Oberta la convocatòria de selecció d’11 agents de policia municipal

El termini de presentació d’instàncies finalitza el 6 de maig

Avui s’han publicat les Bases reguladores que regeixen la selecció conjunta per a la provisió d’11 places vacants d’agents de la Policia Local en diferents municipis del Maresme, així com la creació d’una borsa de treball.

2 de les persones que guanyin la plaça exerciran les seves funcions com a policies locals a Argentona, 2 seran destinades al Masnou, 1 a Premià de Dalt, 1 a Teià, 2 a Vilassar de Dalt i 3 a Vilassar de Mar.

Aquests ajuntaments també podran utilitzar la borsa de personal interí per cobrir les seves necessitats de policia municipal igual que els de Caldes d’Estrac, Canet de Mar i Sant Vicenç de Montalt.

Tant les Bases com la instància i la resta de documentació necessària que requereix el procés es troba a la pàgina de CONVOCA, Ofertes de feina del Consell Comarcal del Maresme

El Consell Comarcal torna a fer una convocatòria unificada de policies locals per cobrir 11 places en 6 ajuntaments del Maresme

El Consell Comarcal i el Departament d’Interior van impulsar, l’any 2022, una prova pilot de selecció unificada d’agents de policia local i la creació d’una borsa de personal interí per cobrir-ne vacants. Aquesta iniciativa de col·laboració interadministrativa, pionera a Catalunya, ha estat tot un èxit i aquest 2024 es torna a repetir experiència per donar resposta a les necessitats dels ajuntaments maresmencs.

El Ple celebrat ahir va aprovar per unanimitat els convenis amb els ajuntaments i les bases reguladores que regiran la selecció conjunta d’11 agents funcionaris de la policia local que desenvoluparan les seves funcions en 6 municipis del Maresme. A més, els i les aspirants que superin les proves i no obtinguin plaça passaran a formar part d’una borsa de personal interí que gestionarà el Departament d’Interior per cobrir, durant un període de 2 anys, les vacants que puguin tenir 9 ajuntaments maresmencs.

Tenint en compte la complexitat del procés selectiu i l’objectiu de què les persones seleccionades puguin incorporar-se el proper mes d’octubre al curs de l’Escola de Policia de Catalunya, el Consell Comarcal obrirà la convocatòria de selecció d’aspirants la propera setmana.

2 de les persones que guanyin la plaça exerciran les seves funcions com a policies locals a Argentona, 2 seran destinats al Masnou, 1 a Premià de Dalt, 1 a Teià, 2 a Vilassar de Dalt i 3 a Vilassar de Mar.

Aquests ajuntaments també podran utilitzar la borsa de personal interí per cobrir les seves necessitats de policia municipal igual que els de Caldes d’Estrac, Canet de Mar i Sant Vicenç de Montalt.

En aquesta ocasió, el Consell Comarcal del Maresme també compta amb l’assistència tècnica tant del Departament d’Interior, a través de la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals, com de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Adjudicades les places d’agent de policia local als municipis que han participat en la prova pilot de selecció unificada impulsada pel Consell Comarcal i el Departament d’Interior

Clou amb èxit la prova pilot de selecció unificada d’agents de policia local i el Maresme es converteix en territori pioner en aquesta nova modalitat de cooperació interadministrativa que ha permés, tal com apunta el conseller de Serveis als Municipis Andreu Bosch, “donar resposta a una demanda del món local des d’un model d’eficiència i treball cooperatiu entre administracions “.

La selecció unificada d’agents de policia local ha estat impulsat pel Consell Comarcal del Maresme, el Departament d’Interior i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb l’objectiu de facilitar que els municipis puguin cobrir les seves places de policia a partir d’un únic procés selectiu que, a més, genera una borsa de personal interí per cobrir-ne vacants.

Un sistema innovador que, tal com ha anunciat la directora d’Administració de Seguretat, Sònia Andolz, “es replicarà properament en altres territoris de Catalunya que ja s’hi han mostrat interessats“.

En aquesta primera convocatòria s’han ofertat 11 places d’agent de policia local (4 a Calella, 2 al Masnou, 1 a Sant Andreu de Llavaneres, 1 a Sant Vicenç de Montalt, 1 a Teià, 1 a Vilassar de Dalt i 1 a Arenys de Mar) i, una vegada finalitzades totes les proves de selecció, avui s’ha fet l’acte oficial d’adjudicació de places amb l’assistència de les 11 persones que han obtingut millors qualificacions d’entre les 269 que van ser admeses al procés selectiu.

Abans de començar a exercir com a agents, però, hauran de superar el curs de formació bàsica per a policies que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya. La directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Marta Roca, ha encoratjat els aspirants a aprofitar la formació que començarà els dies 3 i 4 de gener. “Hem de construir un sistema de seguretat que ens permeti fer front al reptes, cada dia més complexes, que ens planteja la societat” ha dit Roca.

Borsa d’interins

La segona pota de la selecció unificada d’agents és la configuració d’una borsa d’agents interins per cobrir les vacants de 12 municipis de la comarca: els 7 anteriorment esmentats i Caldes d’Estrac, Cabrera de Mar, Canet de Mar, Sant Pol de Mar i Vilassar de Mar.

La borsa està formada per 44 aspirants i a partir de dilluns el Departament d’Interior contactarà amb els municipis participants per explicar-los el procediment a seguir per sol·licitar l’accés a la borsa.

Acte d’adjudicació de les places del procés de selecció conjunta d’agents de Policia Local

El proper dimecres 21 de desembre tindrà lloc l’acte d’adjudicació de les places d’agent de policia local del procés de selecció conjunta duta a terme pel Consell Comarcal del Maresme i el Departament d’Interior.

Aquesta és una prova pilot que compta amb la participació de 12 municipis de la comarca

L’acte, que començarà a les 10h, estarà presidit, entre d’altres autoritats, per la nova secretària general d’Interior, Tamara Garcia, i pel conseller de Serveis als Municipis del Consell Comarcal del Maresme, Andreu Bosch.

Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d’ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 659258).

Núm: 74/2022Data: 21de novembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: medi ambient- abastament
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d’ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 659258).
DOGC : 8797- 21/11/2022
Resolució: ACC/3632/2022, d’11 de novembre

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Beneficiaris: vegeu la base reguladora 3
 
les entitats locals i les agrupacions d’ens locals de Catalunya que hagin realitzat despeses per a la prestació del servei d’abastament d’aigua a poblacions mitjançant el transport d’aigua amb vehicles cisterna o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
dins del Catàleg de Tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei ACA-CIS009 – Subvencions transport d’aigua amb vehicles cisterna o execució d’obres d’urgència 2/2022
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 4 i article 5 de la convocatòria)

Informació:
AGÈNCIA CATALADA DE L’AIGUA
ÀREA D’ABASTAMENT D’AIGUA
Carrer de Provença, 204-208
08036 BARCELONA
 Tel. 93 567 28 00
Termini presentació de sol·licituds:31 de gener de 2023
Objecte: les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà mitjançant el transport amb vehicles cisterna d’aigua potable per a la seva distribució, d’aigua crua per a la seva potabilització o d’aigua de substitució per a usos diferents del domèstic però abastits des de la xarxa de subministrament d’aigua que no requereixin potabilització, amb l’informe previ de les autoritats sanitàries o d’altres informes que siguin preceptius en relació amb les condicions per a l’ús d’aquestes aigües, o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d’escassetat de recurs.
 
Les despeses esmentades s’han de referir exclusivament a les generades pel transport de l’aigua amb vehicles cisterna o similars, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents. Als efectes d’aquesta línia de subvencions, s’entenen per obres o actuacions d’urgència equivalents aquelles que tècnicament i econòmicament resulten més eficients que l’abastament amb vehicles cisterna per solucionar els problemes d’escassetat d’aigua o de contaminació. En relació amb el transport d’aigua amb vehicles cisterna o similars, als efectes d’aquesta línia de subvencions, s’entén tant el transport d’aigua potable com el transport d’aigua crua per a la seva posterior potabilització i d’aigua de substitució per a usos diferents del domèstic però abastits des de la xarxa de subministrament d’aigua que no requereixin potabilització.
 
… (vegeu tota base reguladora 1)

Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades dins del període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022. Es considera despesa realitzada la justificada mitjançant certificacions i factures degudament intervingudes, i les efectivament pagades. No es consideren pagades aquelles despeses que hagin estat objecte de compensació per part de l’ens sol·licitant.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria destinades al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats iempleades públics de les administracions locals per a l’any 2023 (ref. BDNS 657548).

Núm: 72/2022Data: 14 de novembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: formació
Assumpte: Convocatòria destinades al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals per a l’any 2023 (ref. BDNS 657548).
DOGC: 8790, de 10/11/2022
Resolució: PRE/3467/2022, de 28 d’octubre
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
 
Info-WEB
Beneficiaris:
a) Els ajuntaments, les diputacions provincials i altres entitats locals reconegudes en l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que promoguin plans de formació per als empleats públics, de caràcter unitari o agrupat, dins l’àmbit de l’Acord de la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques.
b) Les associacions o federacions d’entitats locals de l’àmbit autonòmic de Catalunya reconegudes per la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que estiguin legítimament constituïdes, i que promoguin plans agrupats, o interadministratius destinats als empleats públics de totes les entitats locals de Catalunya dins l’àmbit de l’Acord de la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques.
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds:
amb documentació. Vegeu base reguladora 6 i 7.

Informació:
 
SUBDIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE l’ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
Carrer de Girona, 20 08010 Barcelona
Tel. 93 567 23 23
Contacte: http://eapc.gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:18 de gener de 2023
Objecte: Obrir la convocatòria anticipada per l’obertura de la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals, per a l’any 2023, promoguts pels ens locals, i les associacions o federacions d’entitats locals de Catalunya, en el marc de l’Acord de la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques, que responguin a les seves necessitats formatives, i orientats a la capacitació en habilitats i competències, per tal de contribuir a la millora del servei públic que presten a la ciutadania.

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria i el procediment per a la seva tramitació i resolució es regeixen per les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals, aprovades per la Resolució PRE/2888/2021, de 27 de setembre, i per la normativa aplicable a l’activitat subvencional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 657702).

Núm: 71/2022Data: 14 de novembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 657702).
DOGC: 8790, de 10/11/2022
Resolució: EMT/3485/2022, de 7 de novembre
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
 
Info-WEB
Beneficiaris:
Les entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:
a)     Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. En cas que l’entitat beneficiària sigui una entitat pública i vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, ha d’indicar l’entitat que actua com a mitjà propi de l’entitat beneficiària. L’ens instrumental ha de tenir recollit, expressament en la norma que el crea o en els seus estatuts, que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’entitat beneficiària, d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b)    Altres…
(vegeu base reguladora 3)
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
tràmit “Subvencions per al finançament dels Projectes Singulars”
Presentació sol·licituds:
amb documentació. Vegeu base reguladora 11.

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 Contacte: planificacioiassistenciatecnicaoj.soc@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:21 de novembre de 2022 (inclòs)
Objecte: obrir la convocatòria, per a l’any 2022, per a la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre EMT/236/2022, de 27 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels Projectes Singulars, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8784 de data 2 de novembre.).

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables són les que preveu la base 2 i la 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/236/2022, de 27 d’octubre.
 
2.1 Actuacions obligatòries:
a) Orientació i acompanyament.
b) Formació professionalitzadora del Catàleg d’Especialitats formatives.
Les accions formatives subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat i les especialitats no conduents a certificats de professionalitat.
b.1) Les especialitats conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat es poden programar de manera parcial, essent el mòdul formatiu la unitat formativa mínima que es pot programar i per la qual es pot sol·licitar la subvenció.
b.2) Les especialitats formatives no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat s’han de programar completes.
b.3) Es poden sol·licitar mòduls formatius de diferents certificats de professionalitat o que combinin una especialitat no conduent a un certificat de professionalitat i altres mòduls formatius pertanyents o no a la mateixa família professional.
b.4) D’acord amb la base 5.1.2.a de l’Ordre EMT/236/2022, de 27 d’octubre, per a aquesta convocatòria, s’ha de programar i oferir de manera obligatòria la formació complementària relativa a sensibilització mediambiental i igualtat de gènere, de 10 hores. En cas que el programa formatiu no la incorpori dintre del seu temari, s’ha de sol·licitar i homologar prèviament a la sol·licitud de subvenció.
b.5) Les accions formatives podran impartir-se en modalitat presencial, teleformació i mixta segons el que s’especifiqui a la corresponent normativa especifica reguladora.
c) Prospecció.
 
