifes reduïdes en el consum d’electricitat. Aquest “bono social” cobreix la diferència entre el cost de la tarifa d´últim recurs i un valor de referència, que marca el Ministeri d´Indústria, Comerç i Turisme, que es denomina tarifa reduïda


Qui es pot beneficiar?
•Tenir en el domicili habitual una potència contractada menor de 3kW.
•Tenir 60 o més anys d´edat, acreditar ser pensionista del Sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i acreditar també percebre les quantitats mínimes vigents en cada moment per aquestes pensions.
•Tenir més de 60 anys d´edat i ser beneficiari de pensions de l´extinta Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) i de pensions no contributives de jubilació i invalidesa.
•Ser família nombrosa.
•Acreditar formar part d´una unitat familiar que tingui tots els seus membres a l´atur.


Com obtenir el “Bono Social”?.
{.D}AUTOMÀTICAMENT PER A CONSUMIDORS AMB UNA POTÈNCIA CONTRACTADA INFERIOR A 3KW.
Són beneficiaris del “bono social” els titulars de punts de subministrament d´electricitat que compleixin tots els requisits següents:
{.q}Ser titular del subministrament elèctric.

-Ser persona física.

-Tenir contractada una potència inferior a 3KW.

-El contracte de la llum ha de ser del seu habitatge habitual.

-Estar acollit a la TUR.Els consumidors podran sol·licitar el “Bono Social” a l´empresa comercialitzadora d´últim recurs que realitzi el subministrament d´energia elèctrica, d’acord amb el procediment regulat: la Resolució de 26 de juny de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Energia.{.q}


-L´HAN DE SOL·LICITAR: pensionistes, famílies nombroses, unitat familiar que tingui tots els seus membres a l’atur.

{.q}
Pensionistes
Tenen dret al “bono social” els titulars de punts de subministrament d´electricitat que reuneixin els requisits següents:
– Ser titular del subministrament elèctric.

– Tenir 60 o més anys d´edat i acreditar ser pensionista del Sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i percebre les quanties mínimes vigents en cada moment per aquestes classes de pensió respecte al titular amb cònjuge a càrrec o al titular sense cònjuge que visqui en una unitat econòmica unipersonal, o bé

– Ser beneficiari de pensions del SOVI (assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa) major de 60 anys, o bé

– Ser beneficiari de pensions no contributives de jubilació i invalidesa major de 60 anys.

– En tots els casos, estar acollit a la TUR.

– En tots els casos, el contracte de la llum ha de ser del seu habitatge habitual.

Documentació:
Han de lliurar una sol·licitud. Us podeu descarregar el model,
clicant aquí
i aportar:
– Una fotocòpia del DNI del titular del punt de subministrament d´electricitat.
– El certificat d´empadronament del titular del punt de subministrament.
– Una fotocòpia de l´última factura.
– Una
declaració de la veracitat
de la documentació presentada.
– Un certificat emès per la Secretaria d´Estat de la Seguretat Social que acrediti que és beneficiari del “Bono Social”.


Famílies nombroses
Tenen dret al “Bono Social” els titulars de punts de subministrament que reuneixin els requisits següents:
– Ser titular del subministrament elèctric.

– Acreditar ser família nombrosa segons allò establert en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a las famílies nombroses.

– Estar acollit a la TUR.

– En tots els casos, el contracte de la llum ha de ser del seu habitatge habitual.

Documentació:
Han de lliurar una
sol·licitud
i aportar:
– Una fotocòpia del DNI del titular del punt de subministrament d´electricitat.
– El certificat d´empadronament del titular del punt de subministrament.
– Una fotocòpia de l´última factura.
– Una
declaració de la veracitat
de la documentació presentada.
– Una fotocòpia del carnet de família nombrosa.


Unitat famliar que tingui tots els seus membres a l’atur
Tenen dret al “bono social” els titulars de punts de subministrament que reuneixin els requisits següents:
– Ser titular del subministrament elèctric.

– Acreditar formar part d´una unitat familiar que tingui tots els seus membres en edat de treballar en situació d´atur. A aquests efectes es consideren en situació d´atur aquells sol·licitants i membres de la unitat familiar que, sense tenir la condició de pensionistes, no realitzen cap activitat laboral per compte aliè o propi.

