Jordi Marqueño assumeix la gerència del Consell Comarcal del Maresme

Jordi Marqueño Bassols assumeix la gerència del Consell Comarcal del Maresme després del seu nomenament en la sessió plenària celebrada ahir. Marqueño, advocat de professió i amb experiència en el món local com a regidor de govern a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta des de 2019, agafa el testimoni de l’anterior gerent Anna Antoja Serra amb “il·lusió i la voluntat d’aportar a l’organització una visió externa i, a la vegada, propera amb les necessitats dels ajuntaments i la ciutadania del Maresme” .

La gerència és el màxim òrgan directiu de l’administració comarcal. Està integrada en la cúpula de govern i és nomenada pel Ple a instàncies de la presidència de la institució. Tal com estableix la normativa, s’ha de seleccionar en convocatòria pública mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència, així com l’observança dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Les seves funcions principals se centren en:

  • Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del Ple.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
  • Dirigir, amb els criteris i orientacions dictats per la Presidència el personal de la Corporació.
  • Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el Ple i ordenar pagaments, segons els límits que fixen anualment les bases d’execució del Pressupost.
  • Presentar la liquidació anual del Pressupost i retre els comptes anuals del Pressupost, Patrimoni i valors independents i auxiliars.
  • Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions de la Presidència ni del Ple, enumerades pels articles 13 i 14 del TRLOCC.

Jordi Marqueño va ser proposat per assumir la gerència valorant el seu profund coneixement de la realitat comarcal i de les característiques i idiosincràsia del Consell Comarcal, tant a nivell organitzatiu com social i polític, “fet que es considera bàsic per oferir resultats immediats”. També es va valorar la seva experiència provada en comandament de persones i el fet que incorpora “una perspectiva externa, desvinculada de l’històric de la casa, valorada com essencial per a la realització de la gestió estratègica dels diferents departaments amb la necessària perspectiva i distància en benefici de la corporació“.

El Ple va aprovar el nomenament de Jordi Marqueño com a gerent amb els vots favorables de l’equip de Govern (Junts i ERC), l’abstenció del PSC, PP, APL i Vox i els vots contraris d’En Comú Podem i CUP.

Jordi Marqueño ha substituït avui l’anterior gerent Anna Antoja qui a partir d’ara assumirà funcions d’adjunta a Presidència.