2.2. Actuacions opcionals:
a) Contractació laboral.
b) Mobilitat geogràfica.
c) Coordinació del projecte.
 
2.3. Execució del projecte.
L’execució dels projectes subvencionats d’acord amb aquesta resolució es realitza en base al que estableix la base 5.2 de l’Ordre EMT/236/2022, de 27 d’octubre.
Pel que fa a la inserció laboral, el percentatge mínim d’inserció a assolir serà d’un 25% de les persones participants en el cas de projectes destinats a col·lectius generalistes i d’un 20% en el cas de projectes destinats a col·lectius amb diversitat funcional. En el cas que en un mateix projecte hi participin persones d’ambdós col·lectius, el mínim d’inserció a assolir serà del 25% de les persones participants.
Per al còmput es tindrà en compte el nombre de joves atesos amb el topall màxim de joves atorgats.
 
(vegeu quantia de les actuacions, base reguladora 8 i Art. 7 de la convocatòria)
 

 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Borsa comarcal de personal amb diversitat funcional

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Abans d’enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Convocatòria de subvencions per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments als museus de Catalunya per al període 2022-2023 (ref. BDNS 651817).

Núm: 70/2022Data: 10 d’octubre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments als museus de Catalunya per al període 2022-2023 (ref. BDNS 651817).
DOGC : 8769- 10/10/2022
Resolució: CLT/3021/2022, de 30 de setembre
 
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
 BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
 
Beneficiaris:
 a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.
c) Les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
 
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base general 8)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:Període de l’11 al 27 d’octubre de 2022 (el dia 27 fins a les 14 hores)
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és donar suport als museus de Catalunya per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments durant un període biennal, d’acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

En cap cas es pot subvencionar l’execució d’obres ni l’elaboració de projectes.

Despeses subvencionables
És subvencionable l’adquisició i la instal·lació d’equipaments per a la remodelació museogràfica, la sostenibilitat ambiental, l’accessibilitat universal, la seguretat, la conservació preventiva i la compra d’equipament i programari informàtic (hardware y software).
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Aprovació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’elaboració de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua i la Primera convocatòria de subvencions (2022) de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua (PERTE digitalització del cicle de l’aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Núm: 69/2022Data: 3 d’octubre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: medi ambient
Assumpte: Aprovació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’elaboració de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua i de la Primera convocatòria de subvencions (2022) de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua (PERTE digitalització del cicle de l’aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
BOE: 235, de 30/09/2022
Ordre: TED/934/2022, de 23 de setembre
 
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC
WEB
 
Beneficiaris: (vegeu la base reguladora 6)


Administració i ens públics,
 
Sol·licituds: per la Seu-e del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (procediments-subvencions).
 
Seu-e – sol·licitud
Presentació sol·licituds: amb documentació a través de la seu-e del Ministeri. (vegeu l’Art. 35 i 36 de convocatòria)
 
Informació:
MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC
Direcció General de l’Aigua
Plaza San Juan de la Cruz, 10 –
Madrid 28071
Tel.: 91 597 61 35/66 61
bzn-dgasec@miteco.es
Termini presentació de sol·licituds:

10 de febrer de 2023
Objecte:
subvencionar aquells projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua. La convocatòria s’emmarca en la inversió 1 anomenada «Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d’infraestructures (DSEAR)», del component 5 Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 
(vegeu la base reguladora 2 i Art. 29 de la convocatòria)
 
DESPESES SUBVENCIONABLES (vegeu l’Art. 33 de la convocatòria)
 
PERTE de digitalització del cicle de l’aiguaResum

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15