Es porten a aprovació el Pressupost i les ordenances fiscals pel 2003

La presentació del pressupost de 2003 és especial i diferent de la d´altres anys, bàsicament perquè el govern espanyol del PP ha aprovat, o vol aprovar, una sèrie de lleis que afecten i afectaran de forma molt negativa l´autonomia municipal i la capacitat financera de les finances municipals.


Per això, en primer lloc, en aquest Ple de Pressupostos es presenten tres mocions que deixen molt clara la posició d´aquest govern respecte a la normativa anteriorment esmentada.

La primera moció fa referència a la Llei d´estabilitat pressupostària. Una llei regressiva, autoritària i centralista, totalment injustificada, imposada i no negociada. Demanem, doncs, la seva retirada i suspensió. D´altra banda, esperem que serà acceptat el recurs d´inconstitucionalitat presentat per la FEMP contra l´esmentada llei.

La segona moció fa referència al projecte de llei de reforma de la llei reguladora de la llei d´hisendes locals que també s´ha fet de forma precipitada i sense diàleg. La seva aprovació implicarà una pèrdua de capacitat financera dels ajuntaments i la inseguretat jurídica pels ajuntaments i pels ciutadans. No es respecta l´autonomia local, ni el principi constitucional de suficiència financera ni la capacitat financera de les hisendes locals. El projecte de llei no es correspon amb un nou model de finançament local, i frustra les expectatives d´un increment dels recursos econòmics amb què compten els municipis i, en conseqüència, que es reforcin i reconeguin les competències dels ens locals. Demanem, doncs, un altre projecte de llei que prevegi que s´incrementi el pes financer dels governs locals fins al 25% del total (en lloc del 13% actual) del pes de les administracions públiques. Que, per tant, contempli que l´Estat financi, suficientment i de forma immediata, les competències que els ens locals presten. En el cas que es continuï discutint a partir d´aquest projecte de llei, exigim la seva modificació. En cas contrari, exigim l´ajornament de l´aplicació de la reforma fins l´1 de gener de 2004 i l´inici immediat d´una negociació efectiva i real.

La tercera moció es refereix més concretament al IAE. Està clar que la proposta del Govern espanyol és una “llei trampa” que té moltes mancances i incoherències, i introdueix una gran incertesa en les finances municipals i crea una situació d´inseguretat jurídica que pot afectar directament el funcionament normal dels serveis públics municipals. En definitiva, com no podia ser d´una altre manera, aquesta desaparició del IAE per a determinats col·lectius s´acabarà pagant amb més impostos i/o taxes pel conjunt de la ciutadania. Rebutgem, doncs, que el govern estatal pretengui rebaixar la pressió fiscal a partir de l´eliminació total o parcial d´un tribut municipal com el IAE que afecta a les finances municipals i no a les de l´estat. PROPOSEM L´ELIMINACIÓ DEL IAE PER A LES PETITES EMPRESES I ELS PETITS PROFESSIONALS I TREBALLADORS AUTÒNOMS A NIVELL ESTATAL, mitjançant la deducció de la quota del IAE dels petits empresaris, autònoms i professionals de l´impost de societats i/o del IRPF estatals. Proposem la millora del IAE com a tribut local, ja que a aquest nivell juga un paper molt important.

Degut, doncs, a les lleis del govern espanyol del PP, i especialment a la Llei d´estabilitat pressupostària, avui presentem el pressupost de 2003 dividit en dues parts, per tal de complir el que ens obliga l´esmentada llei, de forma totalment injustificada: presentar un pressupost amb dèficit zero. Presentem, doncs, l´esmentat pressupost pel 2003 amb equilibri entre les despeses i els ingressos, per complir la repetida llei de la que, d´altra banda, encara no s´ha aprovat el corresponent Reglament per a la seva aplicació. Tanmateix, com que les necessitats en infrastructures, equipaments i serveis necessaris a Argentona són molts presentem, també, una modificació del pressupost del 2002, només d´inversions. De fet, doncs, les inversions pel 2003 són les que figuren en el pressupost estricte del 2003 més les que figuren en aquesta modificació 10/02 del pressupost del 2002. (Veure el llistat de les inversions al final d´aquest escrit).

Les inversions totals previstes pel 2003 són, doncs, de 2.730.800 Euros (més de 455 milions de pessetes) que es dedicaran bàsicament a:

Inversions en microurbanisme, 1.283.500 Euros (un 47% del total), es a dir en carrers, voreres, enllumenat, espais verds, millora de barreres arquitectòniques, urbanitzacions de carrers, etc.


