Inici Serveis als municipis

Serveis als municipis

Aprovació de la inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autorització de la despesa que s’hi destinarà (exp. núm. 2021/0000864)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 24/2021Data: 18 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: XGL_DIBA
Assumpte: Aprovació de la inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autorització de la despesa que s’hi destinarà (exp. núm. 2021/0000864)
Acord: 209/21 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
Anunci
Normativa
Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Entitats beneficiàries:

Depenent de cada recurs:
Ajuntaments, Consells Comarcals, Entitats municipals descentralitzades, Mancomunitats, Consorcis
Sol·licitud: a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu-e de la Diputació

TRÀMITS


Presentació sol·licituds: a través del Portal de tràmits – Seu-e de la Diputació de Barcelona.

Informació:
Tel. i Correu-e disponible dins de cada recurs

Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és variable per a cada recurs.

Primer termini: 30/06/2021
Objecte: regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i gestió de nous recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2021. CERCADOR DE RECURSOS

RECURS: 1.- Activitats en matèria de memòria democràtica
CENTRE GESTOR: Direcció de Serveis i Suport a la Coordinació General
UNITAT PRESTADORA: Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació Genera
CLASSE: Ajut econòmic en règim de concurrència competitiva
OBJECTE: Finançament d’actuacions destinades a recuperar, reparar, dignificar, investigar, difondre i reflexionar a l’entorn d’espais, fets, persones i col·lectius relacionats amb la II República, la guerra civil i la dictadura.
TERMINI SOL·LICITUD: 30/06/2021
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concurrència competitiva
CODI DEL RECURS: 32727

RECURS: 2.- Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants
CENTRE GESTOR: Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
UNITAT PRESTADORA: Servei Mercat Treball
CLASSE: Fons de prestació
OBJECTE: Finançament d’actuacions de promoció de l’ocupació i reforçament de les estructures dels serveis locals d’ocupació municipals mitjançant la contractació de persones en situació d’atur.
TERMINI SOL·LICITUD: –
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concessió directa amb concurrència
CODI DEL RECURS: 32477

RECURS: 3.- Edició extraordinària dels ajuts per a l’adquisició d’habitatges
CENTRE GESTOR: Gerència de Serveis d’ Habitatge, Urbanisme i Activitats
UNITAT PRESTADORA: Oficina d’Habitatge
CLASSE: Ajut econòmic en règim de concessió directa amb concurrència
OBJECTE: Finançament de projectes i activitats d’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del tanteig i retracte o la compra a preu per sota de mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge.
TERMINI SOL·LICITUD: 30/09/021
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concessió directa amb concurrència
CODI DEL RECURS: 32706

RECURS: 4.- Finançament de projectes d’innovació social en les cures
CENTRE GESTOR: Gerència de Serveis de Benestar Social
UNITAT PRESTADORA: Servei de Suport de Programes Socials
CLASSE: Ajut econòmic en règim de concurrència competitiva
OBJECTE :Finançament d’actuacions innovadores en l’àmbit de les cures, de suport a les persones cuidadores, de sensibilització entorn la importància de les cures per a la sostenibilitat social, i de promoció de les xarxes comunitàries de cures.
TERMINI SOL·LICITUD: 30/06/2021
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concurrència competitiva
CODI DEL RECURS: 32665

RECURS: 5.- Reforç extraordinari del Servei d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)
CENTRE GESTOR: Gerència de Serveis d’ Habitatge, Urbanisme i Activitats
UNITAT PRESTADORA: Oficina d’Habitatge
CLASSE: Fons de prestació
OBJECTE: Finançament extraordinari dels Serveis d’Atenció a la Ciutadania, associats als punts SIDH implantats i en funcionament.
TERMINI SOL·LICITUD: –
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concessió directa amb concurrència
CODI DEL RECURS: 32692Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562571).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 23/2021Data: 13 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: educació
Assumpte: Subvencions destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562571).
DOGC : 8408- 12/05/2021
Resolució:
EDU/1405/2021, de 5 de maig
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Entitats beneficiàries:
Els ens locals titulars d’escoles de dansa que compleixin els requisits següents:

a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació.
b) Que figurin inscrites en el registre de centres del Departament d’Educació.
c) Que tinguin alumnes matriculats de 4 a 18 anys d’edat i que aquests hagin finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció.

Per obtenir la condició de beneficiari, els ens locals sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s’estableixen a la base 3 aprovada per l’Ordre EDU/8/2021, de 22 de gener.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT

Dins el tràmit: Departament d’Educació
EDU-Subvencions per al finançament de les escoles de dansa d’ens locals. Curs 2018-2019 i curs 2019/2020
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 4 i 5)

Informació:
Subdirecció General d’Administració i Organització de Centres Públics
Via Augusta, 202-226 (08021 Barcelona)
Telèfon 93 400 69 00
Termini presentació de sol·licituds:


9 de juny de 2021
Objecte: és el d’establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya, per al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.
La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de dansa, per tal de fomentar i facilitar l’accés de l’alumnat a aquests ensenyaments artístics.
Línies de subvenció:
Línia 01: Escoles de dansa d’ens locals de Catalunya del curs 2018-2019.
Línia 02: Escoles de dansa d’ens locals de Catalunya del curs 2019-2020.

Despeses subvencionables i quantia de la subvenció

• Són subvencionables les despeses corrents de personal i de funcionament de les escoles de dansa, ocasionades per la impartició dels ensenyaments no reglats de dansa, que no condueixen a l’obtenció títols amb validesa acadèmica o professional.
• S’estableix un mòdul de subvenció per alumne i curs escolar. L’import d’aquest mòdul per cada línia de subvenció es fixarà en la resolució de convocatòria pública.
• Si l’import del mòdul no permet atendre la totalitat de les sol·licituds, es disminuirà proporcionalment. i en tot cas l’import del mòdul es fixarà amb subjecció a les disponibilitats pressupostàries.
• Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
• Es considera despesa mínima subvencionable a partir d’un alumne de 4 a 18 anys d’edat que consti matriculat i que hagi finalitzat els ensenyaments durant el curs escolar objecte de la subvenció.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562568).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 22/2021Data: 13 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: educació
Assumpte: Subvencions destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562568).
DOGC : 8408- 12/05/2021
Resolució:
EDU/1404/2021, de 5 de maig
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Entitats beneficiàries:
Els ens locals titulars d’escoles de música que compleixin els requisits
següents:
a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació.
b) Que figurin inscrites en el registre de centres del Departament d’Educació.
c) Que tinguin alumnes matriculats de 4 a 18 anys d’edat i que aquests hagin finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció.

Per obtenir la condició de beneficiari, els ens locals sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s’estableixen a la base 3 aprovada per l’Ordre EDU/7/2021, de 22 de gener.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT

Dins el tràmit: Departament d’Educació
EDU-Subvencions per al finançament de les escoles de música d’ens locals. Curs 2018-2019 i curs 2019-2020
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 4 i 5)

Informació:
Subdirecció General d’Administració i Organització de Centres Públics
Via Augusta, 202-226 (08021 Barcelona)
Telèfon 93 400 69 00
Termini presentació de sol·licituds:


9 de juny de 2021
Objecte: és el d’establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de les escoles de música de la seva titularitat del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de música, per tal de fomentar i facilitar l’accés de l’alumnat a aquests ensenyaments artístics.

Línies de subvenció:
Línia 01: Escoles de música d’ens locals de Catalunya del curs 2018-2019.
Línia 02: Escoles de música d’ens locals de Catalunya del curs 2019-2020.

Despeses subvencionables i quantia de la subvenció
• Són subvencionables les despeses corrents de personal i de funcionament de les escoles de música, ocasionades per la impartició dels ensenyaments no reglats de música, que no condueixen a l’obtenció títols amb validesa acadèmica o professional.
• Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
• Es considera despesa mínima subvencionable a partir d’un alumne de 4 a 18 anys d’edat que consti matriculat i que hagi finalitzat l’ensenyament durant el curs escolar objecte de la subvenció.
• La tipologia de l’import de la subvenció, per cada línia de subvenció, serà una quantitat determinada en funció dels criteris de quantificació i avaluació establerts en la base 7 d’aquesta Ordre.
• L’import màxim de l’assignació pressupostària a distribuir, segons els criteris establerts a la base 7, es fixarà en la resolució de convocatòria pública.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l’any 2021 (ref. BDNS 561573).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 21/2021Data: 10 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l’any 2021 (ref. BDNS 561573).
DOGC : 8406- 10/05/2021
Resolució:
CLT/1363/2021, de 30 d’abril
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu la base específica 2)

Modalitat a) de la base 1.2: els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

Altres modalitats i beneficiaris…
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període de l’11 al 27 de maig del 2021
Objecte: la promoció i difusió de les arts visuals i les arts escèniques professionals a través de la concessió de subvencions per a l’organització d’activitats de difusió en forma de festivals, cicles i esdeveniments similars, amb l’objectiu de donar més projecció, presència i difusió de les arts a Catalunya.

Als efectes d’aquestes bases, s’entenen per festival i cicle projectes dedicats a un o diversos àmbits professionals de la creació artística vinculada a les arts visuals i les arts escèniques que formin una unitat programàtica, portades a terme durant un període de temps determinat en una població o diverses definides prèviament, amb uns objectius clars i definits, i que no formin part de la programació regular de l’espai escènic o l’espai d’arts visuals on es duguin a terme.

El festival o cicle pot tenir activitats dutes a terme en streaming o retransmissions en directe.
La periodicitat dels festivals, dels cicles i de les mostres pot ser anual o bianual amb una durada màxima de quatre mesos.

S’estableixen les tres modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.

b) Suport a l’organització d’activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per entitats privades sense ànim de lucre.

c) Suport a l’organització d’activitats professionals en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals promoguts per entitats privades sense ànim de lucre o per empreses.

Queden excloses d’aquestes bases les iniciatives següents:

a) Els festivals, cicles i esdeveniments similars de música.
b) Els festivals, cicles i esdeveniments similars d’equipaments d’arts visuals i arts escèniques que tinguin el suport econòmic de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o qualsevol altre ens vinculat al Departament de Cultura a través d’un contracte programa o d’un conveni.
c) Els festivals, cicles i esdeveniments similars de consorcis o organismes dels quals formi part el Departament de Cultura o als quals l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o qualsevol altre ens vinculat al Departament de Cultura doni suport econòmic amb altres fórmules de col·laboració, com ara convenis.
d) Els festivals, cicles i esdeveniments similars que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les activitats.
e) Les activitats incloses en les programacions estables d’arts visuals i arts escèniques promogudes per les corporacions locals.
f) Els festivals, cicles i esdeveniments similars inclosos dins la programació de la festa major del municipi on es duguin a terme.
g) Les activitats vinculades a la indústria cultural.
h) Els festivals, cicles i esdeveniments similars relacionats amb la formació en els àmbits de les arts visuals i les arts escèniques que estiguin promoguts des de l’àmbit acadèmic.
i) En la modalitat c) de la base 1.2, les activitats promogudes per una galeria d’art i totes les que tinguin una finalitat comercial.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 561564).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 20/2021Data: 10 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 561564).
DOGC : 8406- 10/05/2021
Resolució:
CLT/1365/2021, de 30 d’abril
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:

els municipis i les comarques
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període de l’11 al 27 de maig del 2021
Objecte: promoure la posada en relleu del patrimoni arqueològic i paleontològic català, mitjançant subvencions per a un període biennal a municipis i comarques per a inversions destinades a millorar la visitabilitat de jaciments arqueològics i paleontològics que ja estiguin oberts al públic i que siguin visitables de manera regular.

Despeses subvencionables

Es considera despesa subvencionable la que està directament relacionada amb les actuacions que cal fer als jaciments descrits a la base específica 3.1 per millorar la visita del jaciment arqueològic o paleontològic.

Es pot sol·licitar subvenció per a l’elaboració del projecte d’obres de manera independent a les obres.

Són subvencionables les despeses següents:

a) Les despeses relatives a l’elaboració dels projectes d’obres per millorar la visita dels jaciments.

b) Les despeses corresponents a obres per a la visitabilitat de jaciments, incloent-hi les accions que portin a millorar-ne la visitabilitat, la seguretat i l’accessibilitat, així com les anàlogues a aquestes, sempre que es realitzin en el jaciment i el seu espai immediat (museografia exterior, adequació d’espais, senyalització explicativa i indicativa, recreacions, nous accessos i millora dels existents, tancaments, edificis de serveis i d’acollida, consolidacions, enjardinament, il·luminació, itineraris, zones de recepció de visitants i d’aparcament).

c) Les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques preventives, d’acord amb l’article 14 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que estiguin directament relacionades amb l’execució de les obres de millora de la visita.

En queden excloses les despeses següents:

a) Les despeses derivades d’actuacions no vinculades directament als jaciments i als seus entorns immediats.

b) Les despeses relatives a moviments de terres en relació amb intervencions arqueològiques i paleontològiques.

c) Les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques integrades en un projecte d’investigació o que siguin d’urgència, d’acord amb els articles 6 i 19 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, respectivament.

d) Les despeses generals o indirectes a què fa referència la base general 6.5.

S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 6.3.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Suport financer a municipis per a conceptes d’inversió en el camp de l’energia

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 19/2021Data: 04 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Sostenibilitat i Medi Ambient
Assumpte: Segona convocatòria de l’EUCF: suport financer a municipis per a conceptes d’inversió en el camp de l’energia sostenible
2a CONVOCATÒRIA
DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS
Resolució:
SEGONA CONVOCATÒRIA
Organismes:
DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS

Contacte
Entitats beneficiàries:
Entitats públiques locals, agrupació de
municipis…
Sol·licitud:
Procés d’elebigilitat i sol·licitud completa (anglés)

Traducció al català

Presentació sol·licituds:
online
Contacte
Termini presentació de sol·licituds:

Període del 29 de març al 31 de maig a les 17:00 (hora de Brussel·les) 2021
Objecte: Construir una canalització substancial de projectes d’inversió energètica sostenible a municipis d’Europa. Això
s’aconseguirà proporcionant suport financer, tècnic, legal i de creació de capacitats dirigit a superar barreres crítiques, desenvolupar
paquets d’inversions creïbles i mobilitzar finançament. Per dur-ho a terme, caldrà innovació organitzativa, tècnica i financera, en
particular per suprimir la bretxa de capacitats dels municipis petits i mitjans.

Preguntes freqüents: WEB (anglès)
Traducció al català

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l’any 2021 (ref. BDNS 556518).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 18/2021Data: 16 d’abril de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l’any 2021 (ref. BDNS 556518).
DOGC : 8386- 14/04/2021
Resolució:
CLT/1005/2021, de 7 d’abril
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.

b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.

c) Les persones físiques, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

En queden exclosos els museus que siguin de titularitat de l’Administració de la Generalitat o de les entitats o ens que s’hi adscriuen o en depenen o que siguin finançats majoritàriament per aquests.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.
(vegeu la base general 8 i base específica 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 15 d’abril al 3 de maig de 2021
Objecte: donar suport als museus de Catalunya per dur a terme programes estratègics i projectes específics.
Es poden atorgar subvencions en les set modalitats següents:
a) Programa de planificació estratègica i de millora de la gestió dels museus.
b) Programa de cooperació i d’internacionalització per a actuacions de coproducció i de col·laboració amb museus de fora de Catalunya.
c) Programa de recerca amb la col·laboració de les universitats o dels grups de recerca universitaris consolidats per a recerques vinculades amb l’acció temàtica o territorial del museu i que incorporen una metodologia de recerca ben definida. No són objecte de subvenció els projectes de recerca associats directament a la documentació dels béns culturals que el museu conserva ni a la producció d’exposicions.
d) Projectes i actuacions per millorar l’accessibilitat a persones amb discapacitat, així com altres activitats adreçades a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.
e) Projectes educatius innovadors, que replantegin la relació entre el museu i la comunitat educativa, i que fomentin l’ús de les tecnologies digitals.
f) Programa de formació per donar suport al desenvolupament professional del personal dels museus.
g) Programa de suport territorial d’un museu inscrit al Registre de Museus de Catalunya amb l’objectiu de donar recolzament i servei estable a un nombre determinat d’equipaments museístics i patrimonials no inscrits (museus petits, cases museu, centres d’interpretació, jaciments i monuments museïtzats, espais expositius i altres infraestructures de tipus museístic) del seu àmbit supramunicipal.
És subvencionable l’elaboració del programa de suport territorial a partir de l’anàlisi de les necessitats patrimonials i socials, o, en el cas que se’n disposi d’un, l’execució de les actuacions que consten al programa esmentat.

Vegeu les despeses subvencionables a l’apartat 5 de les bases específiques

Quantia de la subvenció:

a) Per a les modalitats a), b), c), d), e) i f) de la base 1.2, d’un mínim de 2.500,00 euros i un màxim de 20.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 90% del cost total de l’activitat subvencionada. El pressupost total no pot ser superior a 30.000,00 euros.

b) Per a la modalitat g) de la base 1.2, d’un mínim de 5.000,00 euros i un màxim de 40.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 90% del cost total de l’activitat subvencionada. El pressupost total no pot ser superior a50.000,00 euros.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Quin turisme volem al Maresme?

El Consorci de Promoció Turística ha obert un procés participatiu per conèixer l’opinició del sector i de les persones residents al Maresme sobre el model de turisme que volem a la comarca. Aquesta acció s’emmarca en el procés d’elaboració del Pla Estratègic de desenvolupament turístic del Maresme.

El Pla, la redacció del qual finalitzarà el mes de juny, té com a objectiu detectar oportunitats de creixement i aprofitament dels recursos, sectors i activitats existents a la comarca del Maresme amb la finalitat de generar un posicionament únic i diferenciat de la comarca que afavoreixi la seva promoció a l’exterior.

El Pla Estratègic de desenvolupament turístic consta de quatre fases: la primera serà analítica, que consistirà en fer una diagnosi de la situació del territori. La segona serà estratègica, on es definiran els objectius i eixos de treball, així com els principis i atributs per a la construcció d’una nova marca turística. La tercera fase serà operativa, on s’establiran les accions que donin resposta als objectius definits. Per últim, la fase de gestió, seguiment i presentació, on s’analitzaran i presentaran els resultats.

És en la primera fase on s’inscriu el procés participatiu. D’una banda, el Consorci està duent a terme, fins al mes de juny, el cicle de Converses amb el sector turístic i de l’altra, ha activat una enquesta online per conèixer la percepció que les persones residents a la comarca tant dels atractius del seu municipi com del model turístic que s’hauria de promoure.

Subvencions per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l’any 2021 (ref. BDNS 555505)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 17/2021Data: 8 d’abril de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l’any 2021 (ref. BDNS 555505)
DOGC : 8381- 07/04/2021
Resolució:
CLT/913/2021, de 26 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUESModificació
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu modificació BE apartat 1.2)
els municipis de menys de 30.000 habitants i les comarques
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 8 al 26 d’abril de 2021
Objecte: promoure la defensa i conservació del patrimoni arqueològic i paleontològic català mitjançant subvencions a municipis i comarques per a inversions que constin en un programa anual d’inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic en el seu àmbit territorial.

Despeses subvencionables (vegeu modificació BE apartat 5)

• Es considera despesa subvencionable la que està directament relacionada amb les actuacions que cal fer als jaciments que descriu la base 3.1.c) per a la gestió del patrimoni arqueològic o paleontològic.
• Són subvencionables les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques realitzades en aquests jaciments, sempre que es tracti d’intervencions preventives, d’acord amb l’article 14 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i sempre que es facin l’any natural de concessió de la subvenció.
• Són subvencionables les despeses corresponents a obres per a la visitabilitat dels jaciments i el manteniment d’instal·lacions vinculades al programa anual d’inversions en la gestió del patrimoni arqueològic o paleontològic, incloent-hi les accions conduents a millorar la seguretat i l’accessibilitat, així com les anàlogues a aquestes, sempre que es facin en el jaciment i en el seu espai immediat.
• En queden excloses les despeses relatives a moviments de terres i a intervencions arqueològiques o paleontològiques integrades en un projecte de recerca o que siguin d’urgència, d’acord amb els articles 6 i 19 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, respectivament.
• En queden excloses les despeses derivades d’actuacions no vinculades directament als jaciments i els seus entorns immediats.
• No s’aplica la base general 6.5 referent a les despeses generals o indirectes i, per tant, no són subvencionables.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment o especials de protecció de monuments o conjunts històrics, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 552677).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 16/2021Data: 24 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment o especials de protecció de monuments o conjunts històrics, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 552677).
DOGC : 8366- 16/03/2021
Resolució:
CLT/705/2021, de 8 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu la Base específica 2)
Modalitats a) b) i c) de la base 1.2 els ajuntaments
Modalitats a) i b) de la base 1.2 els consells comarcals de Catalunya, així com els arquebisbats i bisbats catalans i les cooperatives agràries de Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.
En el moment de presentar la sol·licitud, a més de la documentació que preveu la base general 8.1, apartats a) i b), segons els models facilitats, cal aportar la documentació següent:
a) Documentació fotogràfica actual que identifiqui el monument o conjunt històric objecte del pla per al qual se sol·licita l’ajut.
b) En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2 (plans directors i plans d’ús i manteniment), declaració responsable, que consta en el formulari normalitzat de sol·licitud, que indiqui el títol que el sol·licitant té sobre l’immoble (propietat, arrendament, usdefruit o un altre títol) i, si escau, que té autorització de la propietat per gestionar el monument.


Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 17/03/2021 al 13/04/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és promoure la conservació del patrimoni arquitectònic català mitjançant subvencions destinades a impulsar l’elaboració o revisió de plans directors, d’ús i manteniment o especials de protecció de monuments i conjunts històrics, durant un període biennal.

1.2 Es poden atorgar subvencions en les tres modalitats següents:
a) Elaboració de plans directors de béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de monuments històrics.

S’entén per pla director el document que articula els espais, els usos i les actuacions que cal realitzar en un bé immoble amb la voluntat de programar i establir els criteris d’intervenció de les diferents etapes i futures actuacions. Aquestes etapes s’han d’ordenar cronològicament i s’han de quantificar econòmicament, en la mesura del possible, per constituir una eina útil de treball.

b) Elaboració de plans d’ús i manteniment de béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de monuments històrics.

S’entén per pla d’ús i manteniment el document que té per funció recollir les necessitats específiques que garanteixin la conservació del monument. Aquest document ha de contenir tota la informació coneguda del monument i dels agents que han intervingut en les diferents actuacions de restauració o manteniment, i ha d’establir i programar els treballs de manteniment que cal fer periòdicament, així com els possibles nous usos, d’acord amb les característiques de l’edifici i la legislació vigent que se li apliqui.

c) Elaboració dels instruments urbanístics de protecció a què fa referència l’article 33.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, referits a béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de conjunts històrics i els seus entorns respectius (plans especials de protecció).

S’entén per instrument urbanístic o pla especial de protecció l’instrument de planejament derivat que han d’elaborar els ajuntaments respecte als béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de Conjunt Històric i els seus entorns de protecció respectius, per mandat de l’article 33.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

Despeses subvencionables
5.1 Són subvencionables les despeses pels treballs tècnics de realització del pla i pels treballs necessaris per extreure dades i estudis previs per a un millor coneixement de l’immoble i el seu entorn, sempre que es facin durant el bienni que preveu la convocatòria. Aquestes despeses poden ser:
a) Despeses de personal: només són subvencionables les relatives al personal contractat per a serveis determinats amb la finalitat de dur a terme el projecte subvencionat.
b) Despeses de contractació d’una empresa o d’un professional extern per a la implementació del projecte.
5.2 S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 6.3.
5.3 En queden excloses les despeses generals o indirectes.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15