Curs: Màrqueting Estratègic i Conceptual


  

El Consell Comarcal del Maresme, a través de Maresme Centre de Negocis, UGT i l’Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (IDFO) han organitzat aquest curs de Marqueting Estratègic i Conceptual que es durà a terme els dies: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 i 25 de març i 6 i 8 d’abril en horari de 9 a 12h. El curs va adreçat a persones en actiu. Les places són limitades. Les persones interessades han d’emplenar el formulari d’inscripció que trobareu
clicant aquí

{J}{N}CONTINGUT{N} {N}Objectius generals:{N} Aprendre els criteris pràctics del màrqueting per tal de ser aplicats al desenvolupament de l’activitat de l’empresa. {N}Objectius específics:{N} Conèixer les eines del màrqueting que s’adapten als objectius i possibilitats de les empreses per poder optimitzar els resultats del negoci. TEMARI 1. CONCEPTE DEL MÀRQUETING ………………………………………………………………………..1 hora · Concepte del Màrqueting, classificació i funcions del Màrqueting. · Variables del Màrqueting · Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de les característiques bàsiques del nostre mercat i del producte o servei. 2. EL PRODUCTE / SERVEI …………………………………………………………………………………..2 hores · Definició · Cicle de vida del producte/servei · Decisions sobre la línia de productes/serveis · Desenvolupament de nous productes/serveis · Estratègia de productes/serveis · Característiques del producte: . Externes: disseny, envàs, marca, etc. . Internes: qualitat 3. EL PREU ……………………………………………………………………………………………………2 hores · Concepte · Mètode de fixació de preus. Estratègies i Objectius · Basat en Costos · Basat en Competència · Basat en la demanda 4. LA COMUNICACIÓ ……………………………………………………………………………………..3 hores · Medis de comunicació en el màrqueting · Publicitat · Promoció de vendes · Vendes · Relacions Públiques · Patrocini 5. LA DISTRIBUCIÓ ………………………………………………………………………………………. 2 hores · Concepte · El paper i les funcions de la distribució · Anàlisi dels canals de distribució: Majoristes / Minoristes 6. PLA DE MÀRQUETING ………………………………………………………………………………..5 hores · Elaboració d’estratègies . De Producte . De clients . De preus . De distribució . De comunicació CONTINGUTS PRÀCTICS…………………………………………………………………………….15 hores · Aplicant els criteris bàsics del màrqueting, els alumnes realitzaran l’estudi, de les seves pròpies idees empresarials, tenint en compte totes les seves variables. · Treballant en grups analitzaran les motivacions cap al consum del client. · Estudiaran el producte/servei de la competència per a conèixer els punts forts i febles de la mateixa i poder realitzar una anàlisi comparativa. · Definiran les característiques del producte o servei objecte de l’activitat · Fixaran l’estratègia de preu del seu producte i servei tenint en compte l’anàlisi de mercat realitzat amb anterioritat · Determinaran en el seu projecte la política d’elecció de canals de distribució que portaran a terme. · Els alumnes realitzaran aplicacions pràctiques basades en les polítiques de comunicació més apropiades al sector d’activitat en els quals operi la microempresa. Enfocaran el missatge publicitari o promocional del seu producte/servei. · Els diferents exercicis i activitats abocaran a la definició d’un Pla de Màrqueting La distribució de les hores teòriques i practiques és estimativa, el docent podrà modificar-la en funció del col·lectiu, sempre que s’adapti a la consecució dels objectius establerts en l’acció formativa.{J}

Data: 2010-03-02

Lloc: Maresme Centre de Negocis (Passeig del Callao s/n . MATARÓ (edifici EUM)

Tipus d’acte: -8-