-Rehabilitació de la Sala d´Argentona, 850.000 Euros (un 31 % del total).


-Instal·lacions esportives, 399.000 Euros (el 14,6% del total), des del Polisportiu a la piscina i la resta d´instal·lacions esportives.


-Instal·lacions escolars i culturals, 78.000 Euros.


-Equips informàtics, 36.000 Euros.


-Senyalització i Pla de mobilitat, 35.000 Euros.


-Altres instal·lacions municipals, 39.300 Euros.

Aquestes inversions es finançaran a partir de contribucions especials (816.300 Euros), subvencions ja confirmades (40.000 Euros) i la resta mitjançant el crèdit (1.874.500 Euros). Tanmateix, al llarg de l´any 2003 esperem reduir considerablement aquest finançament mitjançant el crèdit, un cop es vagin confirmant diverses subvencions que tenim pendents, així com un cop s´hagi fet la subhasta de la parcel·la industrial de Can Negoci i el que s´aconsegueixi es pugi assignar a diferents finalitats.

Hi ha altres projectes que van tirant endavant, com les operacions de Can Doro i de la Velcro, però que no figuren en el pressupost al estar promogudes mitjançant l´empresa municipal Argentona Projectes.

Pel que fa a la despesa corrent (bàsicament personal i compres de béns i serveis) la previsió es de 5.713.700 Euros (més de 950 milions de pessetes) amb un increment del 8% sobre el pressupost inicial de 2002 i una disminució del –3,7% respecte al pressupost final de 2002, un cop incloses les modificacions de pressupost. Els ingressos corrents, de la seva banda, pugen a 6.965.000 Euros (més de 1.160 milions de pessetes) amb un increment del 9% sobre el pressupost inicial de 2002 i del 2,3 % sobre el pressupost final de 2002, un cop incloses les modificacions de pressupost. És un pressupost, doncs, en que la previsió dels ingressos corrents és superior a la de les despeses corrents, i amb un estalvi pressupostari corrent de 816.300 Euros (més de 136 milions de pessetes).


Pel que fa als ingressos, no hi ha pràcticament cap variació respecte al pressupost de l´any 2002. Els impostos, directes i indirectes no varien en absolut. Es mantenen estrictament al mateix nivell al que estaven. Pel que fa a les taxes i preus públics la gran majoria no tenen tampoc cap variació respecte a l´any anterior. Només en alguns casos hi ha un increment del 2%, es a dir per sota de la inflació prevista per aquest any que es preveu pot arribar o superar el 3,5%. En algun altre cas hi ha hagut la variació d´algunes tarifes per adaptar-les als costos reals dels serveis. Finalment, s´han introduït o modificat algunes taxes o preus públics per tal d´adaptar-les a la nova normativa o per poder cobrir els costos de determinats serveis.

Entre els canvis més importants a les ordenances referents a les taxes o preus públics previstos pel 2003 podem assenyalar:

La disminució de la taxa d´escombraries en un 30% per a les empreses industrials i de serveis que gestionin els seus residus mitjançant un gestor autoritzat..


-La modificació de les ordenances relatives a la utilització de la via pública per les empreses subministradores dels serveis públics.


-L´establiment de la taxa per la llicència municipal de tinença i conducció de gossos presumptament perillosos. i la modificació de la taxa per la recollida d´animals abandonats.


-La modificació de les taxes relatives a la publicitat als mitjans de comunicació públics municipals.


-La modificació de taxa per la prestació de serveis socials, i especialment d´assistència a la llar i teleassistència domiciliaria.

Una altra novetat molt important és que el IBI (Impost de Béns Immobles) podrà pagar-se en dos terminis per totes aquelles persones que optin per fer la domiciliació bancària del seu pagament.


La nostra obra de govern és a hores d´ara, desprès de tres anys i mig, realment molt abundant i ja ha estat explicada repetidament. Ja hem fet moltes actuacions, moltes altres estan en curs, i d´altres en projecte per fer durant aquesta legislatura o més a llarg termini. El nostre és, a més, un projecte pel present i pel futur. Tenim un projecte de poble clar en una perspectiva a llarg termini (ARGENTONA 2010). Un projecte de poble perquè Argentona pugui afrontar adequadament els nous reptes econòmics, socials, ambientals i urbanístics que se’ns presenten. Aquest projecte s´ha concretat en un programa de govern pel període 1999-2003 i, com ja hem vist de forma esquemàtica, estem fent una acció de govern extensa i eficaç.

Aquests són, doncs, un pressupost i unes ordenances fiscals que s´han d´entendre en aquest context.

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació