Concurs per cobrir una plaça de pedagog/a per a l’EAIA del Consell Comarcal del Maresme

 
Edicte: convocatòria d’una plaça de pedagog/a mitjançant procediment de concurs lliure
– 
Bases del concurs per la cobertura d’un lloc de treball de funcionari interí pedagog/a per a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) Anunci publicat a: BOP 43 DE 19/02/2008 DOGC 5074 DE 20/02/2008 Per tant, l’últim dia per a presentar instàncies serà l’11 de març de 2008.