Els límits d’abocament

Article 29 del Reglament

El Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme (BOPB 187, de 4 d’agost de 2004), estableix limitacions d’abocaments d’aigües residuals al sistema de sanejament a la comarca del Maresme, següents:

PARÀMETRESVALOR LÍMITUNITATS
DQOnd§   1.500 mg/L   O2
MES (matèries en suspensió)§ 750  mg/L 
Temperatura40ºC 
PH   6 – 10     PH
Olis i greixos250mg/L
Clorurs 2.500  mg/L CL-
Conductivitat  6.000 µS/cm
Diòxid de sofre  15mg/LSO2
Sulfats 1.000  mg/L  SO4 2-
Sulfits 50 mg/L
Sulfurs totals 1mg/L  S2-
Sulfurs dissolt 0,3mg/LS2-
DBO5  750mg/L  O2
Amoni 60mg/L NH4+
Nitrogen orgànic i amoniacal (1)   90  mg/L N
Nitrats100 mg/L   NO3-
Fòsfor total50 mg/L    P
Arsènic1 mg/L  AS
Bari10  mg/L    Ba
Bor3 mg/L   B
Cadmi 0,5   mg/L  Cd
Fluorurs12 mg/L   F-
Titani   5 mg/L  
Manganès mg/L   Mn
Ferro 10  mg/L  Fe
Alumini  20mg/L  Al
Coure  3mg/L  Cu
Crom hexavalent 0,5mg/L  Cr(VI)
Crom total  3mg/L   Cr
Cianurs 1mg/L  CN-
Zinc10 mg/L  Zn
Mercuri  0,1  mg/L   Hg
Níquel  5mg/L  Ni
Plom 1mg/L   Pb
Nonilfenol1mg/L   NP
Seleni 0,5mg/L  Se 
Matèries inhibidores 25 Equitox/m3
Índex de fenols   2mg/L  C6H5OH
Estany5mg/L  Sn
Color inapreciable en dilució 1/30
Tensioactius aniònics (2) 6mg/L  LSS
Plaguicides totals  0,10mg/L  
Hidrocarburs Aromàtics policíclics 0,20 mg/L
BTEX (3)  5 mg/L
Triazines totals 0,3 mg/L
Hidrocarburs 15 mg/L
AOX (4)  2 mg/LCl
Cloroform   1 mg/L Cl3CH
1,2 Dicloroetà   0,4  mg/LCl2C2H4
Tricloroetilè (TRI) 0,4 mg/LCl3C2H
Percloroetilè (PER) 0,4    mg/L Cl4C2
Triclorobenzè    0,2   mg/LCl3C6H3
Tetraclorur de Carboni 1 mg/LCl4C
Tributilestany  0,10 mg/L

(1) nitrogen amoniacal + orgànic determinat d’acord amb el mètode Kjeldahl.

(2) Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS).

(3) Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.

(4) Es podran contemplar valors superiors d’AOX en aquells casos on es compleixin els valors d’organoclorats individualitzats de la taula de referència.

Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present taula podrà ser objecte de limitació d’abocament.