Convocatòria per cobrir una plaça d’enginyer superior per al Consell Comarcal del Maresme

 
Edicte: concoatòria i aprovació de les bases que regiran en concurs per cobrir una plaça de personal laboral d’enginyer superior per al Consell Comarcal del Maresme

Bases del concurs amb proves per a la selecció de personal laboral per a la contractació temporal d’un/a enginyer/a superior
Convocatòria publicada als diaris oficials: BOP nº 52 de 29-02-08 i DOGC nº 5082 de 03-03-08. Per tant l’últim dia per presentar instancies serà el 25 de març de 2008