Subvencions per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada (ref. BDNS 552136)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 12/2021Data: 11 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada (ref. BDNS 552136)
DOGC: : 8362- 11/03/2021
Resolució:
TES/642/2021, de 4 de març
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 5)
• Per a l’execució de les actuacions previstes als apartats 2.1.a), 2.1.d) i 2.1.e) de la base 2: els ens locals i les agrupacions d’ens locals de Catalunya.
• Per a l’execució de les actuacions previstes als apartats 2.1.b) i 2.1.c) de la base 2 els ens locals o agrupacions d’ens locals de Catalunya que siguin ens gestors de sistemes públics de sanejament.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
dins del Catàleg de Tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei:
REU001 – Subvenció per actuacions de reutilització d’aigua regenerada.
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT

Informació:
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Carrer Provença, 260
08008 Barcelona


Tel. 93 567 28 00
Correu-e: http://aca.gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


Període del 12 de març a l’11 de maig de 2021.
Objecte:Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals, o per les agrupacions d’ens locals, derivades de l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada procedent d’un sistema públic de sanejament amb l’objectiu de millorar la disponibilitat o garantia hidrològica o afavorir l’assoliment dels objectius ambientals establerts a la planificació hidrològica.

Objecte de les subvencions (vegeu la base reguladora 2)
2.1 Poden ser objecte de subvenció aquelles actuacions adreçades a assolir els objectius que es descriuen a la base 1 i que consisteixen en:
a) L’execució o ampliació de xarxes de distribució en sistemes de reutilització existents, inclosa la redacció de projectes. Els projectes han de contenir, com a mínim, el que preveu l’annex 1 d’aquestes bases.
b) L’execució de millores o ampliacions dels tractaments de regeneració en sistemes de reutilització existents, inclosa la redacció de projectes. Els projectes han de contenir, com a mínim, el que preveu l’annex 1 d’aquestes bases.
c) La redacció de plans directors per a la reutilització d’aigua regenerada, amb el contingut mínim descrit a l’annex 1 d’aquestes bases.
d) La realització de proves pilot, amb el contingut mínim descrit a l’annex 1 d’aquestes bases, o de campanyes de demostració de reutilització d’aigua regenerada.
e) La redacció d’estudis per fomentar l’ús d’aigua regenerada

2.2. Als efectes d’aquesta convocatòria, es considera com a sistema de reutilització d’aigua regenerada el conjunt d’instal·lacions destinades al subministrament d’aigua regenerada, format per l’estació de regeneració d’aigua (ERA), el dipòsit de regulació i el conjunt de canonades i elements auxiliars que permeten el transport des de l’ERA fins al punt de lliurament a l’usuari o d’incorporació al medi receptor.

2.3. No són objecte de subvenció:
a) Les inversions corresponents a actuacions destinades a usos privatius pels quals no es prevegi una substitució d’un recurs prèviament concedit o d’un ús d’aigua potable. En cas que les actuacions presentades incorporin parcialment aquests tipus d’usos privatius, es descomptarà la part alíquota de la inversió elegible.
b) Les inversions destinades a construir noves plantes de tractament d’aigua regenerada.
c) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les inversions sol·licitades.
d) El cost d’adquisició dels terrenys necessaris per a l’execució de l’actuació proposada.

2.4 L’objecte de subvenció pot ser objecte de contractació total o parcial amb terceres persones respectant el que preveuen els apartats 3, 4, 6 i 7 de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

(Vegeu els tres Annexos de les bases reguladores)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (ref. BDNS 582517).públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 577382).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 27 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8503 – 16/09/2021
Resolució:
ACC/2792/2021, de 6 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(Vegeu la Base reguladora núm. 3)
Ens Locals i les empreses públiques municipals
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT
Presentació sol·licituds: a través de l’EACAT. (Vegeu la Base reguladora núm. 7)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Carrer del Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
Telèfon 93 567 33 00

Termini de presentació de sol·licituds:


16 d’octubre de 2021
Objecte:concessió d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, en règim de prorrateig.

