Curs: “Les 12 úniques maneres de captar clients”

El Consell Comarcal del Maresme ofereix una nova formació per ajudar les persones autònomes professionals i microempreses a ampliar els seus canals de venda i captar nous clients. El curs, que porta per títol “Les 12 úniques maneres de captar clients” es desenvoluparà en dues sessions que s’impartiran en format online els dies 19 i el 21 de setembre.

OBJECTIUS DEL CURS: En aquest curs, Mónica Mendoza i Marcia Paola Rodriguez,  grans professionals en l’àrea comercial, explicaran un per un tots els canals de venda que hi ha en l’actualitat, exposaran com fer una bona estratègia comercial i oferiran un recull propi de les 12 úniques maneres de captar clients. A més, ajudaran les persones assistents a fer la selecció dels canals més adients per al seu negoci i la metodologia per mesurar els resultats obtinguts.
 

PERFIL PARTICIPANTS: Empreses i persones emprenedores i/o autònomes. 

METODOLOGIA: Sessió molt dinàmica on es complementarà la formació teòrica amb la participació activa de les persones assistents a partir d’exercicis de casos pràctics.

Aquesta formació està subvencionada al 100%. Per accedir-hi cal enviar al Consell Comarcal del Maresme aquest formulari:

Dades laborals i de formació

Dades de l'empresa

Com us heu assabentat d'aquest curs?

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data