L’AJUNTAMENT, ELS PROPIETARIS I ELS PROMOTORS ARRIBEN A UN ACORD PEL DESENVOLUPAMENT DE LA ZONA DE EL CULLELL.

Des del principi de la legislatura l’Alcalde i la Regidora d’Urbanisme han treballat de manera conjunta i continuada en la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), amb els tècnics de l’Ajuntament i dels encarregats de l’esmentada revisió. Concretament, a més dels treballs propis de l’estricta revisió, s’ha treballat per tal de negociar i arribar a concretar diferents convenis urbanístics amb els propietaris i els promotors de les zones de la Vila susceptibles de desenvolupar-se urbanísticament en la revisió del PGOU.
Una d’aquestes zones importants és la de El Cullell. Ara, desprès d’una llarga negociació de més de dos anys, s’ha arribat a un acord, en forma de conveni, amb els propietaris i els promotors per a la ordenació, desenvolupament i execució del sector, en el marc de la revisió del PGOU. Així, segons el Conveni en el nou PGOU es delimitarà un nou sector de sòl urbanitzable de 16,6 hectàrees de superfície: el 63,7% de sòl públic (vials, equipaments, espais verds, espais lliures, rieres), i el 36,3% de sòl privat. La tipologia dels habitatges a construir en el sòl privat combinarà els plurihabitatges aïllats que també tindran usos comercials, i què seran majoritaris, amb els unihabitatges aïllats o aparellats. Es tracta de seguir un equilibri entre diferents tipus d’habitatge que sempre hem defensat i buscant la creació d’un barri viu i lligat al centre de la Vila. Així doncs, s’habilita sòl per a la construcció de nous habitatges, de tipologia diversa i majoritàriament plurifamiliars, en una nova zona que tanca el creixement del perímetre nord del casc urbà del municipi. Per part de l’Ajuntament amb el conveni s’assegura l’establiment d’un marc d’actuació consensuat, amb la gran majoria dels propietaris i els promotors, pel desenvolupament i execució d’aquest sector del municipi. L’Ajuntament també aconsegueix, a càrrec de la promoció i, per tant, sense cap cost pel municipi: · La participació de l’Ajuntament (i, per tant, del conjunt dels vilatans, tal com preveu la Constitució, article 47) en les plusvàlues generades pel sector amb l’obtenció per cessió gratuïta de més de 55 hectàrees destinades a zones verdes, més de 29 hectàrees destinades a vials i més de 13 hectàrees destinades a equipaments i dotacions públiques. · La obtenció del 10% de l’aprofitament mig del sector, a més de la cessió d’una parcel·la de 1000 metres quadrats (1.200 metres quadrats de sostre) per un edifici de plurihabitatge on reubicar als residents de les edificacions del Pont d’en Bauxes. · La protecció dels espais de riera (7,7 hectàrees) i el seu adequat endreçament. · La urbanització d’una sèrie d’infrastructures tal com: els vials cívics principals que estructuren el sector i que el connecten amb Can Barrau, amb el giratori d’accés i l’entrada al nord del casc urbà, i amb el vial de Ronda mitjançant el pont/túnel de Sant Sebastià; els vials secundaris i accessos peatonals o de trànsit restringit dins del sector; el giratori d’accés nord amb la prolongació del carrer Sant Sebastià de Baix; el pont/túnel de Sant Sebastià i la connexió amb la zona verda colindant amb l’ermita de Sant Sebastià; els perímetres de contacte amb el sòl urbà actualment consolidat. Amb aquest acord s’aconsegueixen doncs, diferents objectius importants d’aquest govern. En primer lloc, desenvolupar un sector amb una diversitat d’habitatges (plurifamiliars i unifamiliars) amb un predomini dels del primer tipus, així com poder destinar una part de l’aprofitament mig del sector a sòl per a habitatges socials. En segon lloc, augmentar les dotacions en equipaments, espais lliures i àrees de riera pel municipi. En tercer lloc, millorar la mobilitat i l’accessibilitat dintre del propi sector, i d’aquest amb altres zones de la Vila (Can Barrau, Sant Sebastià, centre del nucli urbà) així com amb l’accés nord del municipi. En quart lloc, la urbanització de tota una sèrie d’infrastructures, tant les del propi sector com les que el relliguen amb els barris o sectors suara esmentats. I tot això arribant a un acord consensuat amb els propietaris i promotors de la zona. En definitiva, ens movem cap a una Argentona amb un desenvolupament ordenat, controlat i sostenible. Antoni Soy Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació Ajuntament d’Argentona Argentona, 12 de desembre de 2001.