Actuacions subvencionables
L’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE que s’utilitzi en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, la seva adquisició així com el seu
transport i aplicació.

Document tècnic. (vegeu l’apartat de la subvenció)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

El mosquit tigre al Maresme

El mosquit tigre, que respon al nom científic d’ Aedes albopictus, és una espècie originària del Sud-est asiàtic que va començar a envair Europa l´any 1979 i ens va arribar a la Península Ibérica el 2004.


L´any 2006 va fer la seva entrada al Maresme. El primer municipi on es va detectar va ser Caldes d´Estrac.  L´any 2007 va aparèixer al municipi d´Arenys de Mar i també es va detectar la seva presència en la fase adulta als municipis de Canet de Mar, El Masnou i Montgat, encara que en aquest darrer encara no s´ha confirmat el tancament del cicle.Clicant sobre la imatge es desplega el mapa amb els termes municipals del Maresme on l’any 2007 es va detectar la presència del mosquit tigre.
Com reconèixer l´invasor?És un mosquit de dimensions que oscil·len entre 2 i 10 mm. El seu nom ve donat per la seva similitud en aparença amb un tigre. Sobre un fons gairebé negre s’observen unes franges d’un blanc platejat al tòrax, a l’abdomen i a les potes, i una ratlla blanca que li recorre el dors.Quin es el seu cicle evolutiu?Les larves d´aquest mosquit viuen en un medi aquàtic, en petits envasaments. Que són els llocs escollits per les femelles per dipositar els ous. Per la creació d´aquests ous aquestes necessiten haver ingerit sang.On el localitzarem a casa nostra?Ha cercat hàbitats similars als de la seva zona d´origen. Els més normals que utilitza són els petits envasaments artificials d´aigua, com: bidons, gerros, plats de testos, cubells, etc… Sobretot en localitzacions ombrívoles.


Activitat del mosquit tigreÉs un insecte d´activitat diürna i molt àgil. Actua principalment a l´exterior de les cases i en radis petits des del seu campament base.


A l´igual que passa amb altres espècies de mosquit, la femella és la responsable de les picades als mamífers mentre que el mascle s´alimenta de nèctar.


Tots i que en països tropicals i subtropicals poden ser transmissors de malalties a Catalunya NO s´ha detectat cap contagi.


Com prevenir la seva presència?A causa del seu comportament i tenint en compte els seus hàbitats preferits, el millor sistema per prevenir-ne la presència és evitant la nidificació i el desenvolupament de les larves, eliminant els reservoris d’aigua que es troben als jardins, terrasses o balcons.

 

Per eliminar els punts d’aigua susceptibles a la cria d’aquests mosquits cal:        • Cobrir, buidar o posar boca avall qualsevol recipient que estigui a l’exterior que pugui acumular aigua:  joguines, cendrers, gerros, galledes, etc.

 • Buidar els safareigs exteriors i els receptacles d’aigua de pluja setmanalment.

 • Tapar o cobrir amb tela mosquitera espessa els recipients d’aigua que no es pugin treure, de forma que els mosquits adults no hi puguin posar els ous.

 • Treure els plats de sota els testos, i si no és possible, buidar-los quan l’aigua s’hi acumuli.

 • Canviar l’aigua setmanalment a les plantes que viuen en aigua acumulada per evitar que hi creixin larves. 

 • Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos, eliminant qualsevol obstrucció al flux d’aigua.

 • Mantenir el terrenys exteriors anivellats, per tal que l’aigua corri. Cobrir forats i depressions on s’hi pugui acumular aigua.

 • Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzin.

 • Buidar les piscines de plàstic, inflables o similars cada 3 o 4 dies i, si no s’han d’utilitzar, retirar-les.

 • Vigilar els abeuradors d’animals: canviar l’aigua dels plats d’animals domèstics sovint i vigilar els abeuradors per tal que no s’hi desenvolupin larves.

 • Vigilar les basses petites: si és possible buidar-les setmanalment, si no, depenent del seu ús, serà aconsellable tapar-les i col·locar-hi tela mosquitera.

 • Assegurar que pous, cisternes, tancs o barrils d’aigua estiguin degudament coberts.

 • Tapar els forats dels troncs i branques, omplir-los de sorra o vigilar que no s’hi acumuli aigua.

 • Evitar la presència continuada d’altres objectes que en general puguin acumular aigua de pluja, com ara joguines sense utilitzar.
 


Què podem fer davant la seva presència?El control de mosquits es basa en el control de les larves. Per això cal realitzar primer un estudi de localització dels punts de cria i desenvolupament de larves per poder després procedir al seu control. Actualment el sistema més utilitzat arreu del món, per la seva eficàcia i seguretat per a la salut pública, és el sistema de lluita biològica amb l’aplicació d’espores de bacteris del gènere Bacillus , les quals produeixen la mortalitat de les larves i són en canvi inofensives per a l’home i per a animals aquàtics.

 

A causa del tipus de punts de cria, tanmateix, en el cas del mosquit tigre l’acció més eficaç és la preventiva, que tots nosaltres hem de fer al nostre propi habitatge. Si observem mosquits adults al nostre edifici o als voltants cal fer una revisió dels possibles punts on pugui haver-hi ous o larves i seguir les pautes recomanades a l’apartat Com prevenir-ne la presència.

 

Si es troben larves en algun punt revisat només cal abocar l’aigua i fer una vigilància continuada per tal que no es torni a omplir.

 

Les accions contra els adults no són eficaces per controlar la plaga, per això no estan indicats els tractaments amb insecticides. Si a causa de l’aparició d’una plaga els adults penetren als habitatges o altres edificis, és aconsellable adoptar mesures que evitin l’entrada de nous individus, instal·lant teles mosquiteres o altres sistemes que n’impedeixin el pas per les finestres, portes i altres possibles obertures a l’exterior. Si produeixen molèsties importants i podem veure on són es pot optar per eliminar-los, si pot ser de forma mecànica, i si no utilitzant algun insecticida “autoritzat per a ús domèstic” de forma puntual. Tanmateix, cal tenir en compte que la majoria d’insecticides són compostos químics, amb capacitat biocida, que no són innocus per a la salut. Per això no s’han de fer tractaments generalitzats, ni de forma contínua ni sistemàtics. També cal recordar que si en algun moment determinat s’utilitza un producte insecticida cal seguir estrictament les condicions d’ús de la seva etiqueta.

 


Com prevenir-ne les picades?Si heu de sortir al vostre jardí o terrassa porteu roba de màniga llarga i pantalons llargs, així com mitjons per evitar les picades. Limiteu les activitats a l’exterior al màxim.

 

Si tot i així us piquen els mosquits, podeu utilitzar repel·lents. Limiteu-ne l’ús a les activitats que hagueu de fer a l’exterior. Mireu d’evitar aquest tipus de repel·lents en nens molt petits. No poseu el repel·lent a les mans del nen, ja que aquest es pot portar les mans a la boca o als ulls. En general, no l’apliqueu a la cara i quan entreu a casa netegeu bé, amb aigua i sabó, la pell i la roba que hi hagi estat en contacte, ja que se n’ha d’evitar l’exposició continuada. Si presenteu algun tipus de reacció a la pell, renteu-vos bé la zona amb aigua i sabó i consulteu el vostre metge.

 


Què podem fer davant les picades?Renteu-vos i desinfecteu bé la zona de la picada. El tractament és simptomàtic, en cas de persistència de les molèsties consulteu el vostre metge.


Més informacióPer a més informació, podeu consultar les següents pàgines web: