Concurs per a la contractació del subministrament del material d’oficina tant del CCM com de l’EUM

Concurs per procediment obert per a la contractació del subministrament per preus unitaris del material d’oficina que consumeix tant el Consell Comarcal del Maresme com l´Organisme Autònom Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme  
Edicte i Anunci de licitació
– 
Plec de clàusules administratives L’última dia de presentació d’ofertes serà el 19 de juny de 2006