Els suports i recursos


Per a ajudar a dur a terme la transformació del món econòmic del Maresme d´acord amb els paràmetres de la societat digital existeixen diferents institucions que recolzen l´activitat productiva i les empreses. En primer lloc, els gremis i les associacions sectorials i intersectorials, a més de la delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquestes organitzacions estan cridades a jugar un paper insubstituïble de cara a la sensibilització, formació i acompanyament de projectes en l´àmbit de les noves tecnologies, així com en la prestació d´alguns serveis TICs als seus membres. Destaca entre elles pel seu caràcter transversal la Federació d´Associacions i Gremis de Mataró i el Maresme. Però cal advertir que per a la pràctica d´aquest rol caldrà primer que aquestes estructures i plataformes s´imbueixin elles mateixes de la cultura digital, de la qual moltes d´elles encara estan lluny.

En segona instància, trobem com a instàncies de suport i impuls de les empreses i dels emprenedors les diferents administracions públiques: Ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació, Generalitat de Catalunya, Estat i Unió Europea. En estreta relació amb les administracions locals maresmenques hi ha també les Universitats, amb dos exponents principals a la comarca: l´Escola Universitària Politècnica de Mataró – lligada a l´Ajuntament de la capital del Maresme -, i l´Escola Universitària del Maresme – depenent del Consell Comarcal.

Ambdues Escoles es troben, ara mateix, davant d´una problemàtica similar: si fins al present la demografia i la saturació de les universitats de Barcelona feien relativament fàcil la captació d´alumnes (incloent joves de l´àrea barcelonina i d´altres contrades catalanes), el canvi demogràfic i el fet que el preu de les matrícules a Mataró resulta més elevat que no pas en les restants Universitats Públiques ha portat a les Escoles a experimentar una reducció en el nombre d´alumnes, tenir una proporció cada cop major d´estudiants de la pròpia comarca i rodalies, i haver de ser proactives de cara al reclutament de noves promocions d´estudiants. Si a això hi afegim la limitació de recursos econòmics, entendrem que fins i tot s´ha hagut de renunciar a alguns estudis, com els de logística empresarial (EUM). En aquest marc, les dues Escoles estan en converses per estudiar com poden col·laborar més estretament entre si, ja que sembla que existeixen espais en els quals es complementarien bé.

· L´EUM (centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra) imparteix dues diplomatures: la de ciències empresarials, i la de turisme. La vocació de l´EUM és convertir-se en una Escola de Negocis, oferir una atenció molt personalitzada, i distingir-se per proporcionar una formació integral que inclogui elements d´habilitats directives i professionals, el domini d´idiomes, i el domini d´eines tecnològiques. Pel que fa a això darrer, l´Escola fa una funció d´alfabetització digital, oferint cursos d´informàtica a nivell bàsic, donant a conèixer i facilitant l´accés a software especialitzat (per ex. en matèria de gestió d´agències de viatges), i organitzant activitats de difusió (xerrades…) al voltant de la Societat de la Informació. L´EUM també està en converses amb la Fundació ATI per a esdevenir centre reconegut i homologat per a fer els exàmens de cara a l´obtenció del Carnet Europeu d´Ús d´Ordinadors (ECDL).

En canvi, l´EUM encara no s´ha plantejat a fons el realitzar formació a distància, quelcom que les TICs ja fan perfectament viable; en tot cas, s´està reflexionant sobre la conveniència d´organitzar alguns estudis sobre una base semi-presencial. De totes formes, cal tenir en compte que l´Escola està fent poc a poc, però amb una visió clara de futur com a guia, el seu procés de conversió en una organització digital, tant internament (ja es comença a normalitzar l´ús del correu electrònic en el funcionament intern, tot i que no és el canal de comunicació habitual del professorat, en el qual hi ha encara un cert sentiment conservador davant les TICs) com en relació als alumnes (precisament l´EUM acaba d´estrenar una aula d´ordinadors perfectament equipada i amb connexió a Internet, i, d´altra banda, tots els alumnes tenen correu electrònic de l´Escola). L´Escola també ha renovat la seva web recentment, on s´hi troben referències al seu “Club d´Informàtica” i un Fòrum. La institució edita, a més, un Butlletí en format digital i paper, i està fent gestions per a entrar a formar part del Catàleg On line de les Universitats de Catalunya, alhora que té una política d´anar tendint a canviar les publicacions en paper per les de format electrònic.

. Per altre cantó, l´EUPMt, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya i que compta amb un Patronat on hi ha l´Ajuntament de Mataró, la UPC i diversos agents socials, ofereix estudis d´enginyeries tècniques en tres modalitats: enginyeria tècnica industrial (especialitat electrònica industrial), E.T. en Informàtica de Gestió, i E.T. de Telecomunicacions. L´Escola està iniciant una estratègia que, entre altres components, té el del posicionament en base a la proximitat, i un enfocament de màrqueting basat en la recerca d´una vinculació més estreta al territori, buscant nous públics i pensant a més nous productes de formació reglada que se´ls adeqüin. Pel que fa a la formació contínua, l´Escola es planteja fer cursos de postgrau adreçats a col·lectius específics (com podrien ser els professors de secundària) i cursos de pre-grau (més curts, i per a tècnics de base). També hi ha la previsió de crear un postgrau de les TICs.