– Estar acollit a la TUR.

– En tots els casos, el contracte de la llum ha de ser del seu habitatge habitual.

Documentació:
Han de lliurar una
sol·licitud
i aportar:
– Una fotocòpia del DNI del titular del punt de subministrament d´electricitat.
– Una fotocòpia del llibre de família (només en el cas d´unitats familiars de dos o més membres).
– Un certificat expedit per l´ajuntament amb la llista d´empadronats en el domicili del punt de subministrament.
– Una fotocòpia de l´última factura.
– Una
declaració de la veracitat
de la documentació presentada, en què constin els components de la unitat familiar.
– L´autorització de la comprovació de les dades, relatives a la seva condició d´aturats, en els registres públics corresponents i, si escau, de les Mutualitats de Previsió Social alternatives.
– Pel que fa a aquest tema, la comercialitzadora d´últim recurs farà arribar, per mitjans telemàtics o electrònics, les sol·licituds a la Tresoreria General de la Seguretat Social perquè aquesta acrediti el compliment que la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar de la qual forma part es troben en situació d´atur, en els termes disposats a la Resolució.{.q}{.d}


Com i on es pot sol·licitar?
Es pot sol·licitar per algun dels mitjans següents:
{.d}
Personalment: han d’emplenar la sol·licitud i presentar-la a les oficines de la distribuïdora (qui traslladarà al comercialitzador d´últim recurs).


Per fax o correu electrònic: han d’enviar la sol·licitud, emplenada i escanejada, al número de fax o adreça electrònica que comuniqui el comercialitzador d´últim recurs en la seva web i factura.


Per correu postal{n}: han d’emplenar la sol·licitud i enviar-la a l´adreça de correu postal que comuniqui el comercialitzador d´últim recurs en la seva pàgina web i en la seva factura.{.d}

Reclamació pel tall de subministrament elèctric (març 2010)

Si sou un afectat/da del Maresme pel tall de subministrament elèctric dels dies 8/9/ 10 de març de 2010 i voleu fer una reclamació, empleneu aquest formulari
Avís legal

El Consell Comarcal crea un servei especial d’assessorament i suport als afectats per preferents i obligacions subordinades de Bankia

ATENCIÓ: AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD D’ARBITRATGE FINS EL 15 DE JULIOL

 

El Consell Comarcal ha explicat als alcaldes i alcaldeses del Maresme el dispositiu especial que ha organitzat per atendre els afectats per preferents i/o obligacions subordinades de Bankia (antiga Caixa Laietana) que vulguin iniciar el procediment de l’arbitratge. La data límit per sol·licitar acollir-se a aquesta via s’ha ampliat fins el 15 de juliol. Per tal d’ajudar i assessorar els afectats amb la tramitació, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) i les oficines municipals (OMIC) intensificaran l’atenció als afectats.

Les persones que necessitin assessorament es poden adreçar a les oficines municipals d’informació al consumidor (veieu les OMIC que hi ha al Maresme CLICANT AQUÍ) o a la comarcal, en el cas d’aquells ciutadans que viuen en un municipi que no disposi de servei d’atenció al consumidor.

Per tal de facilitar l’atenció a l’usuari, el president del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez, ha demanat als alcaldes i alcaldesses treballar coordinadament. Segons dades facilitades per Bankia a l’Agència Catalana de Consum els municipis maresmencs ámb més persones afectades són Mataró (3.694), Argentona (366), Arenys de Mar (331), Canet de Mar (325), Vilassar de Dalt (286), Palafolls (259), Arenys de Munt (256) i Malgrat de Mar (201). A la resta de municipis, el nombre d’afectats és inferior a 200.

Tenint en compte la limitació temporal per acollir-se a l’arbitratge, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor combinarà l’atenció personal amb sessions explicatives grupals. Les sessions col·lectives s’han programat per:

  • Dimarts: 4, 11, 18 i 25 de juny de 5 a 7 de la tarda a la Sala de Plens del Consell Comarcal
  • Dijous: 6, 13 i 20 de juny de 10 a 12 al Centre Cívic Cabot i Barba de Mataró (Plaça Miquel Biada)

 Les persones interessades a rebre assessorament han de demanar cita prèvia omplenant el formulari que surt al web: www.ccmaresme.cat/consum o per telèfon: 93 741 16 18 (OCIC) // 93 741 16 16 (Centraleta Consell Comarcal). En funció de la tipologia del seu cas, s’atendrà personal o es derivarà cap a una sessió grupal.

Podeu veure més informació, CLICANT AQUÍ

Consultes, queixes, reclamacions i denúncies

{.Q} 
Model de sol·licitud de RECLAMACIÓ

– 
Model de sol·licitud d’ARBITRATGE {.q}{J}{.C}CONSULTA:{N} és un dubte o aclariment que tenim com a persona consumidora i usuària sobre els nostres drets i obligacions i les formes d´exercitar-los.


-{N}QUEIXA:{N} Informar a l´Administració d´un fet que, sense ser infracció administrativa i sense que la persona consumidora demani cap rescabalament, és convenient que transcendeixi perquè l´empresa millori els seus serveis.


-{N}RECLAMACIÓ:{N} és una exposició d´uns fets que fa un consumidor a un establiment comercial i/o a l´Administració amb la pretensió d´obtenir, mitjançant una mediació o un arbitratge la reparació d´un dany, el rescabalament de determinades quantitats, o bé la rescissió d´un contracte i/o anul·lació d´un deute.


-{N}DENÚNCIA:{N} Posar en coneixement de l´Administració un fet que pugui constituir infracció administrativa.


ARBITRATGE:{N} L’arbitratge de consum té les següents característiques:
{.d}És voluntari
Per poder resoldre un conflicte mitjançant l´arbitratge de consum n’hi ha prou que la persona consumidora presenti una sol·licitud i que l’empresa, o accepti aquesta via de manera expressa i voluntària o estigui adherida al Sistema Arbitral de Consum (vegeu). Un cop es produeix aquest fet, podem parlar que hi ha conveni arbitral.

Prèviament, el conveni arbitral es pot incorporar com a clàusula d´un contracte. El conveni arbitral haurà de constar per escrit, en un document firmat o en un intercanvi de cartes, telegrames, tèlex, etc.


És gratuït
Es tracta d’un procediment sense costos judicials. No obstant això, si les parts opten per contractar un advocat que els representi o els assessori, les despeses que generi seran a càrrec de qui l’hagi contractat.

D´altra banda, en cas que faci falta un peritatge, el cost anirà a càrrec de la part o parts que l’hagin demanat, o bé a càrrec de l´Administració si és l´Òrgan Arbitral qui ho demana.


És executiu:
La decisió de l´Òrgan Arbitral vincula ambdues parts en conflicte, i té els mateixos efectes que una sentència judicial i no és possible un recurs sobre el què ha decidit.

A més, si una de les parts no compleix el que estableix el laude o resolució final del conflicte, l’altra té la possibilitat de demanar al jutge de primera instància que l’obligui a fer-ho. Aquest jutge no entra en el fons de l’assumpte, només fa complir el laude.


És àgil:
El procediment arbitral de consum és àgil, i té uns terminis curts per donar audiència a les parts i per dictar el laude.


És objectiu:
És un mecanisme eficaç per donar una solució a un conflicte amb total imparcialitat i independència.{.d}

Imatges de la xerrada informativa sobre participacions preferents i obligacions subordinades

Sant Vicenç de Montalt, 29 d’abril de 2013

El dilluns, 29 d’abril, es va celebrar al Centre Cívic El Gorg de Sant Vicenç de Montalt una xerrada informativa sobre les darreres novetats en matèria de participacions preferents i obligacions subordinades. Una quarentena de persones van assistir a aquest acte, organitzat pel Consell Comarcal del Maresme. La sessió va estar presidida pel president del Consell Comarcal i alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Miquel Àngel Martínez. Hi van participar com a ponents: Mariló Gramunt, presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya Arianna Serras, representant d’APREDEF (Associació per a la Defensa d’Afectats per Preferents) Diego Herrera, representant de PEBM / Estafabanca Julio Naveira, Degà del Col·legi d’Advocats de Mataró

El president de l’Agència Catalana de Consum visita el CCM

 

El president de l’Agència Catalana de Consum, Alfons Conesa, ha visitat avui el Consell Comarcal del Maresme on ha mantingut una reunió amb el president comarcal Miquel Àngel Martínez i Camarasa i amb el conseller delegat de Benestar Social, Cultura, Consum i Salut Pública, Jordi Mir. El CCM disposa d’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) des de 2010.

