Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 577048).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 39/2021Data: 23 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 577048).
DOGC: : 8469- 30/07/2021
Resolució:
ACC/2408/2021, de 26 de juliol

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 2)

Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres)…

Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades …
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 8 i 9)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Àrea de Control i Sòls Contaminants
Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00

Període presentació de sol·licituds:


15 de novembre de 2021
Objecte:el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

De manera específica, es financen les següents actuacions, que fan referència als següents projectes de residus municipals i assimilables:

1) Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).
2) Projectes d’autocompostatge.
3) Recollida selectiva de residus tèxtils.
4) Recollida selectiva d’olis vegetals usats.

Queden excloses les actuacions objecte d’altres convocatòries de subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya i les actuacions sobre fraccions dels residus pels quals estigui vigent una normativa de responsabilitat ampliada del productor.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme per a l’any 2021 (ref. BDNS 549491).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 05/2021Data: 24 de febrer de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Cultura
Assumpte: Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme per a l’any 2021 (ref. BDNS 549491).
DOGC: : 8349- 24/02/2021
Resolució:
CLT/449/2021, de 15 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu el punt 2 de la Base específica 3)
Les corporacions locals o els ens que en depenen, les fundacions i les associacions.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:
mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8)
Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 25/02/2021 al 15/03/2021
Objecte: Aquestes bases tenen com a objecte contribuir al finançament d’activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per fundacions i associacions.

(Vegeu l’apartat 3 de l’annex de les Bases específiques)

La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:
a) Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.
b) Les representacions no professionals de teatre popular català.
c) La restauració d’elements d’imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.
d) Commemoracions d’aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.
e) Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.

Despeses subvencionables
4.1 Les entitats privades que gestionin directament equipaments culturals poden imputar a l’activitat subvencionada costos generals o indirectes amb un límit del 30% del cost total del projecte, i s’acrediten d’acord amb la base general 6.5. Les corporacions locals o ens que en depenen poden imputar costos generals o indirectes amb el límit del 10% que estableix la base general 6.5.
4.2 S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 6.3.
4.3 En el cas d’associacions, s’accepten les despeses facturades a l’entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits que estableix la base general 6.10.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions en el marc del projecte “Treball als barris”

Terminis de sol·licitud: 31 de juliol i 30 de setembre en funció de la fase d’aprovació del projecte d’intervenció integral

 
Convocatòria del Departament de Treball de subvencions en el marc del projecte “Treball als barris”.