Igualment, s´està valorant la possibilitat de fer formació en règim de semipresencialitat. Es fa alhora un esforç per bastir un nou Pla d´Estudis que suposi la posada al dia de l´actual i que vingui caracteritzat per una transversalitat que faci possible – en el futur – l´intercanvi de titulacions.

Quant a la vessant de transferència de tecnologia, en la part de recerca aplicada es buscarà tenir major visibilitat i lligar-la més estretament al territori. Així, ja s´està col·laborant amb diferents municipis i ens públics de la comarca en la realització de projectes com ara mapes de so, plans de telecomunicacions corporatius, projectes GIS… L´Escola també col·labora activament amb CETEMMSA i organismes privats, i és part del programa de compartició del coneixement Linnk.

El programa Linnk

El programa Linnk és una iniciativa de l´EUPMt, l´EUM i el Departament d´Ensenyament de la Generalitat (a través del Centre de Recursos Pedagògics Maresme I) que té per finalitats oferir als centres de secundària – públics o concertats – de la zona la possibilitat d´aprofitar els recursos de coneixement i materials de la Universitat, crear una connexió entre la Universitat i les escoles, i crear una comunitat educativa pròpia que reculli les necessitats de l´entorn.

Al curs 2002/2003, el programa ofereix tres serveis: assessorament en la realització de treballs aplicats i de recerca (en les àrees – entre altres – de tecnologia, tecnologia i sostenibilitat, i tecnologia i economia), tallers i activitats en grup (per exemple, la recerca d´informació a Internet, la multimèdia i les seves aplicacions, accés a BBDD per mitjà d´Internet, xarxes telemàtiques i Internet…), i xerrades i conferències (referents a tecnologia, i a economia i turisme).

Es tracta, per tant, d´una interessant iniciativa de compartició del coneixement, que contribuirà a difondre la cultura tecnològica.

Ja que estem en el terreny universitari, aprofitem per a afegir una menció al tema de la recerca. El foment de la recerca i del desenvolupament tecnològic constitueix un dels fronts de treball del Pla Director S.I. de Mataró, front amb dos grans objectius: potenciar l´activitat de recerca i desenvolupament tecnològic de les empreses i els professionals; i crear una infrastructura de suport permanent a la recerca i el desenvolupament. En aquest darrer aspecte, el Pla preveia consolidar el Centre de Transferència de Tecnologia a l´empresa, i crear un centre de recerca permanent i de demostració de les Tecnologies de la Informació. Amb tot, són les Universitats i algunes empreses qui realment estan fent recerca lligada a les noves tecnologies.

Finalment, com a recursos addicionals per a les empreses i els emprenedors trobem organismes singulars fruit de la cooperació públic-privat, com ara CETEMMSA (Centre de Tecnologia Empresarial de Mataró i Maresme). CETEMMSA té per objectiu “facilitar el procés d´innovació tecnològica a les pimes” de qualsevol sector. Formen CETEMMSA: el Departament d´Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya (majoritari), el Consell Comarcal del Maresme, l´Ajuntament de Mataró, la Unió de Botiguers de Mataró, l´Associació d´Empresaris de Gènere de Punt de Mataró i comarca, el Gremi d´Hostaleria i Turisme de Mataró i Maresme, el Gremi de Constructors d´Obres de Mataró i comarca, i l´Associació d´Empresaris Tintorers, Acabadors i Estampadors Tèxtils de Mataró i comarca.

CETEMMSA presta serveis d´assessorament en tecnologies de la informació i comunicacions (amb línies de serveis com l´assessorament en informàtica i comunicacions, el disseny i instal·lació claus en mà de sistemes telemàtics, auditories i diagnòstics en telefonia i comunicacions, serveis multimèdia, desenvolupament de sistemes de compra on line, desenvolupament i hostatge d´aplicacions Internet, o lloguer i venda d´equips de videoconferència). També ofereix serveis tècnics (altres serveis relacionats amb Internet, servei d´informació on line, creació de catàlegs multimèdia, software modular de gestió integral per a la indústria tèxtil…), i proporciona formació contínua i de reciclatge en àmbits com el multimèdia i les comunicacions, l´ofimàtica, o el cad tèxtil. Per últim, CETEMMSA participa en projectes europeus de recerca i I+D.

CETEMMSA està oberta a la col·laboració amb els municipis. N´és un exemple el conveni que l´Ajuntament de Mataró ha signat amb aquest centre per a l’organització conjunta d’una oferta de serveis a les empreses de la ciutat, amb l’objectiu d’apropar-les a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), en el marc del projecte TecnoCampusMataró. Algunes de les accions que es posaran en marxa són estudis sobre els sectors del comerç i la construcció, o accions de promoció i divulgació al desenvolupament de projectes. Aquest tipus de col·laboració podria ser imitat per altres Ajuntaments de la comarca, tal vegada coordinats pel Consell Comarcal.