Dossiers informatius sobre les convocatòries de proves lliures de GES i CFI


Podeu consultar els dossiers informatius per les convocatòries de proves lliures de GES i CFI per a les dues convocatòries de 2011, maig i novembre. La informació és facilitada per el Servei de Diversificació Curricular del Departament d’Ensenyament.
 
Dossier Graduat Educació Secundària (GES)  
Dossier Certificat Formació Instrumental (CFI)