El president del CCM ha informat Conesa de l’activitat que desenvolupa l’OCIC en quant a informació, atenció i gestió de les consultes, reclamacions, queixes i denúncies dels maresmencs i maresmenques.

Només 5 municipis del Maresme disposen d’oficina municipal d’informació al consumidor (Mataró, Premià de Mar, Pineda de Mar, El Masnou i Montgat). Els consumidors dels 25 municipis restants són atesos personalment a l’OCIC -ubicada a les mateixes dependències del Consell Comarcal- o online. També des de l’Oficina Comarcal es gestionen totes les reclamacions que els maresmencs i maresmenques tramitin a través de la pàgina web de l’Agència Catalana de Consum, amb independència que el seu lloc de residència estigui establert en un municipi que disposi d’oficina municipal.

En el decurs d’aquest any, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor ha atès 1.215 consultes; ha tramitat 389 reclamacions; ha mediat en 385 conflictes entre consumidor i empresa i ha realitzat 16 vistes arbitrals

El sector de la telefonia és el que mès reclamacions genera en el Maresme, seguit de subministraments bàsics com la llum i l’aigua i el gas.

Les queixes i reclamacions relacionades amb consum creixen un 68%

La COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma van provocar un terrabastall que va alterar l’activitat i els plans de la ciutadania. El confinament, el tancament de les activitats i la necessitat d’haver d’anul·lar serveis contractats van fer disparar els dubtes, les consultes, les queixes i reclamacions per part de les persones consumidores.

L’any passat, l’Oficina comarcal d’Informació i Atenció al Consumidor del Maresme (OCIC) va incrementar en un 68% la seva activitat, amb una concentració molt elevada en els mesos de març, abril i maig. Entre consultes, queixes, denúncies, reclamacions, arbitratges i actuacions en mediació es van obrir 3.367 expedients de consum, 1.367 més que els registats l’any 2019.

El 27,38% de l’activitat generada a l’Oficina comarcal va estar directament relacionada amb la situació originada per la COVID. Concretament, més del 75% de les consultes rebudes en referència a la pandèmia van estar estretament relacionades amb el sector turístic, de les quals, un 33% corresponen a consultes sobre els serveis de transport aeri i marítim i un 42% a serveis d’agències de viatges, hotels i viatges combinats.

El sector viatges ja sol generar nombroses consultes, però la pandèmia va posar el focus també en altres sectors que no solen formar part de les estadístiques de les oficines de consum. Així, l’any passat es va generar un important paquet de consultes relacionades amb l’àmbit docent i centrades principalment en el manteniment de les quotes mensuals per servei no prestat en escoles (privades i concertades) i escoles bressol privades.

Els casaments i tots els serveis relacionats amb aquesta important data per a moltes parelles, que solen ser residuals en l’Oficina comarcal de consum del Maresme, també ha generat un allau de consultes: vestits de núvia que no es van poder recollir a la botiga, pagues i senyals a restaurants i serveis vinculats: fotografia, música, lloguer de material….

Tanmateix, el tancament físic de botigues va fer crèixer el comerç electrònic i també les reclamacions en compres realitzades per internet principalment de productes informàtics: portàtils, tablets i altres accessoris; productes vinculats amb l’esport: bicicletes estàtiques, roba esportiva i, productes per la llar: mobles.

D’altra banda, les telecomunicacions (telefonia fixe, mòbil i internet) segueixen sent les que més reclamacions aglutinen a l’Oficina comarcal

Les dades de 2020

ACTIVITAT A L’OCIC
Consultes: 956 (+148)
Queixes: 25 (+19)
Denúncies: 62 (+31)
Reclamacions:1.270 (+636)
Arbitratges: 104 (+40)
Actuacions en mediació: 950 (+493)
RECLAMACIONS (PERCENTATGES PER SECTORS)
Telecomunicacions: 25%
Transport aeri: 21%
Comerç fora de l’establiment: 17%
Subministraments bàsics (llum, aigua, gas): 14,8%
Agències de viatges: 12,2%
Assegurances: 5,9%
Bancs: 4,1%