e-NOTUM

l’e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificcions d’actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics tant a ciutadans com a empreses.

ACCEDIR A LES


NOTIFICACIONS


ELECTRÒNIQUES
L’e-NOTUM permet al ciutadà:  • Conèixer el dipòsit d’una notificació per correu electrònic i/o SMS  • Llegir el contingut de les notificacions i obenir una còpia impresa  • Rebutjar una notificació abans d’obrir-la  • Veure la llista de notificacions dipositades i l’organisme emissor  • Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l’acceptació o rebuig…etc)

L’e-NOTUM permet a les administracions:


  • Dipositar notificacions per als interessats tant pe via au`tomàtica (integració de sistemes d’informació), com mitjançant pantalles web.

  • Conèixer els canvis d’estat de les notificacions

  • Oferir l’accés a les notificacions als interessats a través del propi portal web o a través de l’espai habilitat pel Consorci AOC.