El Casal de Joves Can Gaza d’Alella organitza un concurs per escollir el logotip del nou equipament

El Casal de Joves Can Gaza és el nou equipament de dinamització juvenil que s’obrirà aquest estiu a Alella. Aquest Casal, que estarà ubicat a la masia municipal Can Gaza, es convertirà en la seu de les associacions i col·lectius juvenils i en el local on es realitzaran activitats de lleure i socioculturals per als joves alellencs.

L’objecte d’aquest concurs és la creació d’una imatge distintiva per al Casal de Joves.


{3}BASES{3}

Participants
Poden optar a aquest concurs totes les persones de 14 a 30 anys, ambdós inclosos.

Obres
El logotip del Casal de Joves Can Gaza pot reflectir les funcions que tindrà aquest equipament.
El logotip ha d’incloure la inscripció “Casal de Joves Can Gaza”.
El logotip s’ha de presentar per duplicat, un a dues tintes i un altre a una tinta (escala de grisos), cadascun a un full DIN A4. Les dues versions cal adjuntar-les també en suport informàtic (disquet o CD) amb diversos formats (jpg, gif, tif, etc.).
Les obres presentades han de ser inèdites.
Cada autor pot presentar tantes obres com vulgui i, en cas de ser guanyador, cedirà la propietat del logotip a l’Ajuntament d’Alella.
Els logotips presentats es podran passar a recollir per Àgora (paper i material informàtic) a partir del dimecres 10 de juliol (excepte el logotip guanyador).

Termini
Els dissenys originals del logotip, tant en paper com en suport informàtic, s’han de presentar dins d’un sobre tancat abans del dia 31 de maig de 2002 a :

Àgora (Torrent de Vallbona, 75-77. 08328 Alella.
Tel. 93 540 72 45.
Horari: de dimarts a divendres de 17 a 20 hores).
 
Correu electrònic
També es poden enviar per correu postal.

Dins del sobre hi ha d’haver un altre sobre petit i tancat amb les dades personals de l’autor/a (nom i cognoms, pseudònim, fotocòpia del DNI, adreça postal i electrònica i telèfon).
Les obres s’han de presentar sota pseudònim; aquest ha de constar en els dos sobres, en el revers de cada obra i al disquet o CD.

Premi
S’atorgarà un únic premi de 160 euros a l’autor/a del logotip guanyador.
L’obra triada es convertirà en el logotip oficial del Casal de Joves Can Gaza.

Jurat
Estarà format pel regidor i el tècnic de Joventut de l’Ajuntament d’Alella, un representant del Fòrum de Joves d’Alella i un jove creador.

Veredicte
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic durant la festa d’inauguració del Casal de Joves Can Gaza (finals de juny o principis de juliol).

Altres determinacions
La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
El concurs pot declarar-se desert si el jurat ho considera oportú.
L’organització té el dret de resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir.